بررسی میزان اثربخشی آموزش مجازی دروس عملی از دیدگاه استادان و دانشجویان رشتۀ معماری در زمان همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه: آموزشکدۀ فنی‌ و ‌حرفه‌ای دختران شیراز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.350274.2191

چکیده

کیفیت آموزشی و سطح یادگیری دانشجویان در ‌زمان آموزش مجازی، به‌خصوص در ‌زمان همه‌گیری کووید-19 در مقایسه با آموزش حضوری یکی از مسائل مهم نظام آموزش عالی می‌باشد. دروس عملی رشتۀ معماری با توجه به ماهیت این رشته، ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارند که  اهمیت چگونگی بهره­گیری از آموزش مجازی را دوچندان کرد‌ه‌است. هدف این پژوهش ارزشیابی میزان اثربخشی آموزش مجازی دروس عملی رشتۀ معماری از دیدگاه استادان و دانشجویان در آموزشکدۀ فنی ‌و‌ حرفه‌ای دختران شیراز می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شده‌است. جامعۀ آماری این پژوهش 40 استاد و460 دانشجوی رشتۀ معماری در نیمسال اول 1401-1400 است که بر اساس جدول کوکران، حجم نمونه 36 استاد و 210 دانشجو برآورد گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته مشتمل بر 34 سؤال و 8 مؤلفه می‌باشد. تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها با استفاده نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و آماراستنباطی صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که از‌نظر استادان تمام مؤلفه‌ها بجز فعالیت یاددهی-یادگیری در حد مطلوب و مؤلفۀ فعالیت یاددهی-یادگیری در حد متوسط اثر‌بخش بوده‌است. از‌نظر دانشجویان مؤلفۀ انعطاف‌پذیری در حد مطلوب و مؤلفۀ محتوا نامطلوب و مؤلفه‌های سازماندهی مواد آموزشی، کمک‌رسانی به دانشجو، طراحی صفحات، میزان حجم کاری، ارزشیابی و برخورد در حد متوسط اثربخش بوده‌اند. به‌طور کلی از نظر استادان اثربخشی دورۀ آموزش مجازی دروس عملی معماری، مطلوب و از دیدگاه دانشجویان متوسط بوده‌است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Virtual Education of Practical Courses from the Perspective of Professors and Students of Architecture During the Covid-19 Epidemic (Case Study: Shiraz Girls Technical and Vocational College)

نویسنده [English]

  • Farkhondeh Rafiee
Faculty Member, Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

It is necessary to study the quality of virtual education during the Covid-19 epidemic and the need for higher education to hold virtual and distant education in this period. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of virtual education of practical courses in the field of architecture in Shiraz Girls' Technical and Vocational College using the survey method. The statistical population of this research comprised of 40 professors and 460 architectural students in the first semester of 2021-2022; based on the Cochran table, the sample size was determined to be 36 professors and 210 students. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 34 questions and 8 components. Data analysis was performed using SPSS software at two levels of descriptive statistics and inferential statistics (single sample t test and t independent groups). Findings showed that according to the professors, all components except teaching-learning activity were optimal and the learning-teaching activity component was moderately effective. From the point of view of the students, the flexibility component was desirable while the content component was undesirable, and the components of organizing educational materials, helping students, designing pages, amount of workload, evaluation and handling were considered moderately effective. In general, from the point of view of the professors, the effectiveness of the virtual training course of practical architectural courses was favorable and from the point of view of the students, it was average. This study also showed that familiarity with cyberspace plays a role in the effectiveness of virtual education, including content components, organizing educational materials, flexibility and helping the student and promotes better understanding and communication with the learning environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual teaching Covid
  • 19 Effectiveness Architectural education Practical lessons Shiraz girls technical and vocational college
[1] Rezaei, A. M. (2020). Student learning evaluation during the Corona: Challenges and Strategies. Educational Psychology, 16(55), 179-214. https://doi.org/10.22054/jep.2020.52660.3012
[2] Mirjalili, T. (2022). Assessment of Various Employable Skills of Female Graduates in the Field of Architecture at Yazd Girls Technical and Vocational College. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(4), 297-315. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.296750.1641
[3] Mosayebi Ardakani, M., Rezapour Mirsaleh, Y., & Behjati Ardakani, F. (2021). The problems and challenges of virtual education in elementary school during the outbreak of coronavirus. Quarterly Journal of Education Studies, 7(27), 87-108. https://researchbt.cf u.ac.ir/article_1830.html?lang=en
[4] Asghari, M., Alizadeh, M., Kazemi, A., Safari, H., Asghari, F., Bagheri-Asl, M. M., & Heidarzadeh, S. (2012). An investigation of the challenges of e-Learning in medical sciences from the faculty members’ viewpoints of Tabriz University of Medical Sciences. Journal of Medical Education and Development, 7(1), 26-34. http://jmed. ssu.ac.ir/article-1-68-en.html
[5] Farahani, A. (2001). The Role of Self -Training and Independent Study in Learning Physical Education Lessons. Olympic, 9(3&4). http://ensani.ir/file/download/article/2012032611 1401-1130-28.pdf
[6] Seraji, F., Movahedi, R., & SiahatKhah, M. (2014). An Investigation of Iranian Virtual Universities Teachers’ Skills in Teaching These Courses. Technology of Education Journal, 8(4), 245-257. https://doi.org/10.22061/tej.2014.10
[7] Fathi Vajargah, K., Hasan Pardakhtchi, M., & Rabeeyi, M. (2011). Effectiveness Evaluation of Virtual Learning Courses in High Education System of Iran (Case of Ferdowsi University). Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4), 5-21. https://ictedu.sari.iau.ir/article_631363.html?lang=en
[8] Yasini, A., & Taban, M. (2015). Studying the effectiveness of virtual education courses from the point of view of professors and students (case study: University of Tehran). Iranian Higher Education Association Quarterly, 7(4), 175-198. http://ihej.ir/article -1-731-en.html
[9] Sharifi, M., Fathabadi, J., Shokri, O., & Pakdaman, S. (2019). The experience of e-learning in the educational system of Iran: Meta-analysis of the effectiveness of e-learning in comparison to face-to-face education. Research in School and Virtual Learning, 7(1), 9-24. https://doi.org/10.30473/etl.2019.6051
[10] Jahanian, R., & Etebar, S. (2012). The Evaluation of Virtual Education in View Point Virtual E-learning Centers in Universities of Tehran from Students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4), 53-65. https://ictedu.sari .iau.ir/article_631765.html?lang=en
[11] Moosavi, S. M., Saghafi, M. R., Mozaffar, F., & Izadi, S. (2019). Achieving an Effective Teaching Model in Architectural Education; Case Study: Architectural Design Basics Two. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(28), 103-114. https://doi.org /10.22034/aaud.2019.97364
[12] Shariatrad, F., Adine Doost Abadi, M., Dehbandi, R., & Senemari, F. (2021). A Study of Influential Factors in Online Teaching in Architectural Design Studios; the Case of the Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, during COVID – 19 Pandemic. Soffeh, 31(2), 61-82. https://doi.org/10.52547/sofeh. 31.2.61
[13] Hessari, P., & Chegeni, F. (2022). Investigating the effectiveness of virtual education in practical and theoretical courses in the field of architecture. Technology of Education Journal, 16(2), 281-292. https://doi.org/10.22061/tej.2021.7556.2552
[14] Saghafi, M. R. (2015). A Holistic Model for Architectural Education: Blending Face-to-Face and Web-Based Learning Environments. Technology of Education Journal, 9(3), 155-165. https://doi.org/10.22061/tej.2015.348
[15] Kian, M. (2014). Challenges of Virtual Education: A Report of What Are Not Learned. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 5(3), 11-21. https ://ijvlms.sums.ac.ir/article_46114.html
[16] Rafiei, M., Ghaffari, H., & Khorami, M. (2017). Evaluating the Effectiveness of E-Learning Method in Human Resource Education (Case Study of Markazi Province PNU). Research in School and Virtual Learning, 4(16), 71-84. https://etl.journals.pnu.ac.ir/article_3694.html
[17] Ahmadi, M. (2020). Identifying Challenges to Development of Distance Education from the Perspective of Payame Noor University Professors. Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, 7(24), 124-146. https://rimag.ricest.ac.ir/en/Arti cle/30966
[18] Kasani, H. A., Mourkani, G. S., Seraji, F., & rezaeezadeh, M. (2019). Learners Assessment Tools in E-Learning. Roshd -e- Fanavari, 16(61), 23-33. https://doi.org/10.52547/jstpi.2 0747.16.61.23
[19] Esmaeilnia, M., Kouhestani, H., & Maghul, A. (2019). Design and Validation of quality improvement model of virtual learning in Farhangian University (mixed method). Technology of Education Journal, 13(2), 409-427. https://doi.org/10.22061/jte.2018 .3273.1835
[20] Saberi, R., & Sharifzade, M. (2020). Curriculum Assessment in Virtual Education at Farhangian University: Needs, Content and Method in Virtual Education. The Journal of Theory and Practice in Teachers Education, 5(8), 11-28. https://itt.cfu.ac.ir/articl e_1215.html?lang=en
[21] Figueiredo, C., Leite, C., & Fernandes, P. (2016). The curriculum in school external evaluation frameworks in Portugal and England. Research in Comparative and International Education, 11(3), 282-297. https://doi.org/10.1177/1745499916661933
[22] Mobaser Azad, A. M., & Akhlaghi Nia, A. (2021). Evaluation of the quality of the education management system of the Technical and Vocational University of Iran during the Covid-19 epidemic (Case Study of Shamsipour University, Tehran). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(Special Issue), 167-187. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128443
[23] Ministry of Science, Research and Technology. (2020). Basic points in maintaining the educational quality of the country's universities In the conditions of the fight against Corona. Deputy Minister of Education, Higher Education Planning Office. https://w ww.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/education/files/corona1.pdf
[24] Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1-25. https://doi.org/10.3390/ijerph17051729
[25] Zhuang, Z., Zhao, S., Lin, Q., Cao, P., Lou, Y., Yang, L., & He, D. (2020). Preliminary estimation of the novel coronavirus disease (COVID-19) cases in Iran: A modelling analysis based on overseas cases and air travel data. International Journal of Infectious Diseases, 94, 29-31. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.019
[26] Salimi, S., & Fardin, M. A. (2020). The Role of Corona Virus In Virtual Education, with an Emphasis on Opportunities and Challenges. Research in School and Virtual Learning, 8(2), 49-60. https://doi.org/10.30473/etl.2020.53489.3249
[27] Hosseini, E. S., Falamaki, M. M., & Hojat, I. (2021). Explaining pattern of individual-centered design process and Architectural design training model based on learners’ cognitive differences. Hoviatshahr, 15(3), 43-58. https://doi.org/10.30495/hoviatsh ahr.2021.16357
[28] Silva, N. F., & Lima, E. M. (2008). Distance Learning in Architectural Design Studio: Two Comparative Studies with One Onsite Teaching. In M. Iskander (Ed.), Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment, and Education. Springer Netherlands. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-8739-4_66
[29] Motiei, B., Mehdizadeh Saradj, F., & Bayzidi, Q. (2020). Simultaneous Teaching of Basic Architecture Courses: A Factor Affecting Students’ Academic Motivation; Case Study: The Contents of Practical Geometry. Armanshahr Architecture & Urban Development, 12(29), 199-210. https://doi.org/10.22034/aaud.2020.102376
[30] Senyapili, B., & Karakaya, A. F. (2009). The Future Setting of the Design Studio. Open House International, 34(1), 104-112. https://doi.org/10.1108/OHI-01-2009-B0012