ارزیابی نقش چیدمان فضایی بر شاخص‌های کیفیت بصری و نور روز در فضاهای داخلی واحدهای مسکونی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری گرایش انرژی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.48301/kssa.2022.306315.1754

چکیده

کارکرد ادراکی، فضاهای داخلی مسکونی، به میزان زیادی، وابسته به کیفیت بصری آنها است، چیزی که مقوله‌ای کیفی به شمار آمده و از این رو، تحلیل آن، پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارد. هدف این تحقیق یافتن ارتباط تاثیرچیدمان فضاهای معماری داخلی واحدهای مسکونی بر بهبود کیفیت بصری فضاها می‌باشد به گونه‌ای که از نظر توزیع مناسب نور طبیعی نیز بهتر عمل نمایند. همچنین یافتن پاسخ این سوال که نحوۀ چیدمان فضاهای داخلی یک فضای معماری تا چه میزان و به چه نحوی بر چگونگی توزیع بهینۀ نور روز و شاخص‌های کیفیت بصری کاربران فضا تاثیر گذار است. در این راستا،  8 نمونه فضای مسکونی طراحی شده، ابتدا کیفیت بصری، با استفاده از ابزار ایزوویست در نرم افزار دیس ­مپ (depthmap)، با تکیه بر شاخص‌های بیشترین خط شعاع، دید اتصال دید و میانگین عمق دید، مورد سنجش قرار گرفته و داده‌های کمی، استخراج شده است و در ادامه شاخص‌های نور روز، شدت روشنایی و نیز نرخ یکنواختی نمونه­ها در شهر اصفهان، توسط نرم افزار ریلوکس (Relux) به‌دست آمده­اند و در انتها ارتباط شاخص‌های کیفیت بصری و شاخص‌های نور روز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد چیدمان فضاهای معماری داخلی در یک فضای مسکونی می‌تواند به توزیع بهینه شدت روشنایی و نرخ یکنواختی نور روزانه و نیز قرار گرفتن در محدودۀ مناسب شاخص‌های کیفیت بصری کمک نماید. در نهایت، شاخص­های ایزوویست، که مبین کیفیت بصری گونه‌ها هستند، با متغیرهای نور روز، دارای رابطۀ همبستگی هستند. این امر، به معنای اعتبار روش پیشنهادی در سنجش کیفیت بصری و میزان نور دریافتی فضاهای مسکونی است. نتایج این تحقیق می­تواند به صورت بالقوه در سنجش هم‌زمان کیفیت بصری و میزان نور دریافتی در فضاهای مسکونی مؤثر باشد. نتایج این تحقیق می­تواند به صورت بالقوه در طراحی فضاهای داخلی واحدهای مسکونی مورد استفاده قرار گرفته و متعاقب آن بر کیفیت طرح­های مسکونی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Space Syntax Effect on Visual Quality and Daylight Indexes for the Interior Spaces of Residential Units in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Akram Esfandiari 1
  • Elham Shokry 2
1 Faculty Member, Department of Architecture and urban planning, technical and vocational university (TVU), Tehran, Iran.
2 MSc., Architecture Department, Technology and Engineering Faculty, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Attention to the perceptual function of residential interiors depends to a large extent on their visual quality, which is a qualitative category, and therefore, its analysis has many complexities. This research seeks to answer the question of how and to what extent the arrangement and design of the interior elements in an architectural space affect the optimal distribution of daylight and visual comfort of space users. In fact, the purpose of this study was to discover the relationship between interior architectural elements and improve the visual quality of residential spaces in order to have the proper distribution of natural light. In this regard, 8 examples of residential spaces were designed, First, the visual quality of the sample of residential interiors was measured and quantitative data extracted through the Isovist tool in Depthmap Software based on the visibility connection indicators, the maximum line of sight radius, and the average depth of vision. Then, daylight indicators of brightness intensity and uniformity rate were also obtained in samples of Isfahan city in Relux software, and then, the relationship between visual quality indicators and daylight indicators was also investigated. Finally, Isovist indicators, which indicate the visual quality of species, were correlated with daylight variables confirming the validity of the proposed method in measuring the visual quality and amount of light received by residential spaces. The results of this study can be potentially effective in simultaneously measuring the visual quality and design of interior spaces of residential units and consequently, the quality of these units and the amount of light received in residential spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isovist Analysis
  • Residential Units
  • Visual Quality of Space
  • Relux Software
[1] Lawson, B. (2001). Language of space. Architectural Press. https://www.amazon.com/La nguage-Space-Bryan-Lawson/dp/0750652462
[2] Tversky, B. (1998). Three dimensions of spatial cognition. In M. A. Conway, S. E. Gathercole, & C. Cornoldi (Eds.), Theories of memory II. Psychology Press. https://www.taylorfranc is.com/chapters/edit/10.4324/9781315804507-11/three-dimensions-spatial-cognition-b arbara-tversky
[3] Indraprastha, A., & Shinozaki, M. (2012). Computational models for measuring spatial quality of interior design in virtual environment. Building and Environment, 49(1), 67-85. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.09.017
[4] larijani, M., & Razi Kordmahaleh, L. (2017). Explaining the green job identification and prioritization of renewable energy domain: wind energy. Karafan Quarterly Scientific Journal, 14(2), 15-32. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100503.html?lang= en
[5] Van Esch, M. M. E., Looman, R. H. J., & De Bruin-Hordijk, G. J. (2012). The effects of urban and building design parameters on solar access to the urban canyon and the potential for direct passive solar heating strategies. Energy and Buildings, 47, 189-200. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.042
[6] Altomonte, S. (2008). Daylight for energy savings and psycho-physiological well-being in sustainable built environments. Journal of sustainable development, 1(3), 3-16. h ttps://doi.org/10.5539/jsd.v1n3p3
[7] Schmalwieser, A. W., Enzi, C., Wallisch, S., Holawe, F., Maier, B., & Weihs, P. (2010). UV Exposition During Typical Lifestyle Behavior in an Urban Environment. Photochemistry and Photobiology, 86(3), 711-715. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.2010.00714.x
[8] Tahbaz, M., Jalilian, S., Mousavi, F., & Kazemzadeh, M. (2022). Natural Day lighting in Traditional Houses in Kashan, Case Study of Ameri House. Journal of Iranian Architecture Studies, 2(4), 87-108. https://jias.kashanu.ac.ir/article_111717.html?lang=en
[9] Acre, F., & Wyckmans, A. (2015). Dwelling renovation and spatial quality: The impact of the dwelling renovation on spatial quality determinants. International Journal of Sustainable Built Environment, 4(1), 12-41. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2015.02.001
[10] Bittermann, M., & Ciftcioglu, O. (2006, April 18-22). Real-time measurement of perceptual qualities in conceptual design. Sixth Internationl Symposium on Tools and Methods of Competitive Engineering TMCE 2006, Ljubljana, Slovenia. https://www.narcis.nl/publi cation/RecordID/oai:tudelft.nl:uuid%3Ab1611514-a4a2-4cfb-8579-4abdc629205b
[11] Koile, K. (2001). The Architect's Collaborator: Toward Intelligence Design Tools for Conceptual Design [PhD, Dissertation massachusetts institute of technology]. Cambridge, Massachusetts. https://core.ac.uk/download/pdf/4384119.pdf
[12] Key, S., Grosss, M. D., & Do, E. Y-L. (2008, October 31). Computing spatial qualities for architecture. Proceedings of the 28th Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in Architecture, Minneapolis, Minnesota. https://www.research gate.net/publication/30871556_Computing_Spatial_Qualities_For_Architecture
[13] Shach-Pinsly, D., Fisher-Gewirtzman, D., & Burt, M. (2011). Visual Exposure and Visual Openness: An Integrated Approach and Comparative Evaluation. Journal of Urban Design, 16(2), 233-256. https://doi.org/10.1080/13574809.2011.548979
[14] Alrubaih, M. S., Zain, M. F. M., Alghoul, M. A., Ibrahim, N. L. N., Shameri, M. A., & Elayeb, O. (2013). Research and development on aspects of daylighting fundamentals. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, 494-505. https://doi.org/10.1016/j.rser. 2012.12.057
[15] Chen, Y., Liu, J., Pei, J., Cao, X., Chen, Q., & Jiang, Y. (2014). Experimental and simulation study on the performance of daylighting in an industrial building and its energy saving potential. Energy and Buildings, 73, 184-191. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.01. 030
[16] Chi, D. A. (2022). Solar energy density as a benchmark to improve daylight availability and energy performance in buildings: A single metric for a single-objective optimization. Solar Energy, 234, 304-318. https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.01.068
[17] Iommi, M. (2019). Daylighting performances and visual comfort in Le Corbusier's architecture. The daylighting analysis of seven unrealized residential buildings. Energy and Buildings, 184, 242-263. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.12.014
[18] Khidmat, R. P., Fukuda, H., Kustiani, Paramita, B., Qingsong, M., & Hariyadi, A. (2022). Investigation into the daylight performance of expanded-metal shading through parametric design and multi-objective optimisation in Japan. Journal of Building Engineering, 51, 104241. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104241
[19] Samiou, A. I., Doulos, L. T., & Zerefos, S. (2022). Daylighting and artificial lighting criteria that promote performance and optical comfort in preschool classrooms. Energy and Buildings, 258(2), 111819. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111819
[20] Mahdavinejad, M. J., & Bemanian, M. R. (2012). Estimation Performance of Horizontal Light Pipes in Deep-Plan Buildings* Case. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 17(4), 1-15. https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.36364
[21] Mukherjee, S. (2014). CIE standard general Sky type identification for Delhi during winter and summer. Journal of Optics, 43(3), 247-256. https://doi.org/10.1007/s12596-014-0218-5
[22] Kim, G., & Kim, J. T. (2010). Healthy-daylighting design for the living environment in apartments in Korea. Building and Environment, 45(2), 287-294. https://doi.org/10. 1016/j.buildenv.2009.07.018
[23] Ahmad, T., Thaheem, M. J., & Anwar, A. (2016). Developing a green-building design approach by selective use of systems and techniques. Architectural Engineering and Design Management, 12(1), 29-50. https://doi.org/10.1080/17452007.2015.1095709
[24] Heidari, A. A., Ghasemian Asl, I., & Kiaei, M. (2016). Analysis of the spatial structure of traditional Iranian houses using the method of space syntax, a case study: comparison of houses in Yazd, Kashan and Isfahan. Iranian Islamic City Studies, 7(28), 21-33. https: //www.sid.ir/paper/505298/en
[25] Wiegand, D. M., Ramsey, J., Burr, G., & Choi, J. (2013). Lighting, Indoor Environmental Quality Concerns, and Job Stress at a Call Center-California. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2012-0081-3169.pdf
[26] Dawes, M. J., & Ostwald, M. J. (2014). Prospect-Refuge theory and the textile-block houses of Frank Lloyd Wright: An analysis of spatio-visual characteristics using isovists. Building and Environment, 80, 228-240. https://doi.org/10.1016/j.buildenv .2014.05.026
[27] Ostwald, M. J., & Dawes, M. (2013). Prospect-refuge patterns in Frank Lloyd Wright’s Prairie houses: Using isovist fields to examine the evidence. The Journal of Space Syntax, 4(1), 136-159. https://www.researchgate.net/publication/292771536_Prosp ect-refuge_patterns_in_Frank_Lloyd_Wright%27s_Prairie_houses_using_isovist_ fields_to_examine_the_evidence
[28] Benedikt, M., & Burnham, C. A. (1985). Perceiving Architectural Space: From Optic Arrays to isovists. In W. H. Warren Jr & R. E. Shaw (Eds.), Persistence and change: Proceedings of the first international conference on event perception. lawrence erlbaum associates https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DYh_AAAA QBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Perceiving+Architectural+Space:+From+Optic+Arrays+to.+Paper+presented+at+the+Persistence+and+change&ots=QJ-xM6NFZn&s ig=7kR5cVL0oJN0S-95X0bHXw6OFwE#v=onepage&q&f=false
[29] Tahar, B., & Brown, F. (2003). The visibility graph: An approach for the analysis of traditional domestic M’zabite 4th International Space Syntax Symposium, University College London, London. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=4ff2 ced149c1f43da5a929847dbddf56e7df2dee
[30] Franz, G., Von Der Heyde, M., & Bülthoff, H. H. (2004, July 7-10). Predicting experiential qualities of architecture by its spatial properties. 18th International Association for People-Environment Studies, Vienna, Austria. https://pure.mpg.de/rest/items/item_179 1384/component/file_3177032/content
[31] Dzebic, V. (2013). Isovist analysis as a tool for capturing responses towards the Built Environment [Master, University of Waterloo]. Ontario, Canada. https://uwspace.u waterloo.ca/bitstream/handle/10012/7511/Dzebic_Vedran.pdf?sequence=1
[32] Esfandiari, A., & Tarkashvand, A. (2020). Application of Isovist analysis and sightlines in measuring visual quality of residential complexes (Case Study: Kermanshah City). Motaleate shahri, 9(35), 19-32. https://doi.org/10.34785/J011.2021.105
[33] Wiener, J. M., & Franz, G. (2004). Isovists as a Means to Predict Spatial Experience and Behavior. In C. Freksa, M. Knauff, B. Krieg-Brückner, B. Nebel, & T. Barkowsky (Eds.), International Conference on Spatial Cognition. Springer. https://doi.org/10. 1007/978-3-540-32255-9_3
[34] Kaplan, R. (1993). The role of nature in the context of the workplace. Landscape and Urban Planning, 26(1-4), 193-201. https://doi.org/10.1016/0169-2046(93)90016-7
[35] Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge university press. https://www.amazon.com/Experience-Nature-Psychol ogical-Perspective/dp/0521349397
[36] De Groot, S., & Gebhard, J. (1952). Pupil size as determined by adapting luminance. Journal of the Optical Society of America, 42(7), 492-495. https://doi.org/10.1364/JOSA.42.000 492
[37] Ruggiero, F., Florensa, R. S., & Dimundo, A. (2009). Re-interpretation of traditional architecture for visual comfort. Building and Environment, 44(9), 1886-1891. https:/ /doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.01.006
[38] Meilinger, T., Franz, G., & Bülthoff, H. H. (2012). From isovists via mental representations to behaviour: first steps toward closing the causal chain. Environment and Planning B: Planning and Design, 39(1), 48-62. https://doi.org/10.1068/b34048t