تحلیل ساختاری تأثیر شناخت کارآفرینانه بر قصد رفتار کارآفرینانۀ دانشجویان با نقش میانجی ترس ادراک شده (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.48301/kssa.2021.292382.1593

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر شناخت کارآفرینانه بر قصد رفتار کارآفرینانه با بررسی نقش میانجی ترس ادراک شده می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز می­باشند که به­دلیل پراکندگی و دشواری دسترسی به همۀ آنها درشرایط کرونایی، یک نمونه غیرتصادفی دردسترس به تعداد 367 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسش‌نامه شناخت کارآفرینانه میشل و همکاران (2000)، قصد رفتار کارآفرینانه ولی­یر (2015) و ترس ادراک شده دنیز و همکاران (2011) و کالینز  (2007) می­باشد. روایی پرسش‌نامه باتوجه به نظر اساتید متخصص و پایایی آنها نیز بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالای 7/ 0به­دست آمد و تأیید گردید. داده‌های به­دست آمده به­وسیلۀ مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شناخت کارآفرینانه بر ترس ادراک­شده  تأثیر منفی معنادار (655/0-) و بر قصد رفتار کارآفرینانه  تأثیر مثبت معنادار (37/0) دارد. همچنین ترس ادراک­شده بر قصد رفتار کارآفرینانه  تأثیر منفی معنادار (44/0-) دارد. از میان شاخص­های ترس ادراک­شده ترس کاری و اجتماعی و ترس از نداشتن منابع  تأثیر بیشتری بر قصد رفتار کارآفرینانه داشتند. همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد که حدود 60 درصد از واریانس قصد رفتار کارآفرینانه ازطریق شناخت کارآفرینانه و ترس ادراک­شده تبیین می­شود. با توجه به یافته­ها این نتیجه حاصل می­شود که شناخت کارآفرینانه به­طور مستقیم و غیر مستقیم بواسطه ترس ادراک­شده باعث افزایش تمایل دانشجویان به رفتار کارآفرینانه می­شود. به عبارتی نقش میانجی ترس ادراک­شده دانشجویان در تأثیرگذاری شناخت بر قصد رفتار کارآفرینانه تأیید  می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of the Effect of Entrepreneurial Cognition on Intention of Students' Entrepreneurial Behavior with the Mediating Role of Perceived Fear (Case Study: Shahid Chamran University of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Sara Mohammadi 1
  • Abdolhadi Darzian Azizi 2
  • Maziar Arzani Birgani 3
1 Assistant Professor in management department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of Management
3 Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of Management
چکیده [English]

This study investigated the effect of entrepreneurial cognition on intention of entrepreneurial behavior with the mediating role of perceived fear using applied and descriptive-correlation research methods. The statistical population included all students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Due to the difficulty of accessing the study population during the Coronavirus epidemic, a non-random sample available to 367 students was selected and studied. Measurement tools included Mitchell's et al.’s Entrepreneurial Cognition Questionnaire (2000), Valliere's Entrepreneurial Intention Questionnaire (2015), and Perceived Fear Questionnaire of Deniz et al. (2011) and Collins (2007). The validity of questionnaires was confirmed based on expert opinion of professors and their reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of above 0.7. Data was analyzed by structural equation modeling in SmartPLS software. The results showed that entrepreneurial cognition has a significant negative effect on perceived fear (-0/655) and a significant positive effect on entrepreneurial behavior intention (0/37). Perceived fear also had a significant negative effect on the intention of entrepreneurial behavior (-0/44). Among the indicators of perceived fear, work and social fear and fear of lack of resources had the greatest impact on the intention of entrepreneurial behavior. In addition, the value of coefficient of determination showed that approximately 60% of the variance of entrepreneurial behavior intention was explained through entrepreneurial cognition and perceived fear. According to the findings, it is concluded that entrepreneurial cognition, directly and indirectly due to perceived fear, increases students' desire for entrepreneurial behavior. In other words, the mediating role of perceived fear in influencing cognition on intention of entrepreneurial behavior was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial cognition
  • Entrepreneurial intention
  • Perceived fear
  • Structural analysis
Ahmed, S. (2003). The politics of fear in the making of worlds. International Journal of Qualitative Studies in Education, 16(3), 377-398. https://doi.org/10.1080/09518390 32000086745
Azar, A., Gholamzadeh, R., & Ghanavati, M. (2012). Path-Structural Modeling in Management, SmartPLS Application. Negahedanesh. https://www.nosabook.ir/WebUI/book.aspx?si morgh=1&marckey=1713463&marckind=3
Baron, R. A. (2004). The cognitive perspective: a valuable tool for answering entrepreneurship's basic “why” questions. Journal of Business Venturing, 19(2), 221-239. https://doi.org/10 .1016/S0883-9026(03)00008-9
Barsade, S. G., Brief, A. P., & Spataro, S. E. (2003). The affective revolution in organizational behavior: The emergence of a paradigm. In J. Greenberg (Ed.), Organizational behavior : the state of the science (2 ed.). Lawrence Erlbaum Associates https://psycnet.apa.org/re cord/2003-02890-001
Berger, P. K. (2015). The role of fear for entrepreneurial venture creation: causes of failure before and after foundation. Springer Gabler Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/97 8-3-658-09000-5
Bosma, N., & Levie, J. (2010). Global Entrepreneurship Monitor: 2009 Global Report. Global Entrepreneurship Monitor. https://pureportal.strath.ac.uk/en/publications/gl obal-entrepreneurship-monitor-2009-global-report
Busenitz, L. W., & Barney, J. B. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of Business Venturing, 12(1), 9-30. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(96)00003-1
Carleton, R. N. (2016). Fear of the unknown: One fear to rule them all? Journal of Anxiety Disorders, 41, 5-21. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.03.011
Chua, H. S., & Bedford, O. (2016). A Qualitative Exploration of Fear of Failure and Entrepreneurial Intent in Singapore. Journal of Career Development, 43(4), 319-334. https://doi.org /10.1177/0894845315599255
Collins, D. (2018). Entrepreneurs and Business Success The Effect of Fear on Human Performance. LAMBERT Academic Publishing. https://www.amazon.com/Entrepreneurs-Business-Su ccess-Effect-Performance/dp/3838300688
Corbo, V. (2011). Interaction of fear and stress: From healthy population samples to post-traumatic stress disorder [Ph.D., McGill University]. Montreal, Canada. https://ww w.proquest.com/openview/fe5cb24f846ca629163c79c2e2b6f12d/1?pq-origsite=gs cholar&cbl=18750
Danaeifard, H., Alwani, S. M., & Azar, A. (2019). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach (6 ed.). Safar. https://www.gisoom.com/b ook/11532286
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2018). Structural Modeling with SmartPLS Application (2 ed.). Academic Jahad Publishing Organization. https://www.gisoom.com/book/1140177 9
Deniz, N., Boz, İ. T., & Ertosun, Ö. G. (2011). The Relationship between Entrepreneur's Level of Perceived Business-Related Fear and Business Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24, 579-600. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011. 09.038
Gaglio, C. M., & Katz, J. A. (2001). The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness. Small Business Economics, 16(2), 95-111. https://doi.org /10.1023/A:1011132102464
Goldsmith, B. (2008). Dealing with fear in the workplace. Cost Engineering, 50(12), 21-22. https://www.proquest.com/openview/d9e9c45dcdeb84a79ad9277095aee8a2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=49080
Hayton, J., Cacciotti, G., Giazitzoglu, A., Mitchell, J., & Ainge, C. (2013). Fear of failure in entrepreneurship: A cognitive process framework. Enterprise Research Centre, (3), 1-34. https://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2013/12/ERC-RP3-Hayton-et-al-Job-Growth.pdf
Hobikoğlu, E. H., & Şanlı, B. (2015). Comparative Analysis in the Frame of Business Establishment Criteria and Entrepreneurship Education from the Viewpoint of Economy Policies Supported By Innovative Entrepreneurship. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1156-1165. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06. 166
Hooshangi, M., Sadaghiani, J. S., Astaneh, M., R, & Afshar, Z., A. (2017). The mediation role of supply chain integration in relationship between employee commitment with organisational performance. International Journal of Business Information Systems, 24(2), 210-226. https://doi.org/10.1504/ijbis.2017.081447
Hosseini, S. A., Badizadeh, A., Hosseini, S. R., & Ghahremani, A. A. (2021). Identifying and Explaining the Dimensions of the Entrepreneurial University Affecting Students' Entrepreneurial Behaviour - A Case Study of Alborz Comprehensive University of Applied Sciences. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(5), 129-151. https://doi. org/10.48301/kssa.2021.128455
Kakouris, A., & Georgiadis, P. (2016). Analysing entrepreneurship education: a bibliometric survey pattern. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1), 1-18. https://doi .org/10.1186/s40497-016-0046-y
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling (3 ed.). Guilford publications. https://www.amazon.com/Principles-Practice-Structural-Equation-M ethodology/dp/1606238760
Kong, F., Zhao, L., & Tsai, C.-H. (2020). The Relationship Between Entrepreneurial Intention and Action: The Effects of Fear of Failure and Role Model. Frontiers in Psychology, 11, 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00229
Kruger, J., & Evans, M. (2004). If you don't want to be late, enumerate: Unpacking reduces the planning fallacy. Journal of Experimental Social Psychology, 40(5), 586-598. ht tps://doi.org/10.1016/j.jesp.2003.11.001
Lang, R., Fink, M., & Kibler, E. (2014). Understanding place-based entrepreneurship in rural Central Europe: A comparative institutional analysis. International Small Business Journal, 32(2), 204-227. https://doi.org/10.1177/0266242613488614
Miranda, F. J., Chamorro-Mera, A., & Rubio, S. (2017). Academic entrepreneurship in Spanish universities: An analysis of the determinants of entrepreneurial intention. European research on management and business economics, 23(2), 113-122. https://doi.org/10.10 16/j.iedeen.2017.01.001
Mitchell, J., & Shepherd, D. (2011). Afraid of opportunity: the effects of fear of failure on entrepreneurial decisions. Frontiers of Entrepreneurship Research, 31(6). https://w ww.researchgate.net/publication/254556022_Afraid_of_opportunity_the_effects_of_fear_of_failure_on_entrepreneurial_decisions
Mitchell, R. K., Busenitz, L., Lant, T., McDougall, P. P., Morse, E. A., & Smith, J. B. (2002). Toward a theory of entrepreneurial cognition: Rethinking the people side of entrepreneurship research. Entrepreneurship theory and practice, 27(2), 93-104. htt ps://doi.org/10.1111/1540-8520.00001
Mitchell, R. K., Busenitz, L. W., Bird, B., Marie Gaglio, C., McMullen, J. S., Morse, E. A., & Smith, J. B. (2007). The central question in entrepreneurial cognition research 2007. Entrepreneurship theory and practice, 31(1), 1-27. https://journals.sagepub.c om/doi/abs/10.1111/j.1540-6520.2007.00161.x
Mitchell, R. K., Smith, B., Seawright, K. W., & Morse, E. A. (2000). Cross-cultural cognitions and the venture creation decision. Academy of Management journal, 43(5), 974-993. htt ps://doi.org/10.2307/1556422
Mohammadi, H., Mosavi Jad, S. M., & Ahmadizad, A. (2020). Investigating the role of social networks on entrepreneurial behaviors in small and medium enterprises in Sanandaj city. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 161-173. https://doi.org/10.48301 /kssa.2020.124673
Mohammadi, S., Mahmoodi, E., & Ashraf Modarres, A. (2020). Organizational Culture and Entrepreneurial Passion: the mediating role of Market Orientation and Organizational Learning. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(45), 81-102. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.124673
Mohammadi, S., Nadaf, M., & Mousavi, F. (2020). Clarifying the mediating role of organizational dualism (exploration and exploitation) in the impact of transformational leadership on entrepreneurial awareness (case study: one of the subsidiaries of the National Company of the Southern Oil-rich Regions). Journal of oil & gas exploration & productoin, 1399(178), 19-28. http://ekteshaf.nioc.ir/article-1-2870-en.html
Mohammadzade, Z., Mortazavi, S., & Maharati, Y. (2016). The Effect of Entrepreneur s’ Perceived Fear on Personal and Business Performance in Small Manufacturing Firms in Gonabad. Journal of Entrepreneurship Development, 9(2), 337-356. https:/ /doi.org/10.22059/jed.2016.60578
Naeiji, M. J., & Esfandiari, Z. (2015). The Effect of Overconfidence and Optimism on Decision to Start Innovative Activities: the Mediating Role of Risk Perception (Case Study: the Companies of University Incubators). Journal of Entrepreneurship Development, 8(3), 531-550. https://doi.org/10.22059/jed.2015.57649
Ng, L., & Jenkins, A. S. (2018). Motivated but not starting: how fear of failure impacts entrepreneurial intentions. Small Enterprise Research, 25(2), 152-167. https://doi.or g/10.1080/13215906.2018.1480412
Pejic Bach, M., Aleksic, A., & Merkac-Skok, M. (2018). Examining determinants of entrepreneurial intentions in Slovenia: applying the theory of planned behaviour and an innovative cognitive style. Economic research-Ekonomska istraživanja, 31(1), 1453-1471. http s://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1478321
Reynolds, P., & Miller, B. (1992). New firm gestation: Conception, birth, and implications for research. Journal of Business Venturing, 7(5), 405-417. https://doi.org/10.1016/0883-9026(92)90016-K
Rezaei, R., Sharafi, L., Najaflou, P., & Golbaz, S. (2017). Affecting Factors Agricultural MSc Students’ Entrepreneurial Intention with emphasis on Mediating Effect of Attitude towards Entrepreneurial Behavior in University of Zanjan. Journal of Agricultural Education Administration Research, 9(40), 96-111. https://doi.org/10.22092/jaear.2017. 107934.1297
Rezai, B., Abbaspour, A., Niknami, M., Rahimiyan, H., & Delavar, A. (2013). Improvement of academic entrepreneurship in the field of humanities and analyzed to provide a grounded theory. Innovation and Creativity in Human Science, 3(2), 185-215. https: //www.sid.ir/paper/223262/en
Sabet Maharlouei, A., Seyf, M. H., Rastegar, A., & Ahmad Abadi, K. (2014). “Factors influencing academic entrepreneurial intention among The students of shiraz Medical Sciences University. Journal of Medical Education Development, 7(15), 71-85. http://zums.a c.ir/edujournal/article-1-271-en.html
Saeida Ardekani, S., Hatami Nasab, S. H., & Talei Far, R. (2009, November 3). Creativity and Entrepreneurial Behavior. 2nd Iranian Conference on Innovation Management, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/72444/
Sánchez, J. C., Carballo, T., & Gutiérrez, A. (2011). The entrepreneur from a cognitive approach. Psicothema, 23(3), 433-438. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21774897/
Sehat, A., Hadizadeh, E., & Abdi Jamayran, A. (2021). Investigating the effect of optimism on entrepreneurial enthusiasm with the moderating role of positive emotions (Case Study: Entrepreneurs based at University of Tehran’s Science and Technology Park). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(5), 153-165. https://doi.org/10.4830 1/kssa.2021.129820
Shepherd, D. A., & Patzelt, H. (2018). Entrepreneurial cognition: Exploring the mindset of entrepreneurs. Springer Nature. https://www.amazon.com/Entrepreneurial-Cognition-Exploring-Mindset-Entrepreneurs/dp/3319717812
Soltanzadeh, V., Ardalan, M., & Ghanbari, S. (2020). Identifying effective factors on Educational Entrepreneurship in State Public Universities. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 10(1), 209-244. https://journal.bpj.ir/article_6757 05.html?lang=en
Strongman, K. T. (1996). The psychology of emotion: Theories of emotion in perspective (4 ed.). John Wiley & Sons. https://www.amazon.com/Psychology-Emotion-Theories-Perspective-4th/dp/0471966193
Turulja, L., Veselinovic, L., Agic, E., & Pasic-Mesihovic, A. (2020). Entrepreneurial intention of students in Bosnia and Herzegovina: what type of support matters? Economic research-Ekonomska istraživanja, 33(1), 2713-2732. https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.17 30216
Udayanganie, W., Jusoh, M., & Chinna, K. (2019). The Role of the Cognitive Variables on Intention to Entrepreneurial Behavior of Engineering Undergraduates in Sri Lanka. Journal of Entrepreneurship and Business Innovation, 6(1), 1-12. https://doi.org/10. 5296/jebi.v6i1.14927
Valliere, D. (2015). An Effectuation Measure of Entrepreneurial Intent. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169, 131-142. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.29 4
Van Der Loos, M. J. H. M., Haring, R., Rietveld, C. A., Baumeister, S. E., Groenen, P. J. F., Hofman, A., De Jong, F. H., Koellinger, P. D., Kohlmann, T., Nauck, M. A., Rivadeneira, F., Uitterlinden, A. G., Van Rooij, F. J. A., Wallaschofski, H., & Thurik, A. R. (2013). Serum testosterone levels in males are not associated with entrepreneurial behavior in two independent observational studies. Physiology & Behavior, 119, 110-114. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2013.06.003
Van Gelderen, M., Kautonen, T., & Fink, M. (2015). From entrepreneurial intentions to actions: Self-control and action-related doubt, fear, and aversion. Journal of Business Venturing, 30(5), 655-673. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.01.003
Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. In V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler, & H. Wang (Eds.), Handbook of Partial Least Squares: Concepts, Methods and Applications. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-32827-8_3
Weerasinghe, R. (2020). Entrepreneurial Education and Entrepreneurial Intention among Ordinary Level Students in Kelaniya Education Zone in Sri Lanka. International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research, 2(4), 122-131. http s://www.ijmcer.com/wp-content/uploads/2020/08/IJMCER_O2401220131.pdf
Wennberg, K., Pathak, S., & Autio, E. (2013). How culture moulds the effects of self-efficacy and fear of failure on entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development, 25(9-10), 756-780. https://doi.org/10.1080/08985626.2013.862975
Yaghoubi Farani, A., Motaghed, M., & Karimi, S. (2016). The Role of Entrepreneurial Knowledge and Skills in Developing Digital Entrepreneurial Intentions in Public Universities in Hamedan Province. Iranian Journal of Information Processing and Management, 31(3), 785-802. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2861-en.html
Yıldırım, N., & Aşkun, O. B. (2012). Entrepreneurship Intentions of Public Universities in Turkey: Going Beyond Education and Research? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 953-963. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1074