شناسایی پیشران های استراتژیک مؤثر بر ایجاددانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسندگان

1 دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، یزد، ایران و دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، استاد تمام، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2022.286292.1533

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر ایجاد دانشگاه کارآفرین از طریق تحلیل و ترکیب پژوهش‌های پیشین و بر اساس مطالعۀ نظام‌مند پژوهش‌های منتشرشده در پایگاه‌های معتبر ملی و بین‌المللی از سال 1998 تا 2020 میلادی انجام شد و تعداد 652 مقاله برای مرور اولیه به ­دست آمد.  با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از مطالعه، تعداد 125 مقاله به­ صورت تمام‌متن بررسی شد. نتیجۀ بررسی نظام‌مند پژوهش‌های منتخب با روش تحقیق کیفی (فراترکیب) منجر به شناسایی  99 مشخصه، 15 زیر مؤلفه و 4 مؤلفه شد که به عنوان پیشران‌های استراتژیک دانشگاه کارآفرین مورد توجه قرار گرفت. یافته‌ها، مؤید آنست که  پیشران‌های استراتژیک به عنوان پارامترهای تعیین کننده دانشگاه کارآفرین ارتباط تنگاتنگی با مؤلفه‌های استراتژی کارآفرینانه، رهبری متعهدانه، ظرفیت‌های درونی و شرایط محیطی دارد. رتبه‌بندی مشخصه‌های مربوط بر اساس تحلیل صورت گرفته به کمک آنتروپی شانون نشان می‌دهد مشخصه‌های: منابع انسانی کارآفرین، رهبری با تعهد و گرایش به کارآفرینی، سرمایۀ مالی، شیوه و سبک متمایز مدیریت، منابع فیزیکی و منابع تجاری نرم و سخت، بالاترین رتبه را در بین مشخصه‌های استنتاج شده دارا می‌باشند. نتایج این پژوهش درک عمیق‌تر از ادبیات موجود در دانشگاه‌های کارآفرین در زمینۀ مربوط را با سازمان‌دهی مؤلفه‌های آن به صورتی جامع، منسجم و نظام‌یافته ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Strategic Drivers of Entrepreneurial University by a Meta-Synthesize

نویسندگان [English]

  • S. Jamileh Modarresi Saryazdi 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Asiyeh sadat Modarresi Saryazdi 3
1 Member Faculty, Department of Family Management and Child Education, Faculty of Humanities, Technical and Vocational University (TVU), Yazd, Iran and PhD in Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Professor in Human Resource Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 PhD in Curriculum Planning, Department of Family Management and Child Education, Faculty of Humanities, Technical and Vocational University (TVU), Yazd, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the strategic drivers of entrepreneurship in the entrepreneurial university through the analysis and combination of previous research. In this research, using the Meta-Synthesize qualitative method, a systematic study of research published in reputable national and international databases was conducted from 1998 to 2020, and 652 articles were obtained for initial review. Considering the inclusion and exclusion criteria, 129 articles were reviewed in full text. The findings of the systematic review of selected research studies by qualitative research method (meta-combination) led to the identification of 4 components, 99 characteristics, 15 sub-components, and 4 components that were considered as strategic drivers of the entrepreneurial university. Findings confirm that strategic drivers as the determining parameters of the entrepreneurial university are closely related to the components of entrepreneurial strategy, committed leadership, internal capacities and environmental conditions of the university. The rankings of related characteristics based on Shannon entropy analysis showed the characteristics of entrepreneurial human resources, leadership with commitment and entrepreneurial orientation, financial capital, distinct management type and style, and soft and hard physical and commercial resources. These characteristics rank the highest among inferred characteristics. The results of this study provide a deeper understanding of the literature available in entrepreneurial universities in the relevant field by organizing its components in a comprehensive, coherent and systematic way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drivers Entrepreneurial university Meta
  • synthesize Entrepreneurial strategy
Al Harthy, S. H. M. (2014). The entrepreneurial university and the entrepreneurial environment: organizational analysis and policy considerations. [PhD Thesis, University Of Manchester]. https://www.semanticscholar.org/paper/THE-ENTREPR ENEURIAL-UNIVERSITY-AND-THE-ENVIRONMENT%3A-Harthy-Mohamed/ a 91b9ab5fa406cd70c05c8d5f1fedcc6fac68aa1
Ala, E., Hatami, J., Ahmadi, A., & Aghajani, H. a. (2021). Presentation of Entrepreneurial University Conceptual Model with Psychological Maturity and Psychological Preparedness for Commercialization and Entrepreneurship (Experimental Control: Applied Science Centers of Mazandaran Province). Journal of Management and Planning In Educational System, 14(1), 157-184. https://doi.org/10.52547/mpes.1 4.1.157
Almasifard, M., Bakhsham, M., Karimi, H., & Behvar, S. (2021). Designing a pathology model of academic entrepreneurship development and knowledge commercialization with a structural interpretive approach. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(Special Issue), 87-110. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128449
Aranha, E. A., & Garcia, N. A. P. (2014). Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university. African Journal of Business Management, 8, 336-349. https://doi.org/10. 5897/AJBM2013.7101
Audretsch, D. B. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society. The Journal of Technology Transfer, 39(3), 313-321. https://doi.org/10.1007/s10961-012-9288-1
Azar, A., Mirfakhradini, S. H., & Anvari Rostami, A. A. (2008). A Comparison of Data Analysis in Six Sigma, with the help of statistical tools and multi-criteria decision-making techniques. Journal of Humanities Teacher, 12(4), 1-35.
Azar, A., & Momeni, M. (2022). Statistics and Its Applicationin Management. Samt Publications, Tehran, Iran. https://www.adinehbook.com/gp/product/9644591895
Behzadi, N., Razavi, S. M., & Hosseini, S. R. (2014). Designing A Conceptual Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship Approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4), 697-713. https://doi.org/10.22059/jed.20 14.53625
Belitski, M., & Aginskaya, H. (2018, January 02 ). Defining Academic Spinoffs and Entrepreneurial University. In Technology Entrepreneurship (pp. 211-223). https:// doi.org/10.1007/978-3-319-73509-2_11
Bratianu, C., & Stanciu, S. (2010). An overview of present research related to entrepreneurial university. Management & Marketing, 5(2), 117-134. https://ideas.repec.org/a/eph/ journl/v5y2010i2n6.html
Bronstein, J., & Reihlen, M. (2014). Entrepreneurial University Archetypes: A Meta-Synthesis of Case Study Literature. Industry and Higher Education, 28(4). https:// doi.org/10.5367/ihe.2014.0210
Budyldina, N. (2018). Entrepreneurial universities and regional contribution. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(2), 265-277. https://doi.org/10.10 07/s11365-018-0500-0
Centobelli, P., Cerchione, R., Esposito, E., & Shashi. (2019). Exploration and exploitation in the development of more entrepreneurial universities: A twisting learning path model of ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 141, 172-194. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.014
Chang, Y.-C., Chen, M.-H., Hua, M., & Yang, P. Y. (2006). Managing academic innovation in Taiwan: Towards a ‘scientific–economic’ framework. Technological Forecasting and Social Change, 73(2), 199-213. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2004.10.004
Civera, A., Donina, D., Meoli, M., & Vismara, S. (2020). Fostering the creation of academic spinoffs: does the international mobility of the academic leader matter? International Entrepreneurship and Management Journal, 16(2), 439-465. https://ideas.repec.org/a/ spr/intemj/v16y2020i2d10.1007_s11365-019-00559-8.html
Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. IAU Press. https://books.google.com/books?id=_BPkSQAACAAJ
Clauß, T., Moussa, A., & Kesting, T. (2018). Entrepreneurial University: A stakeholder-based conceptualisation of the current state and an agenda for future research. International Journal of Technology Management, 77(1/2/3), 109-144. https://doi. org/10.1504/IJTM.2018.10012950
Dabic, M., González-Loureiro, M., & Daim, T. U. (2015). Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: The case of Croatian and Spanish universities. Technology in Society, 42, 167-178. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2015.05.007
Dizaji, M., & Zeini, M. (2018). The Effect of University Education on the Development of woman Entrepreneurship Skills. Roshde Fanavar (Technology Development), 15(57), 34-43. https://www.sid.ir/paper/145068/en
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32(1), 109-121. https://doi.org/10.1016/S0048-7333 (02)00009-4
Etzkowitz, H. (2004). The Evolution of the Entrepreneurial University. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), 64-77. https://doi.org/10.1504/IJTG.2004.004551
Etzkowitz, H. (2017). Innovation Lodestar: The entrepreneurial university in a stellar knowledge firmament. Technological Forecasting and Social Change, 123, 122-129. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.04.026
Fatehipour, M., Azma, F., & Samari, D. (2021). Providing a Model for Entrepreneurship Development Based on Value Creation of Academic Knowledge-Based Companies Using Delphi Technique and Fuzzy ANP. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(Special Issue), 111-128. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128454
Feola, R., Parente, R., & Cucino, V. (2021). The Entrepreneurial University: How to Develop the Entrepreneurial Orientation of Academia. Journal of the Knowledge Economy, 12(4), 1787-1808. https://ideas.repec.org/a/spr/jknowl/v12y2021i4d10.1007_s13132-020-006 75-9.html
Fernandez-Nogueira, D., Arruti, A., Markuerkiaga, L., & Sáenz, N. (2018). The entrepreneurial university: A selection of good practices. Journal of Entrepreneurship Education, 21(1). https://www.abacademies.org/articles/the-entrepreneurial-university-a-selection-of- go od-practices-7090.html
Fichter, K., & Tiemann, I. (2018). Factors influencing university support for sustainable entrepreneurship: Insights from explorative case studies. Journal of Cleaner Production, 175, 512-524. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.031
García Aracil, A., Castro Martínez, E., Jiménez Sáez, F., & Arroyo Vázquez, M. (2013, April 10-12). What might an entrepreneurial university constitute?. Proceedings of the 2013 EU-SPRI Forum Conference Madrid, Spain,  https://digital.csic.es/bitstream/10261/10794 4/1/What%20might%20an%20entrepreneurial.pdf
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3(1), 16742. https://doi.org/10.3402/aie.v3i0.17211
Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2013). Leading the Entrepreneurial University: Meeting the Entrepreneurial Development Needs of Higher Education Institutions. In A. Altmann & B. Ebersberger (Eds.), Universities in Change: Managing Higher Education Institutions in the Age of Globalization (pp. 9-45). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4590-6_2
Gibb, A. A., Haskins, G., & Robertson, I. (2009, October). Leading the entrepreneurial university. https://ncee.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/leading_the_entrepreneu rial_university.pdf
Goethner, M., Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2012). Scientists’ transition to academic entrepreneurship: Economic and psychological determinants. Journal of Economic Psychology, 33(3), 628-641. https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.12.002
Graham, R. (2014, June). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: evidence from emerging world leaders (Massachusetts Institute of Technology, Issue. https://www. rhgraham.org/resources/MIT:Skoltech-entrepreneurial-ecosystems-report-2014-.pdf
Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D. S., & Wright, M. (2011). 30 years after Bayh–Dole: Reassessing academic entrepreneurship. Research Policy, 40(8), 1045-1057. https:// doi.org/10.1016/j.respol.2011.04.005
Guerrero-Cano, M., Urbano, D., & Kirby, D. (2006, June). A literature review on entrepreneurial universities: An institutional approach. Working paper presented at the 3rd Conference of Pre-communications to Congresses. Business Economic Department. Autonomous University of Barcelona. Barcelona, Spain. https://ideas. repec.org/p/bbe/wpaper/0608.html
Guerrero, M., Cunningham, J. A., & Urbano, D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy, 44(3), 748-764. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.10.008
Guerrero, M., & Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1), 43-74. https://doi.org/10.1007/s10961-010-9171-x
Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The Creation and Development of Entrepreneurial Universities in Spain: An Institutional Approach. Nova Science Publishers. https:// books.google.com/books?id=vgO-bwAACAAJ
Guerrero, M., Urbano, D., Alain, F., Klofsten, M., & Mian, S. (2016). Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape. Small Business Economics, 47(3), 551-563. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9755-4
Hassani, Z., Abolghasemi, M., & Moshabaki Esgahani, A. (2018). Provide a university entrepreneurship model for the technical and vocational college. Journal of Research in Educational Science, 12(Special Issue), 1213-1234. http://www.jiera.ir/ article_66568.html?lang=en
Hayter, C. S., & Cahoy, D. R. (2018). Toward a strategic view of higher education social responsibilities: A dynamic capabilities approach. Strategic Organization, 16(1), 12-34. https://doi.org/10.1177/1476127016680564
Hindle, K. (2010). How community context affects entrepreneurial process: A diagnostic framework. Entrepreneurship and regional development, 22(7-8), 599-647. https:// doi.org/10.1080/08985626.2010.522057
Jabbari, F., Azizi, M., Salehi, M. J., & Navazeni, B. (2020). Designing an International Academic Entrepreneurship Model [Original]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 26(3), 19-46. http://journal.irphe.ac.ir/article-1-4244-en.html
Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology. Research Policy, 32(9), 1555-1568. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00024-6
Ketikidis, P., Ververidis, Y., & Kefalas, P. (2012, August 29 -31). An Entrepreneurial Model for Internationalisation of Higher Education: The Case of City College, an International Faculty of the University of Sheffield. Proceedings of the Conference on Entrepreneurial Universities,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2138296.
Keykha, A., Ezati, M., & Salehi, M. (2020). Entrepreneur university model design Qualitative approach (Case study University of Tehran). Iranian Journal of Engineering Education, 21(83), 51-77. https://doi.org/10.22047/ijee.2019.166086.1614
Kirby, D., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making Universities More Entrepreneurial: Development of a Model. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l Administration, 28(3), 302-316. https://doi.org/10.10 02/cjas.220
Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. The Journal of Technology Transfer, 31(5), 599-603. https://doi.org/10.1007/s10961-006-9061-4
Klofsten, M., Fayolle, A., Guerrero, M., Mian, S., Urbano, D., & Wright, M. (2019). The entrepreneurial university as driver for economic growth and social change - Key strategic challenges. Technological Forecasting and Social Change, 141, 149-158. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.004
Klofsten, M., & Jones-Evans, D. (2000). Comparing Academic Entrepreneurship in Europe – The Case of Sweden and Ireland. Small Business Economics, 14(4), 299-309. https://doi.org/10.1023/A:1008184601282
Liu, S., & Sijde, P. (2021). Towards the Entrepreneurial University 2.0: Reaffirming the Responsibility of Universities in the Era of Accountability. Sustainability, 13(6), 3073. https://doi.org/10.3390/su13063073
Mahdavi Mazdeh, M., Razavi, S.-M., Hesamamiri, R., Zahedi, M.-R., & Elahi, B. (2013). An empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state universities. Higher education, 65(2), 207-226. https://doi.org/10.1007/s10734-012-9539-y
Markuerkiaga, L., Errasti, N., & Igartua, J. I. (2014). Success factors for managing an entrepreneurial university: Developing an integrative framework. Industry and Higher Education, 28(4), 233-244. https://doi.org/10.5367/ihe.2014.0214
Markuerkiaga, L., Errasti, N., Ochoa, C., & Arcelus, M. (2017). UNEK, an Academic Entrepreneurship Maturity Model for Technological Faculties. Dirección y Organización, 61, 12-18. https://www.revistadyo.es/index.php/dyo/article/viewFile/ 501/523
Meyer, G. (2011). The Reinvention of Academic Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 49(1), 1-8. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2010.00311.x
Miller, K., McAdam, R., Moffett, S., Alexander, A., & Puthusserry, P. (2016). Knowledge transfer in university quadruple helix ecosystems: an absorptive capacity perspective. R & D Management, 46(2), 383-399. https://doi.org/10.1111/radm.12182
Modarresi Saryazdi, S. J., Abbaspour, A., Sakhdari, K., & Ghiasi, S. (2020). Identifying the Organizational Factors Affecting the Entrepreneurial University: A Meta-synthesis. Organizational Culture Management, 18(3), 425-456. https://doi.org/10.22059/ jomc.2019.277833.1007749
Modrasi, S. J. (2019). Explaining the factors affecting the creation of an entrepreneurial university with a metacombination approach. [PhD Thesis, Allameh Tabatabai University].
Moghaddasi, J., Keikavoosi Arani, M., & Keikavoosi Arani, L. (2016). Factors Affecting the Transformation of Medical Sciences Universities into Entrepreneurial Universities in Iranian Higher Education System. Journal of healthcare management, 6(4), 49-59. https://jhm.srbiau.ac.ir/article_8853.html?lang=en
Mohaghar, M., Jafarnejad, A., Modarres Yazdi, M., & Sadeghi, M. R. (2013). Presenting a Comprehensive Model of Information Coordination of Automotive Supply Network Using Hypertext Method. Quarterly Journal of Scientific Information Management, 5(4), 194-161. https://www.magiran.com/paper/1314369
Mohseni, H. S. (2019). Recognition of Factors Contributing to Make a University Entrepreneurial. Socio-Cultural Strategy, 7(4), 187-208. http://rahbordfarhangi.csr. ir/article_117824.html?lang=en
Mousavi, S. H., Salehi Imran, E., Mousavi, S. M., & Farasatkhah, M. (2020). Identifying barriers to entrepreneurial university ecosystem development. Journal of Marine Science Education, 6(4), 35-51. https://www.sid.ir/paper/261982/en
Mousavi, S. H., Salehi Omran, I., Farasatkhah, M., & Towfighi, J. (2018). Providing a model for development of entrepreneurial university in Iran. Iranian Journal of Engineering Education, 19(76), 1-28. https://doi.org/10.22047/ijee.2018.98838.1481
Naderi Nabi, N. (2012). Investigating the role of main activities and academic support in the entrepreneurship of Iran's public universities and presenting the entrepreneurial university model. [PhD Thesis, Faculty of Psychology and Social Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran].
O'Shea, R., Allen, T., Morse, K., O'Gorman, C., & Roche, F. (2007). Delineating the Anatomy of an Entrepreneurial University: The Massachusetts Institute of Technology Experience. R&D Management, 37(1), 1-16. https://doi.org/10.1111/j. 1467-9310.2007.00454.x
O'Shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities. Research Policy, 34(7), 994-1009. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.05.011
O’Shea, R., Chugh, H., & Allen, T. (2008). Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework. The Journal of Technology Transfer, 33(6), 653-666. https://doi.org/10.1007/s10961–007-9060–0
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D’Este, P., . . . Sobrero, M. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. Research Policy, 42(2), 423-442. https://doi.org/ 10.1016/j.respol.2012.09.007
Reyes, C. (2017). Frames in the institutionalization of the entrepreneurial university model: The case of national university of singapore. [Academic Dissertation, Faculty of Management, Tampere University Press, Finland]. https://trepo.tuni.fi/bitstream/ handle/10024/101862/978-952-03-0490-4.pdf?sequence=1
Röpke, J. (1998). The entrepreneurial university: innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy. https://www.econbiz.de/Record/the-entrepreneurial-university-innovation-academic-knowledge-creation-and-regional- dev elopment-in-a-globalized-economy-r%C3%B6pke-jochen/10001496701
Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: a taxonomy of the literature. Industrial and corporate change, 16(4), 691-791. https://doi.org/ 10.1093/ICC/DTM023
Salamzadeh, A., Farsi, J., Motavaseli, M., Radovic Markovic, M., & Kawamorita, H. (2015). Institutional factors affecting the transformation of entrepreneurial universities. International Journal of Business and Globalisation, 14(3), 271-291. https://doi. org/10.1504/IJBG.2015.068620
Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. R. (2011). Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model. Global Business and Management Research: An International Journal, 3, 30-37. https://www. semanticscholar.org/paper/Toward-a-Systematic-Framework-for-an-University% 3A-A-Salamzadeh-Salamzadeh/01a9a9429b7b9433c18d9b712fbd30 93d5296837
Sánchez-Barrioluengo, M., & Benneworth, P. (2019). Is the entrepreneurial university also regionally engaged? Analysing the influence of university's structural configuration on third mission performance. Technological Forecasting and Social Change, 141, 206-218. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.017
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. Research in Nursing & Health, 26(2), 153-170. https://doi.org/10.1002/nur.10072
Schmitz, A., Urbano, D., Dandolini, G., Souza, J., & Guerrero, M. (2017). Innovation and Entrepreneurship in the Academic Setting: A Systematic Literature Review. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2), 369–395. https:// doi.org/10.1007/s11365-016-0401-z
Sperrer, M., Ropposch, C., & Soos, J. (2016). The Concept of the Entrepreneurial University Applied to Universities of Technology in Austria: Already Reality or a Vision of the Future? Technology Innovation Management Review, 6(10), 37-44. https://doi. org/10.22215/timreview/1026
Sporn, B. (2001). Building Adaptive Universities: Emerging Organisational Forms Based on Experiences of European and US Universities. Tertiary Education and Management, 7(2), 121-134. https://doi.org/10.1023/A:1011346201972
Taghipoor Zahir, A., & Hasanmoradi, N. (2006). Developing entrepreneurial university model. Future study Management, 18(2), 31-40. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_59 70.html?lang=en
Toushmali, G., Alimohammadzadeh, K., Maher, A., Hoseini, S. M., & Bahadori, M. (2020). Entrepreneurship University Conceptualization and Third Generation University Pattern Design [Research]. Iran Occupational Health Journal, 17(1), 415-436. http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2962-en.html
Wissema, J. G. (2009). Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition. Edward Elgar Publishing, Incorporated. https://books.google.com/ books?id=apCCyECnMuQC
Yadollahi Farsi, J., Zali, M. R., & Bagherifard, S. M. (2011). Recognizing Affective Structural Factors on Developing Academic Entrepreneurship; The Case of University of Applied Science and Technology. Journal of Science and Technology Policy, 4(1), 17-33. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12833.html?lang=en
Yadollahi, J., Modarresi, M., Motavaseli, M., & Salamzadeh, A. (2014). Institutional Factors Affecting Academic Entrepreneurship: The Case of University of Tehran. Economic Analysis, 47(1-2), 139-159. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12833.html?lang=en
Zhou, C. (2008). Emergence of the entrepreneurial university in evolution of the triple helix: The case of Northeastern University in China. Journal of Technology Management in China, 3, 109-126. https://doi.org/10.1108/17468770810851539
Zhou, C., & Peng, X.-M. (2008). The entrepreneurial university in China: Nonlinear paths. Science & Public Policy, 35(9), 637-646. https://doi.org/10. 3152/030234208X363187