بررسی ارتباط بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی، اشتراک دانش و عملکرد سازمانی (موردمطالعه: اداره‌ی کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهشهر، مازندران، ایران.

3 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2021.264549.1335

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی، اشتراک دانش و عملکرد سازمانی اداره‌ی کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران در سال 96 می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه‌‌ی جمع‌آوری داده‌ها جزء پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی و میدانی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی مدیران و کارکنان اداره‌ی کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران تشکیل می‌دهد (460 نفر) و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حداقل حجم نمونه برای انجام پژوهش 210 نفر تعیین شد که از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بهره گرفته شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی (اکبری،1390)، اشتراک دانش (بهلول، 1392) و پرسشنامه‌‌ی عملکرد سازمانی (آکروش و المحمود[1]، 2010) استفاده شده است. جهت سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش به ترتیب از روایی محتوا و آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که بلوغ سیستم‌های اطلاعاتی بر اشتراک دانش (ضریب استاندارد: 0.052، عدد معنی‌داری:  2.035) و نیز عملکرد سازمانی (ضریب استاندارد: 0.24، عدد معنی‌داری: 2.106)  تأثیر مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر این، اشتراک دانش نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد (ضریب استاندارد: 0.45، عدد معنی‌داری: 4.30).
 
[1] Akroush & Al-Mohammad
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Field Study of the Effect of Information Systems Maturity on Knowledge Sharing and Organizational Performance (General Directorate of Technical and Vocational Education of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Hamed Fazeli Kebria 1
  • Sogra Karimi 2
  • Mahdi Mousavi Davoodi 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payame Noor University, Iran.
2 MSC. of Executive-Strategic Management, Islamic Azad University, Behshahr Branch, Mazandaran, Iran
3 PhD in Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between information systems maturity, knowledge sharing and organizational performance of the General Directorate of Technical and Vocational Education of Mazandaran Province in 1996. This research was applied and descriptive in terms of purpose and in terms data collection method was correlational and field research. The statistical population of the present study consisted of all managers and employees of the General Department of Technical and Vocational Education of Mazandaran Province (460 people); using the Krejcie and Morgan Table, a simple random sampling method, the minimum sample size selected was 210 people. To collect data, standard questionnaires of information systems maturity (Akbari, 1390), knowledge sharing (Bohlool, 1392) and organizational performance questionnaire (Akroush and Al-Mahmoud, 2010) were used. Content validity and Cronbach's alpha were used to assess the validity and reliability of the research instrument; SPSS and SMART PLS software were used to analyze the data. The results of data analysis indicated that the maturity of information systems has a direct and significant effect on knowledge sharing (standard coefficient: 0.052; significance number: 2.035) as well as organizational performance (standard coefficient: 0.24; significance number: 2.106). In addition, knowledge sharing has a positive and significant effect on organizational performance (standard coefficient: 0.45; significance number: 4.30). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information systems maturity
  • Knowledge sharing
  • Organizational performance
ABBASPOUR, A., & BAROOTIAN, H. (2010). The study of relationship between effective communication and organizational performance (based on achieve model) in staff units of nigc in 2010. Human Resource Management in the Oil Industry 4(10), 7-37. http://ensani.ir/file/download/article/20121210085854-9568-1.pdf
Abrego Almazán, D., Sánchez Tovar, Y., & Medina Quintero, J. M. (2017). Influence of information systems on organizational results. Contaduría y Administración, 62(2), 321-338. https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.03.001
Akbari, A. (2011). Investigating the status of central library management information systems in Tehran [Master, Esfahan]. Iran.
Akroush, M. N., & Al‐Mohammad, S. M. (2010). The effect of marketing knowledge management on organizational performance. International Journal of Emerging Markets, 5(1), 38-77. https://doi.org/10.1108/17468801011018266
Allahawiah, S., Al-Mobaideen, H., & al Nawaiseh, K. (2013). The impact of information technology on knowledge management processes: an empirical study in the Arab Potash Company. International Business Research, 6(1), 235-252. https://pdfs. semanticscholar.org/34d4/f65db60b5e96954c838dea9abbb2c61da079.pdf
Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley, K., & White, C. S. (2008). Perceived diversity and organizational performance. Employee Relations, 30(1), 20-33. https://doi.org/10.1 108/01425450810835392
Asongu, S. A., Rahman, M., Nnanna, J., & Haffar, M. (2020). Enhancing information technology for value added across economic sectors in Sub-Saharan Africa✰. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120301. https://doi.org/10.10 16/j.techfore.2020.120301
Atif, M., Bilal, A., & Chaudhry, N. I. (2015). Department of business administration university of the punjab gujranwala campus, gujranwala. [Master, The Punjab - Gujranwala Campus]. Lahore, Pakistan.
Bani-Hani, J. S., Al-Ahmad, N. M. M., & Alnajjar, F. J. (2009). The impact of management information systems on organizations performance: field study at Jordanian universities. Review of Business Research, 9(2), 127-138.
Bohlool, M. (2013). Investigating the knowledge sharing behavior of middle school teachers in Rashtkhar and the factors affecting it, [Master, Ferdowsi University]. Mashhad, Iran. https://www.virascience.com/thesis/600635/
Chiu, C.-M., Hsu, M.-H., & Wang, E. T. G. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision Support Systems, 42(3), 1872-1888. https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.04.001
Dong, Y., Bartol, K. M., Zhang, Z.-X., & Li, C. (2017). Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual-focused transformational leadership. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 439-458. https://doi.org/10.1002/job.2134
Dyer, J. H., & Hatch, N. W. (2006). Relation-specific capabilities and barriers to knowledge transfers: creating advantage through network relationships. Strategic Management Journal, 27(8), 701-719. https://doi.org/10.1002/smj.543
Ebrahimi Kordlor, A., Seyyedi, J., & Menaty, V. (2014). Effectiveness of Accounting Information System (AIS) on Performance and Performance Evaluation. Journal of Iranian Accounting Review, 1(1), 1-19. https://jiar.scu.ac.ir/article_11511.html?lang=en
Gorgi poshti, M., Rudaki, F., Ansarinia, Z., & Gholami, H. (2017). The Impact of Knowledge Sharing Process on the Motivation Level of Managers 5th national conference on entrepreneurship and business management knowledge, Babolsar, Iran. https://civilica.com/doc/750206/
Haghighi, M., Gharleghi, E., Mirasad, S. i., & Nikbakht, F. (2010). A survey of relationship between the characteristics of mission statement and organizational performance. Transformation Management Journal, 2(4), 166-186. https://doi.org/10.22067/pmt.v2i4.9095
Hajijabbari, R., Yazdani, S., & Dadashi Khass, E. (2013). Investigating the Effect of the Processing Capacity of Accounting Information Systems on the Organizational Performance of Bonab Shahin Steel Complex. The Journal of Productivity Management, 6(4), 125-148. https://jpm.tabriz.iau.ir/article_519433.html?lang=en
Hatefi, M. M., & Rousta, A. (2019). Relationship between Knowledge Management, Management Styles and Organizational Performance. Quarterly of Order & Security Guards, 12(1), 231-252. http://osra.jrl.police.ir/article_20119.html?lang=en
Honari, H., Mahmoudi, A., Eslami, A., & Mottaghi Shahri, M. H. (2015). The relationship between IT and MIS With Organizational Performance in Physical Education Managers of the Education System. Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(3), 89-102. https://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_2448_c6c063a9c3cbf846c61f510da7093 625.pdf
Khadem, M. (2016, December 22). Knowledge Management, Barriers and Facilitators of Knowledge Sharing in Organizations. The second National Conference on Management and Humanities, Orzueeyeh, Kerman. https://civilica.com/doc/573377/
Kinuthia, J. N. (2012). Information technology investment and performance of NGO's in Kenya. [Master, Nairobi]. Kenya. http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/12235
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610. https://journals. sagepub.com/doi/abs/10.1177/001316447003000308?journalCode=epma
Lee, S., Poon, W., & Bentler, P. (1990). Full maximum likelihood analysis of strucτral equation models with polytomous variables. Istatistics & Probability letters, 9(1), 91-97. https://ideas.repec.org/a/eee/stapro/v9y1990i1p91-97.html
Mazandaran, G. D. o. T. a. V. E. o. (2021). Home Page. General Directorate of Technical and Vocational Education of Mazandaran. https://tvto-mz.ir/
Mehrabian, H., & Mehrabian, M. E (2016, September 15). The Role of Management Information Systems (MIS) in Organizations. The sixth conference of new researches in science and technology, Kerman, Iran. https://civilica.com/doc/568789/
Mehrgan, M. R. (2015). Envelopment analysis of data: quantitative models in evaluating the performance of organizations (3 ed.). ketabedaneshgahi. https://www.gisoom.com/ book/11205345
Moeini, M., & Amouzad Khalili, H. (2016, January 20). The role of modern information systems in improving the performance of the organization. First International Conference on Industrial Engineering, Management and Accounting, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/502541/
Molodchik, M., Jardon, C., & Yachmeneva, E. (2021). Multilevel analysis of knowledge sources for product innovation in Russian SMEs. Eurasian Business Review, 11(2), 247-266. https://doi.org/10.1007/s40821-020-00166-6
Mozafari, M. M., Zarepour, Mona., & Jamshidi, Sahar (2015, May 14). MIS management information systems and its impact on organizational culture. National Congress of Pivotal Issues in Management, Gorgan, Iran. https://civilica.com/doc/374625/
Musa Khani, M., Naybi, Amin., & Bakhshi, Javad. (2007). Present a fuzzy methodology to evaluate the performance of suppliers in the non-delivery process. Management Knowledge(Not Publish), 20(3), 123-138. https://jmk.ut.ac.ir/article_18834.html? lang=en
Naranjo-Gil, D. (2009). Management information systems and strategic performances: The role of top team composition. International Journal of Information Management, 29(2), 104-110. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2008.05.009
NouPasand Asil, S. M., Malik Akhlaq, I., & Ashagh Hosseini Mehrwani, M. (2014). Relationship between Talent Management and Organizational Performance. Journal of Research in Human Resources Management, 6(1), 31-51. https://hrmj.ihu.ac.ir/article_6772_767ad34d4cc230720f3b4b060cd77c67.pdf
Pourashraf, Y. E., Namdar Joyimi, E., & Sayadi, F. (2014, February 19). Investigating the role of management information systems in knowledge management with a strategic approach. The First Conference of Management and Accounting, Natanz, Iran. https://civilica.com/doc/267622/
Radmehr, M., Zare, T., & Tajdar, A. (2014, June 12). Management and sharing of knowledge based on cloud computing in libraries and information centers. First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali), Bandar anzali, Iran. https://civilica.com/doc/330487/
Salloum, S. A., Al-Emran, M., & Shaalan, K. (2018). The Impact of Knowledge Sharing on Information Systems: A Review. In Knowledge Management in Organizations. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95204-8_9
Saqib, M., Mohammed Din, Z., & Baluch, N. H. (2017). The impact of knowledge management on organizational performance in today's economy. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 12(3), 25-33.
Sarmad, Z., Bazargan Harandi, A., & Hejazi, E. (2018). Research Methods in Behavioral Sciences (31 ed.). Agah. https://www.gisoom.com/book/11420792
Selahshuri, R., Delpak Yeganeh, M., Gholamian, R., & Kahkesh, K. (2016, May 25). The Role of Management Information Systems in Improving Organizational Performance. 2rd National Conference of the key Issues in Management and Accounting, Gorgan, Iran.
SeyedJavadin, S. R. (2015). Basics and applications of human resource management and employee affairs. Nagh Danesh. https://www.gisoom.com/book/11131519
Tahir, M. B., Khan, K. I. A., & Nasir, A. R. (2021). Tacit knowledge sharing in construction: a system dynamics approach. Asian Journal of Civil Engineering, 22(4), 605-625. https://doi.org/10.1007/s42107-020-00335-y
Tseng, S.-M. (2008). The effects of information technology on knowledge management systems. Expert Systems with Applications, 35(1-2), 150-160. https://doi.org/10.10 16/j.eswa.2007.06.011
Yaghoubi, N. M., & Shokouhi, J. (2014, November 22). Investigating the Impact of Information Systems Quality on Organizational Performance International Management Conference, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/343895/
Zhang, Q., Guo, X., & Vogel, D. (2021). Information and communication technology use for life satisfaction among the elderly: A motivation perspective. American Journal of Health Behavior, 45(4), 701-710. https://doi.org/10.5993/AJHB.45.4.9