تبیین اثر تحصیلات بر میزان مشارکت شهروندی (نمونه‌های مطالعاتی: محله‌های آبشار و همت‌آباد اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2022.324654.1945

چکیده

در دهه‌های اخیر، پارادایم غالب در برنامه‌ریزی شهری، از برنامه‌ریزی برای مردم به سوی برنامه‌ریزی با مردم و حتی توسط مردم حرکت کرده و مفهوم مشارکت شهروندی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. از‌این‌رو بسیاری از کشورها از آموزش‌های رسمی در مدرسه و دانشگاه برای نهادینه‌سازی مهارت‌هایی که منجر به افزایش مشارکت شهروندی در جامعه می‌شود، بهره جسته‌اند. به منظور تبیین اثربخشی این گونه آموزش‌ها در ایران، مقالۀ حاضر تلاش دارد تا به این پرسش بپردازد که «آیا بالا بودن سطح تحصیلات (بهره‌مندی بیشتر از آموزش‌های رسمی) موجب افزایش مشارکت شهروندی خواهد شد؟». فرضیۀ مقاله این است که افراد با تحصیلات بالاتر، مشارکت بیشتری در امور شهری دارند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، محلات همت‌آباد و آبشار اصفهان که در مجاورت یکدیگر قرار دارند اما از نظر سطح تحصیلات ساکنان با یکدیگر تفاوت جدی دارند، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش نیز با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب خطای 5%، برای محلۀ آبشار 372 و محلۀ همت‌آباد 374 نفر انتخاب شد و برای تحلیل اطلاعات نیز ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی و آزمون یومن‌ویتنی مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که میان تحصیلات و مشارکت شهروندی ارتباط معناداری وجود ندارد و به عبارتی فرضیۀ مقاله رد می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت، آموزش‌های رسمی اثربخشی کافی در افزایش میزان مشارکت شهروندان نداشته و از این جهت مورد نقد است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effect of Education on Citizen Participation (Case Study: Abshar and Hemmatabad Neighborhoods of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Behzadi 1
  • Mohammadsaleh Shokouhibidhendi 2
1 M.A. in Urban Planning, Department of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent decades, the dominant paradigm in urban planning has shifted from planning for the people to planning with the people and even by the people, and the concept of citizen participation has become increasingly important. Thus, many countries have used formal school and university education to institutionalize skills that lead to increased citizen participation in society. In order to explain the effectiveness of such trainings in Iran, the present article attempted to address the question: "Will a high level of education (greater benefit from formal trainings) increase citizen participation?". The hypothesis of the article was that people with higher education had greater involvement in urban affairs. The present study was descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. In order to achieve the objectives of the research, Hemmatabad and Abshar neighborhoods of Isfahan, which are adjacent to each other but have significant differences in terms of education of residents, were comparatively studied. A questionnaire was also used to obtain additional information. The statistical population of this study was selected using Cochran's formula with an error coefficient of 5% for Abshar neighborhood with 372 residents and Hemmatabad neighborhood of 374 residents. For data analysis, Spearman’s correlation coefficient, linear regression and Mann-Whitney test were used. The findings showed that there was no significant relationship between education and citizen participation. In other words, the article hypothesis was rejected. As a result, it can be said that formal trainings are not sufficiently effective in increasing citizen participation and are therefore criticized. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abshar neighborhood
  • Citizen participation
  • Education
  • Formal education
  • Hemmatabad neighborhood
[1] Javed, S., Javed, S., & Khan, A. (2016). Effect of education on quality of life and well being. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 2349-3429. https://doi.org/10.252 15/0304.053
[2] Barghi, E. (2019). Literacy, the key element of Sustainable Development. Journal of Development strategy, 14(4), 187-210. http://www.rahbord-mag.ir/en/Article/13980126178690
[3] Mousaee, M., & Ahmadzadeh, M. (2009). Developmental Education and Sustainable Development. Journal of Development strategy, 5(2), 209-223. https://www.magira n.com/paper/654290
[4] Abdollahi, M. (1993). The place and role of education in national development process. Social Sciences, 2(3.4), 57-74. https://qjss.atu.ac.ir/article_5135.html?lang=en
[5] Hadianfard, H. (2019). Examining people's attitudes about popular participation in the implementation and development of adult literacy. Journal of Curriculum Research, 9(1), 54-74. https://doi.org/10.22099/jcr.2019.5215
[6] Raisi, J., Miri, G. R., & Hafez Rezazadeh, M. (2015). Evaluation and analysis of the role of citizen participation in urban development (Case study: The city of Nikshahar). American Journal of Engineering Research, 4(4), 74-78. https://www.ajer.org/pape rs/v4(04)/K044074078.pdf
[7] Hosseini, S. (2021). Measuring the Level of Citizen Participation in Urban Management Based on Urban Governance Model (Case study; District 5 of Tehran Municipality). Urban Management Studies, 13(46), 35-49. https://doi.org/10.30495/ums.2021.19262
[8] Nourouzi, F., & Bakhtiari, M. (2010). Social Participation and Its Determining Factors. Strategy, 18(53), 249-269. https://www.sid.ir/paper/89258/en
[9] Sharifinia, Z. (2020). Analyzing the causes of barriers to local people's participation in rural development Case: Bisheh village in central part of Ghaemshahr district. Human Geography Research, 52(3), 1131-1151. https://doi.org/10.22059/jhgr.2020 .299549.1008097
[10] Bobbio, L. (2018). Designing effective public participation. Policy and Society, 38(1), 41-57. https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511193
[11] Brabham, D. C. (2009). Crowdsourcing the Public Participation Process for Planning Projects. Planning Theory, 8(3), 242-262. https://doi.org/10.1177/1473095209104824
[12] Factor, R. (2018). Reducing traffic violations in minority localities: Designing a traffic enforcement program through a public participation process. Accident Analysis & Prevention, 121, 71-81. https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.09.005
[13] Fleszer, D. (2019). Prawo do informacji a partycypacja obywatelska. Roczniki Administracji i Prawa, 1(XIX), 91-108. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.3585
[14] Monazamitabar, J. (2006). The role of public participation in strengthening social security. Police Knowledge Journal, 8(1), 7-33. http://pok.jrl.police.ir/article_9763 6.html?lang=en
[15] Zafari, H., & Veisi, R. (2011). Investigation of Effective Factors to Reduce Natural Disaster Risks through Public Participation. Journal of Housing and Rural Environment, 30(135), 105-120. http://jhre.ir/article-1-206-en.html
[16] Adibzadeh, B., Asgaritafreshi, H., & Hosseini, E. (2010). Social Engineering and the Role of Community Participation to Increase Feasibility in Renewal of Dilapidated Urban Areas (The Case of Nematabad, 19th District of Tehran). Journal of Architecture and Urban Planning, 2(4), 141-158. https://doi.org/10.30480/aup.2010.196
[17] Hasheminejad, H., Behzadfar, M., Saaleh sedghpour, B., & Seyedian, S. A. (2013). Community Participation for Urban Upgrading: Sirus Quarters. Soffeh, 22(3), 75-88. https://soffeh.sb u.ac.ir/article_100165.html
[18] Abdollahpour, J., Mokhtarpour, H., & Mokhtarpour, R. (2011). Participation of Tehran citizens in the activities domain of municipality (Case study: citizens of region 4). Urban Management Studies, 3(2), 33-53. https://ums.srbiau.ac.ir/article_3887.html ?lang=en
[19] Ziari, K., Nikpay, V., & Hosseini, A. (2013). Measurement the Level of Citizen Participation in Urban Management Based on Urban Good Governance: A Case Study for Yasouj. Journal of Housing and Rural Environment, 32(141), 69-86. http://jhre.ir/article-1-223-en.html
[20] Shahhosseini, G., & Saremi, H. R. (2018). Analysis on correlation between citizen participation in new towns management and effective factors; Case study: Parand new town. Urban and Rural Management, 17(51), 199-212. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2243-en.html
[21] Eghtesadi, N. (2014). Citizen Participation; The Key to Social Sustainable Development in Urban Communities. Hoviatshahr, 7(16), 81-96. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/a rticle_2721.html
[22] Sharafi, M., ‌Behzadfar, M., Daneshpour, S. A., Barakpour, N., & Khankeh, H. (2019). Accepting or Refusing to Participate? A qualitative research in urban planning environment of Iran. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 24(2), 29-38. https://doi.org/10.22059/jfaup.2019.292386.672365
[23] Kaldi, A. (2002). A study of citizens' attitudes about participation in urban management, a study in District 7 of Tehran. population, 10(42), 51-64. http://populationmag.ir/ar ticle-1-174-en.html
[24] Rezadoost, K., & Abed Zadeh, H. (2008). A Survey Study of Effective Factors on Social Participation of Citizens, A Case. Ilam Culture(20-21), 227-242. https://www.noor mags.ir/view/en/articlepage/973333/
[25] Rasouli, B., & Kalantari, A. (2015). Feasibility study Citizen participation in the management and development of neighborhood parks in Tehran. Urban Management, 14(38), 425-448. https://www.sid.ir/paper/92144/en
[26] Bordi Anamoradnejad, R., Bouzari, S., & Hosseinidoust, S. (2013). The Role of Public Participation in Urban Economy and Management (The Case of the City of Amol). Journal of Urban Economics and Management, 1(3), 127-138. http://iueam.ir/articl e-1-44-en.html
[27] Daneshpour, S. A., Behzadfar, M., Barakpour, N., & Sharafi, M. (2017). Participatory Planning Environment: A Conceptual Model for Analysis of Effective Factors in Citizen Participation in Planning. Journal of Architecture and Urban Planning, 9(18), 23-42. https://doi.org/10.30480/aup.2017.510
[28] Salehpour Jam, A., Rasooli, F., Sarreshtehdari, A., Mosaffaie, J., & Kianian, M. K. (2020). Prioritization of preventing social indices affecting on peoples' participation in natural resources plans using AHP method and nonparametric tests. Watershed Engineering and Management, 12(1), 330-339. https://doi.org/10.22092/ijwmse.20 18.121767.1480
[29] Rafieian, M., & Ahmadzadeh Nanva, H. (2012). Evaluating the Capacities of Social Participation in Interference Policy in Inefficient Region. Social Welfare, 12(46), 407-429. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-980-en.html
[30] Kaseya, C. N., & Kihonge, E. (2016). Factors affecting the effectiveness of public participation in county governance in Kenya: A case of Nairobi county. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(10), 476-487. https://www.ijsrp.org/research-pape r-1016.php?rp=P585932
[31] Tazin, S. N. M., & Yaakop, S. H. (2018). Strategic communication in public participation. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 3(10), 162-169. https://doi.org/10.21834/jabs.v3 i10.315
[32] Carreira, V., Machado, J. R., & Vasconcelos, L. (2016). Legal citizen knowledge and public participation on environmental and spatial planning policies: A case study in Portugal. International Journal of Humanities and Social Science Research, 2(7), 22-33. https://www.researchgate.net/publication/305510792_Legal_citizen_knowl edge_and_public_participation_on_environmental_and_spatial_planning_policies_A_case_study_in_Portugal
[33] Konsti-Laakso, S., & Rantala, T. (2018). Managing community engagement: A process model for urban planning. European Journal of Operational Research, 268(3), 1040-1049. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.12.002
[34] Farahzad, M., Rafieian, M., Kamyab, S., & Arghan, A. (2018). Identifying the Factors Influencing the Presence and Participation of Women in Urban Space from View of Right to the City. Geographical Researches, 33(1), 95-108. https://doi.org/10.29252 /geores.33.1.95
[35] Sharifzadegan, M. H., & Ghanouni, H. (2020). Analysis of the Explaining Factors and Contributing Features of Citizen Participation (Case Study: Isfahan). Human Geography Research, 52(4), 1339-1355. https://doi.org/10.22059/jhgr.2019.272917.1007842
[36] Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of planners, 35(4), 216-224. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944366908 977225
[37] Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. World Development, 23(8), 1247-1263. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F
[38] Davidson, S. (1998). Spinning the wheel of empowerment. Planning, 1262(3), 14-15. ht tps://sarkissian.com.au/wp-content/uploads/sites/13/2009/06/Davidson-Spinning-wheel-a rticle1998.pdf
[39] Gramberger, M. (2001). Citizens as partners: OECD handbook on Information, consultation and public participation in policy-making. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/9789264195578-en
[40] Kanji, N., & Greenwood, L. (2001). Participatory approaches to research and development in IIED: Learning from experience. International Institute for Environment and Development. https://www.amazon.com/Participatory-Approaches-Research-Develop ment-IIED/dp/1899825819
[41] International Association for Public Participation. (2018). IAP2 Spectrum of Public Participation. IAP2. https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars /Spectrum_8.5x11_Print.pdf
[42] Lowndes, V., & Pratchett, L. (2006). CLEAR: Understanding citizen participation in local government–and how to make it work better. D. M. U. L. Local Governance Research Unit, United Kingdom. https://www.researchgate.net/publication/228425 528_CLEAR_Understanding_Citizen_Participation_in_Local_Government-and_H ow_to_Make_it_Work_Better
[43] Atieno, O. L., Mutui, F. N., & Wabwire, M. E. (2019). An Analysis of the Factors Affecting Public Participation in Environmental Impact Assessment: Case Study of Selected Projects in Nairobi City County, Kenya. Kenya, 15(10), 1-20. https://doi.or g/10.19044/esj.2019.v15n9p284
[44] Edresi, A., & Shojaei, M. (2012). Examination of the Factors Affecting the Inhabitants’ Social Participation in Urban Development Projects: A Case Study of Building Pedestrian Ways in the Historical Texture of Tehran (Region 12). Social Development & Welfare Planning, 4(13), 115-158. https://doi.org/10.22054/qjsd.2012.3317
[45] Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2012). Citizenship Education in Europe. European Commission. https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/citizenship_ education_in_europe_en.pdf
[46] Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., & Dam, G. T. (2013). Review of the effects of citizenship education. Educational Research Review, 9, 158-173. https://doi.org/10. 1016/j.edurev.2012.02.001
[47] Navarro-Medina, E., & De-Alba-Fernandez, N. (2015). Citizenship Education in the European Curricula. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 45-49. https:// doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.381
[48] Semela, T., Bohl, T., & Kleinknecht, M. (2013). Civic education in Ethiopian schools: Adopted paradigms, instructional technology, and democratic citizenship in a multicultural context. International Journal of Educational Development, 33(2), 156-164. https://doi.or g/10.1016/j.ijedudev.2012.03.003
[49] Wood, B. E., Taylor, R., Atkins, R., & Johnston, M. (2018). Pedagogies for active citizenship: Learning through affective and cognitive domains for deeper democratic engagement. Teaching and Teacher Education, 75, 259-267. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.t ate.2018.07.007
[50] Asadpour, A., Entezari, A., & Ahmadi Ahank, K. (2018). Formal and Informal Social Participation and Factors Affecting it (A Study in The City of Amol). Journal of Applied Sociology, 29(3), 67-86. https://doi.org/10.22108/jas.2017.102093.1065
[51] De Backer, K., & Jans, M. (2002). Youth (-work) and social participation. Elements for a practical theory. SALTO Participation and Information. https://participationpool. eu/resource/youth-work-and-social-participation-elements-for-a-practical-theory/
[52] Hedayatzadeh, H., Bashir Khodaparasti, R., Bagheri Qarabolagh, H., & Gholami, M. R. (2018). Investigating the relationship between social capital, citizenship commitment of individuals and social participation with citizenship rights among citizens of Semnan. Urban Sociological Studies, 8(28), 189-216. https://urb.dehaghan.iau.ir/article_663455. html?lang=en
[53] Kalandides, A. (2018). Citizen participation: towards a framework for policy assessment. Journal of Place Management and Development, 11(2), 152-164. https://doi.org/10.110 8/JPMD-02-2018-0017
[54] Hassanzadehaghdam, F., Farajzadeh, A., Farajzadeh, M., Orujzadeh, R., & Zeinalpour, H. (2015, December 26-27). Examining the fifth grade social studies textbook from the perspective of paying attention to social skills in the curriculum (content analysis). National Conference on Primary Education, Birjand, South Khorasan. https://www.sid.i r/paper/858356/en
[55] Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., Jorgensen, T., & Ten Dam, G. (2015). Citizenship development of adolescents during the lower grades of secondary education. Journal of Adolescence, 45(1), 89-97. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.08.017
[56] Reichert, F., & Torney-Purta, J. (2019). A cross-national comparison of teachers' beliefs about the aims of civic education in 12 countries: A person-centered analysis. Teaching and Teacher Education, 77, 112-125. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.005
[57] Zahabioun, S., Yousefy, A., Yarmohammadian, M. H., & Keshtiaray, N. (2016). Content Analysis of High School Sociology Textbooks in Terms of Covering Citizenship Education Concepts. Research in Curriculum Planning, 13(50), 136-147. https://jsr-e.isfahan.iau.ir/article_534455.html
[58] Li, Z., & Li, L. (2019). An examination of kindergarten teachers’ beliefs about creative pedagogy and their perceived implementation in teaching practices. Thinking Skills and Creativity, 32, 17-29. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.03.001
[59] Organisation for Economic Co-operation Development. (2018). The future of education and skills: Education 2030. OECD. https://www.oecd.org/education/2030/E2030% 20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf
[60] Affairs, A. M. (2008). Career opportunities in local government : facilitator's guide : presentation to high school students. A. Government. https://open.alberta.ca/dataset/3917b a8d-6a2c-4def-9ff1-261d9ddaf051/resource/c0e74b0f-0b26-4ce3-9a7c-f0d2e00ee3bd/do wnload/career-opportunities-in-local-government-facilitators-guide. pdf
[61] Alberta Education & Alberta Municipal Affairs. (2008). Building Communities Through Local Government – A Website for Students and Teachers. A. Government. https://o pen.alberta.ca/dataset/daf63987-40fb-4c6e-b78a-62cc856cc870/resource/ff081700 -a94f-4ccb-90df-3194338e40ec/download/muni-resource-gr6-edu-ma.pdf
[62] Deputy of Statistics and Information [Organization Management and planning of Isfahan province]. (2018). Population. In Statistical Yearbook of Isfahan Province 2017. Planning and Budget Organization. https://mpo-es.ir/Dorsapax/Data/Sub_1/File/sal nameh%20ostan%20sal%201396.pdf
[63] Iran Statistics Center. (2023, May 15). The results of the general population and housing census 2016. Iran Statistics Center. https://www.amar.org.ir/
[64] Sharmand Consulting Engineers. (2010). Intervention strategy in the area of worn-out fabric of Hematabad, Isfahan[PowerPoint slides]. Isfahan Municipality Renovation and Improvement Organization & specialized parent company for civil engineering and urban improvement. https://noandishaan.com/18716/
[65] Qari Quran, A. (2021, May 9). Development of Hematabad neighborhood of Isfahan with a people-oriented strategic approach. Bazafarini Shahri. http://bazafarinishahr i.ir/en/127368