دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 60، اسفند 1401، صفحه 13-555 (هنر و معماری | کشاورزی) 
بررسی اثرات مصالح دره خیابان شهری بر خرد اقلیم با استفاده از CFD در شیراز

صفحه 261-277

10.48301/kssa.2023.354640.2225

شعله شعرا؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیدکمال‌الدین شهریاری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه