دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 58، شهریور 1401 (علوم انسانی) 

مقاله پژوهشی (توسعه ای)

تحلیل تماتیک ابعاد و مؤلفه‌های آموزشی در توسعه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای

صفحه 113-136

10.48301/kssa.2021.282824.1491

جعفر صادقی فر؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ مریم براتعلی


مقاله پژوهشی (نظری)

اثربخشی داستان‌های الهام‌بخش کارآفرینی (موفقیت و ناکامی) بر قصد کارآفرینانه افراد

صفحه 163-186

10.48301/kssa.2021.277948.1439

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ معین سلیمانی؛ بهاره بهرامی نیا؛ سحر رستمی


سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی: یک مطالعه فراترکیب نظریه ساز

صفحه 333-358

10.48301/kssa.2021.284302.1506

علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ بابک شمشیری


مقاله پژوهشی (کاربردی)

اولویت‌بندی استراتژی‌های مبتنی بر رویکردهای مزیت رقابتی در صادرات چرم ایران

صفحه 407-429

10.48301/kssa.2022.293458.1602

احمد اسماعیلی راد؛ عزت اله عباسیان‌؛ سید ابوالقاسم میرا