پیوندهای مفید

COPE (کمیته اخلاق در انتشارات)


پرتال شاپای نشریات علمی


شناسگر دیجیتال DOI


پایگاه استندای علوم جهان اسلام (ISC)


سامانه مشابهت یابی متون علمی فارسی


انجمن علمی آموزش عالی ایران


انجمن علمی تحقیقات موتور ایران


دانشگاه فنی و حرفه ای