تدوین مدل ساختاری ایده‌آفرینی در آموزش معماری با سبک‌های خلاقیت و مهارت‌های فراشناختی و نقش میانجی راهبرد‌های یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

استادیار، گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.48301/kssa.2022.327873.1986

چکیده

از عمده­ترین نظریه­های آموزشی در معماری که به بررسی فرایندهای ذهنی و شناختی مربوط به طراحی می­پردازد، نظریه­های شناختی است. امروزه توجه روزافزونی به رویکرد شناختی در یادگیری و یاددهی وجود دارد؛ رویکردی که به­طور خاص متناسب با آموزش معماری و شیوه یاددهی فرایند طراحی است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ایده­آفرینی در معماری از طریق سبک­های خلاقیت و مهارت­های فراشناختی و آزمون نقش میانجی راهبردهای یادگیری بود. این پژوهش از نوع همبستگی در قالب مدل معادلات ساختاری بود. در پژوهش حاضر جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه­ای دختران همدان به تعداد 600 نفر (درسال تحصیلی1400-1399) است. روش نمونه‎ گیری، به شیوۀ در دسترس به تعداد 126 نفر انتخاب شد. جهت جمع­ آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه ­های فراشناخت حالتی اونیل و عابدی، راهبردهای یادگیری وین اشتاین و پالمر، سبک­ های خلاقیت کرتون و سنجش ارزیابی ایدۀ محقق ساخته و برای تحلیل داده­ ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده­است. نتایج نشان داد که مدل با داده ­های پژوهش، برازش مناسبی دارد. مهارت­های فراشناختی و سبک­ های خلاقیت هم به ­صورت مستقیم و هم به­صورت غیر­مستقیم از طریق راهبردهای یادگیری بر ایده­آفرینی دانشجو اثر مثبت و معنادار دارد. به­ دست­اندرکاران آموزش معماری توصیه می­شود جهت آموزش فرایند طراحی در دانشجویان می­ بایست به راهبردهای یادگیری، سبک­های خلاقانه افراد و نیز توانایی فراشناخت حالتی مرتبط با طراحی توجه شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Structural Model for Idea Generation in Architecture Education with Creativity Styles and Metacognitive Skills and the Mediating Role of Learning Strategies

نویسنده [English]

  • Farhad Karvan
Assistant Professor, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to predict idea generation in architecture through creativity styles and metacognitive skills and to test the mediating role of learning strategies. The present study was a correlational structural equation model. The statistical population of this study included all architecture students of Hamadan Girls' Technical and Vocational University totaling 600 students in the academic year 2020-2021. It is noteworthy that the sampling method used took into consideration the coronavirus epidemic conditions and 126 students were selected according based on available methods. In order to collect data, O'Neill and Abedi's state metacognition questionnaires, Weinstein's and Palmer's learning strategies, Kerton's creativity styles and the researcher's idea evaluation test were used. Structural equation modeling was used to analyze the data. The results showed that the model had a good fit with the research data. Metacognitive skills and creative styles, both directly and indirectly through learning strategies, have a positive and significant effect on student's idea generation. It is recommended to the practitioners of architectural education that in order to teach the design process to students, attention should be paid to learning strategies, creative styles of people, and the ability to metacognize a state related to design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural education
  • Creative style
  • Design
  • Ideation
  • Learning strategy
  • Metacognitive skills
[1] Salarifar, M. H., Salehi, M., & Mozdi, M. (2022). The Role of Metacognitive Knowledge, Metacognitive State and Metacognitive Beliefs on Emotional Creativity. Journal of School Psychology, 10(4), 86-98. https://doi.org/10.22098/jsp.2022.1503
[2] Hassankhouei, E., Rezvani, A., Ahmadi, V., & Hajiarbabi, F. (2022). Investigation and adaptation of components and indicators for measuring the creativity of architectural works. Journal of Psychological Science, 21(111), 593-610. https://doi.org/10.5254 7/jps.21.111.593
[3] Sadeghi, M., Rashid Kolvir, H., Atadokht, A., & Akbari, H. (2022). The Role of Self-efficacy and Academic Motivation in Predicting Creativity of Architecture Students (Study Sample: Faculty of Architecture, University of Mohaghegh Ardabili,). Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 26(4), 53-60. https://doi.org/10.22059/jfaup.2022.3 09200.672524
[4] Kavousi, S., Miller, P. A., & Alexander, P. A. (2020). Modeling metacognition in design thinking and design making. International Journal of Technology and Design Education, 30(4), 709-735. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09521-9
[5] Soleas, E. (2015). Integrating design thinking and metacognition: An accessible way to cultivate thinkers. Ubiquitous Learning, 8(4), 1-13. https://doi.org/10.18848/1835-9795/CGP/v08i04/58072
[6] Casakin, H., & Levy, S. (2020). Ideation and Design Ability as Antecedents for Design Expertise. Creativity Research Journal, 32(4), 333-343. https://doi.org/10.1080/104 00419.2020.1834742
[7] Vorhölter, K. (2021). Metacognition in mathematical modeling: the connection between metacognitive individual strategies, metacognitive group strategies and modeling competencies. Mathematical Thinking and Learning, 1-18. https://doi.org/10.1080/ 10986065.2021.2012740
[8] Babaei Amiri, N., & Ashuri, J. (2015). The relationship between cognitive and metacognitive learning strategies, self-efficacy, creativity and emotional intelligence with academic achievement. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2(3), 93-108. https://asj.basu.ac.ir/article_1019.html?lang=en
[9] Anthonysamy, L. (2021). The use of metacognitive strategies for undisrupted online learning: Preparing university students in the age of pandemic. Education and Information Technologies, 26(6), 6881-6899. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10518-y
[10] Avsec, S., & Jagiełło-Kowalczyk, M. (2021). Investigating possibilities of developing self-directed learning in architecture students using design thinking. Sustainability, 13(8), 1-25. https://doi.org/10.3390/su13084369
[11] Dosi, C., Rosati, F., & Vignoli, M. (2018, May 21-24). Measuring design thinking mindset. DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference, Dubrovnik, Croatia. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0493
[12] Amini, S., Falamaki, M. M., & Keramati, G. (2019). Typology of imagination in the process of architectural design. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 16(72), 53-64. https://doi.org/10.22034/bagh.2019.87490
[13] Sharif, H. R., & Nadimi, H. (2013). Ideation versus Idea Processing in Architectural Design Thinking. Soffeh, 23(3), 19-26. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100209.html
[14] Martins, F., Almeida, M. F., Calili, R., & Oliveira, A. (2020). Design Thinking applied to smart home projects: A user-centric and sustainable perspective. Sustainability, 12(23), 1-27. https://doi.org/10.3390/su122310031
[15] Leahy, K. S., Yilmaz, S., Seifert, C. M., & Daly, S. R. (2016, June 26-29). Integrating design heuristics into your classroom. 2016 ASEE Annual Conference & Exposition, New Orleans, Louisiana. https://peer.asee.org/integrating-design-heuristics-into-your-classroom
[16] Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (2015). Design thinking research: Building innovators. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06823-7
[17] Nadimi, H., & Shariat Rad, F. (2012). Sources of Architectural Design Ideation A Reflection on the Ideation Process of Eight Iranian Professional Architects. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 17(2), 5-14. https://doi.org/10.22059/jfaup.201 2.30155
[18] Sternberg, R. J. (2012). The Assessment of Creativity: An Investment-Based Approach. Creativity Research Journal, 24(1), 3-12. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.6 52925
[19] Jia, X., Li, W., & Cao, L. (2019). The role of metacognitive components in creative thinking. Frontiers in psychology, 10, 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02404
[20] O'Neil, H. F., & Abedi, J. (1996). Reliability and Validity of a State Metacognitive Inventory: Potential for Alternative Assessment. The Journal of Educational Research, 89(4), 234-245. https://doi.org/10.1080/00220671.1996.9941208
[21] Pradhan, S., & Das, P. (2021). Influence of Metacognition on Academic Achievement and Learning Style of Undergraduate Students in Tezpur University. European Journal of Educational Research, 10(1), 381-391. https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.1.381
[22] Stanton, J. D., Sebesta, A. J., & Dunlosky, J. (2021). Fostering Metacognition to Support Student Learning and Performance. CBE—Life Sciences Education, 20(2), 1-7. https ://doi.org/10.1187/cbe.20-12-0289
[23] Erfani, N. (2016). Developing Measurement Model of Cognitive and Metacognitive Learning Strategies. Research in School and Virtual Learning, 3(12), 7-16. https://et l.journals.pnu.ac.ir/article_2680.html?lang=en
[24] Alicia Nero, C., & Zulkiply, N. (2021). The Effects of Retrieval Practice across Levels of Thinking and Retention Interval on Reading Comprehension. Asian Journal of University Education, 17(4), 288-301. https://doi.org/10.24191/ajue.v17i4.16222
[25] Cross, N. (2006). Designerly ways of knowing. In Designerly Ways of Knowing. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-84628-301-9_1
[26] Ball, L. J., Ormerod, T. C., & Morley, N. J. (2004). Spontaneous analogising in engineering design: a comparative analysis of experts and novices. Design Studies, 25(5), 495-508. https://doi.org/10.1016/j.destud.2004.05.004
[27] Urban, K., Pesout, O., Kombrza, J., & Urban, M. (2021). Metacognitively aware university students exhibit higher creativity and motivation to learn. Thinking Skills and Creativity, 42, 100963. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100963
[28] Butler, A. G., & Roberto, M. A. (2018). When Cognition Interferes with Innovation: Overcoming Cognitive Obstacles to Design Thinking. Research-Technology Management, 61(4), 45-51. https://doi.org/10.1080/08956308.2018.1471276
[29] Jamal, T., Kircher, J., & Donaldson, J. P. (2021). Re-visiting design thinking for learning and practice: Critical pedagogy, conative empathy. Sustainability, 13(2), 1-25. https ://doi.org/10.3390/su13020964
[30] Jafarloo, G., Sharifi, N., & Sharifi, H. (2019). Providing a model for predicting creativity based on resilience, self-efficacy, perfectionism, parental education, family backgrounds and close relatives' work with the mediator of progress motive in students. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(1), 153-184. https://journal.bpj.ir/article _667899.html?lang=en
[31] Saif, A. A. (2016). Modern educational psychology: psychology of learning and education (55 ed.). Doran. https://www.tahsilatetakmili.com/product/23799/
[32] Karvan, F., Talischi, G., & Haghtalab, T. (2020). The effectiveness of semantic – symbolic model on increasing power of visualization and cognitive intelligence of Architecture students. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 7(13), 233-252. https:/ /doi.org/10.22084/j.psychogy.2019.19126.1966
[33] Sadler-Smith, E., & Badger, B. (1998). Cognitive style, learning and innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 10(2), 247-266. https://doi.org/10.1080/0953732980 8524314
[34] Kirton, M. (2000). Adaption and innovation: Styles of creativity and problem-solving. Routledge. https://www.routledge.com/Adaption-Innovation-In-the-Context-of-Di versity-and-Change/Kirton/p/book/9780415298513
[35] Ee, J., Seng, T. O., & Kwang, N. A. (2007). Styles of creativity: Adaptors and innovators in a singapore context. Asia Pacific Education Review, 8(3), 364-373. https://doi.org /10.1007/BF03026466
[36] Hattie, J. A., & Donoghue, G. M. (2016). Learning strategies: A synthesis and conceptual model. Npj Science of Learning, 1(1), 1-13. https://doi.org/10.1038/npjscilearn.2016.13
[37] Faizi, M., & Dezhpasand, S. (2022). Analysis of Learning Styles to Improve Architectural Education (Case Study: Architecture Students of Urmia University). Journal of Iranian Architecture Studies, 7(14), 149-169. https://doi.org/10.22052/1.14.149
[38] Reis, S. M., McCoach, D. B., Little, C. A., Muller, L. M., & Kaniskan, R. B. (2011). The effects of differentiated instruction and enrichment pedagogy on reading achievement in five elementary schools. American Educational Research Journal, 48(2), 462-501. https ://doi.org/10.3102/0002831210382891
[39] Kyprianidou, M., Demetriadis, S., Tsiatsos, T., & Pombortsis, A. (2012). Group formation based on learning styles: can it improve students’ teamwork? Educational Technology Research and Development, 60(1), 83-110. https://doi.org/10.1007/s11423-011-9215-4
[40] Weinstein, C. E., & Palmer, D. R. (2002). User’s Manual: For Those Administering the Learning and Study Strategies Inventory (2 ed.). H & H Publishing Company. https:/ /docplayer.net/44428073-Lassi-user-s-manual-learning-and-study-strategies-invent ory-for-those-administering-the-claire-e-weinstein-ph-d-david-r-palmer-ph-d.html
[41] Mayahi, M., Mirriahi, S., Mazhari, M. I., & Mehralizadeh, Y. (2022). Investigating the Changes in the Globalization of Higher Education in the Architecture Education and Judging Architectural Designs in Iranian Universities. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(4), 265-295. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.294204.1611
[42] Alipour, L. (2019). Improving Precedent-based architectural Design Ideation with Action research Methodology. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 24(3), 47-60. https:/ /doi.org/10.22059/jfaup.2019.275696.672219
[43] Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. Management Information Systems Research Center, 33(1), 177-195. https://doi.org/ 10.2307/20650284
[44] Dashtgard, S., Bazrafkan, K., & Jahanbakhsh, H. (2021). Constructing an Interdisciplinary Educational Model in Architectural Education. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(Special Issue 1), 95-112. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.263267.1331