اهداف و چشم انداز

کارافن، به‌دنبال نشر مقالاتی است که با استفاده از نتایج پژوهش‌های بنیادی به‌منظور به کمال حقیقی رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده در جوامع انسانی انجام می‌شوند. این تحقیقات که بر پیوند بین نظر و عمل، در رشته‌های مختلف دانشگاه فنی و حرفه‌ای تاکید دارد، بر مهارت‌های آموختنی و الگوهای مشارکتی مبتنی بوده و موجد پژوهش‌های بخشی نیز می‌باشند. این پژوهش‌ها در خلا صورت نمی‌گیرند. بلکه در فضای علمی و به‌دنبال پژوهش‌های بنیادی‌ای پدید می‌آیند، که هم متاثر از آن هستند و هم موثر بر آن.

دقت در صورت و هدف این قبیل نشریات و دوری از علم‌زدگی و عینیت‌گرایی در آنها، در سامان دادن و به کمال بردن فضای تحقیقاتی کشور موثر است.

 

   از جمله اهداف کارافن موارد ذیل می‌باشد:

-         تبدیل ایده و نظر به عمل؛

-         توسعه فناوری و دانش کاربردی؛

-         تولید سوال برای تحقیقات بنیادی؛

-         حل مشکلات کاربردی؛

-         تولید محصولی خاص؛

-         آزمودن مفاهیم نظری در فضای واقعی.