بررسی نقش تراکم عمودی و افقی در گونه‌شناسی مسکن شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی شهری، طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2022.345691.2142

چکیده

پژوهش‌های متعددی برای گونه‌بندی واحدهای مسکونی صورت گرفته و طبقه‌بندی‌های متنوعی بر اساس آن ارائه شده است. هدف از این مقاله بررسی نقش تراکم عمودی و افقی در گونه‌شناسی مسکن شهری به‌منظور بهبود سلامت انسان و محیط زندگی فعال شهروندان است. لذا در این مقاله به گونه‌شناسی مسکن از دیدگاه تراکم افقی و عمودی در معماری خانه‌سازی شهری پرداخته می‌شود و بر اساس خروجی‌های به‌دست‌آمده به بررسی عوامل مؤثر بر سلامت پرداخته می‌شود. فرضیات این پژوهش بر اساس میزان تأثیرگذاری تراکم مسکونی بر روی انعطاف و تغییرپذیری، نوع چیدمان محیطی، تعداد خانه‌های غیر متصل بر ادراک ساکنان از محل سکونتشان است. پژوهش حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی بوده و از جهت ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی غیرآزمایشی است. در این پژوهش برای نمونه‌گیری از فرمول کوکران استفاده ‌شده و تعداد ۳۸۵ پرسش‌نامه گردآوری‌شده است. نوع انتخاب نمونه به‌صورت تصادفی است و از بین مهندسان و متخصصان معماری منتخب از سازمان نظام‌مهندسی استان تهران که دارای حداقل ۱۵ سال سابقه فعالیت مرتبط و تجربه کاری می‌باشند انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق استفاده از پرسش‌نامه و نیز استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد موجود در مقالات علمی و معتبر و درک و استنباط از این اطلاعات است. روایی پرسش‌نامه با تدوین پرسش‌ها بر اساس مبانی نظری تحقیق و با اظهارنظر و تأیید مهندسان و متخصصان معماری منتخب فوق حاصل‌شده است و به‌منظور تأیید پایایی پرسش‌نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌شده است که مقادیر بالای ۷/۰ است که قابل‌قبول می‌باشند. آزمون میانگین بر روی فرضیه‌های اصلی و اختصاصی در نرم‌افزار ۲۲ SPSS و در سطح اطمینان ۹۵/۰ محاسبه‌شده است. نتایج نشان می‌دهد تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرارگرفته است. درنتیجه این پژوهش، عوامل مؤثر در سلامت انسان و محیط زندگی شناسایی گردید و پیشنهاد‌هایی برای به‌کارگیری تمامی عوامل ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Vertical and Horizontal Density in Urban Housing Typology

نویسندگان [English]

  • Shima Sadeghzadeh Nazari 1
  • َAli Ghaffari 2
  • Fatemeh Rostami 3
1 Master of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran.
2 Faculty Member of the Department of Urban Planning, Urban and Regional Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran.
3 Faculty Member of the Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

A great deal of research has been carried out on the classification of residential units and various classifications have been presented. The purpose of this article was to investigate the role of vertical and horizontal density in urban housing typology in order to improve human health and the active living environment of citizens. Therefore, in this article, the typology of housing was discussed from the perspective of horizontal and vertical density in urban housing architecture, and based on the results obtained, factors affecting health were discussed. The assumptions of this research were based on the impact of residential density on flexibility and changeability, the type of environmental arrangement, the number of unconnected houses on the residents' perception of their place of residence. The current research was applied and descriptive non-experimental in terms of its nature and method. Cochran's formula was used for sampling and 385 questionnaires were collected. Sample selection was random and included engineers and architectural specialists at the engineering system organization of Tehran province with at least 15 years of related activity and work experience. Data collection method was through the use of a questionnaire as well as library study by referring to available documents in scientific and authoritative articles. The validity of the questionnaire was obtained by formulating the questions based on the theoretical foundations of the research and with the comments and approval of the above-selected engineers and architectural experts. In order to confirm the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used and values ​​above 0.7 were considered acceptable. The mean test was calculated on the main and specific hypotheses in SPSS22 software and at a confidence level of 0.95. The results demonstrated that all research hypotheses were confirmed. As a result of this research, effective factors in human health and living environment were identified and recommendations were made for using all factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horizontal density
  • Vertical density
  • Housing typology
  • Quality of life of citizens
  • Settlement architecture
[1] Alaily-Mattar, N., Bartmanski, D., Dreher, J., Koch, M., Löw, M., Pape, T., & Thierstein, A. (2021). Unpacking the effects of star architecture projects. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 15(2), 269-284. https://doi.org/10.1108/ARCH-05-2020-0092
[2] Sgambi, L., Kubiak, L., Basso, N., & Garavaglia, E. (2019). Active learning for the promotion of students’ creativity and critical thinking. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 13(2), 386-407. https://doi.org/10.1108/ARCH-11-2018-0018
[3] Jones, C., & Svejenova, S. (2017). The Architecture of City Identities: A Multimodal Study of Barcelona and Boston. In M. A. Höllerer, T. Daudigeos, & D. Jancsary (Eds.), Multimodality, Meaning, and Institutions (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 54B). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S07 33558X20170 00054B007
[4] Ajayi, A., Oyedele, L., Davila Delgado, J. M., Akanbi, L., Bilal, M., Akinade, O., & Olawale, O. (2019). Big data platform for health and safety accident prediction. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 16(1), 2-21. https://doi.org/10.1108/WJSTSD-05-2018-0042
[5] Rice, L. (2019). The nature and extent of healthy architecture: the current state of progress. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research, 13(2), 244-259. https:// doi.org/10.1108/ARCH-11-2018-0005
[6] Esmaeili, M., & Rahbarimanesh, K. (2021). Qazvin Housing typology with emphasis on post-revolutionary government policies. Journal of Architectural Thought, 5(9), 184-200. https://doi.org/10.30479/at.2020.12758.1455
[7] Zeinalzadeh, T., Nikghadam, N., & Fayaz, R. (2021). Typology of residential areas of Tehran based on daylight indices in the building. Quarterly Journal of Human Geography, 13(3), 738-754. https://www.magiran.com/paper/2282024
[8] Baghaee, M., Ziyari, Y., Zarabadi, Z. S. S., & Majedi, H. (2021). Evaluation and explanation of sustainable urban design model in approach to density at the urban fabric(case study :tehran city). Geography & Regional Planning, 11(4), 261-285. https://doi.org/10.22034 /jgeoq.2021.136682
[9] Mokhtari, L., Kariminia, S., & Kianersi, M. (2022). Typology of general form and relative compactness of residential buildings in Tehran from the perspective of climatic performance and optimization of energy consumption. Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 11(4), 60-78. http://bsnt.moda res.ac.ir/article-2-56786-en.html
[10] Masoud, M., Yazdani, S., & Behzadfar, M. (2020). Typology of method of zoning and determining of building density in city comprehensive plans in I.R.Iran. Motaleate shahri, 9(34), 105-118. https://doi.org/10.34785/j011.2021.232
[11] Li, N., Yi, D., & Quan, S. J. (2021, November 29-December 05). Correspondence Between Urban Form Typology and Residential Building Energy Use Patterns in Seoul. International Conference on Applied Energy, Thailand, Asia. https://www.energy-proce edings.org/wp-content/uploads/icae2021/1643513753.pdf
[12] Zhang, M., You, W., Qin, Q., Peng, D., Hu, Y., Gao, Z., & Buccolieri, R. (2022). Investigation of typical residential block typologies and their impact on pedestrian-level microclimate in summers in Nanjing, China. Frontiers of Architectural Research, 11(2), 278-296. http s://doi.org/10.1016/j.foar.2021.10.008
[13] Guaralda, M. (2022, December 01-03). Building types to address the missing middle: a review of typologies to increase density in Australian inner-city suburbs. Proceedings of the 10th State of Australasian Cities National Conference, Melbourne, Victoria, Australian. https://eprints.qut.edu.au/231580/
[14] Tan, K. K. H., & Kusumo, C. M. L. (2022). Modern architectural tourism in Singapore. International Journal of Tourism Cities, 8(1), 30-52. https://doi.org/10.1108/IJTC-02-2021-0032
[15] Wegmann, J. (2015). The hidden cityscapes of informal housing in suburban Los Angeles and the paradox of horizontal density. Buildings & Landscapes: Journal of the Vernacular Architecture Forum, 22(2), 89-110. https://doi.org/10.5749/buildland.22.2.0089
[16] West, P. L., & Coad, C. (2020). The CCTV Headquarters—Horizontal Skyscraper or Vertical Courtyard? Anomalies of Beijing Architecture, Urbanism, and Globalisation. Media-Culture Journal, 23(5). https://doi.org/10.5204/mcj.1680
[17] Alkama, D., & Madhoui-Benchikha, M. (2018). Thermal performance of the horizontal opening in the traditional houses of old Biskra. Case of traditional house at Bab Edarb. Journal of Applied Engineering Science & Technology, 4(2), 129-134. https://www.rese archgate.net/publication/326740777_Thermal_performance_of_the_horizontal_opening_in_the_traditional_houses_of_old_Biskra_Case_of_traditional_house_at_Bab_Edarb
[18] Yılmaz, F., & Matthes, F. (2021, September 01-03). Application of Interorganizational Business Capability Maps in Different Forms of Horizontal Enterprise Architecture Collaboration. 2021 IEEE 23rd Conference on Business Informatics, Bolzano, Italy. https://doi.org/10.1109/CBI52690.2021.00019
[19] Pourjavan, K., Talaei, A., Kaboli, M. H., & Taghvaei, V. (2021). Evaluation of Community-Based Components in Residential Complexes with the Aim of Improving the Quality of Life (Case Study: the Four Hundred Naziabad Residential Complex). Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(Special Issue 1), 35-57. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.130346
[20] Xu, Y., Zhang, G., Wan, D., & Chen, G. (2019, June 16-21). MPS method for study of interactions between solitary wave and submerged horizontal plate. The 29th International Ocean and Polar Engineering Conference, Honolulu, Hawaii, USA. https://onepetro.org/I SOPEIOPEC/proceedings-abstract/ISOPE19/All-ISOPE19/20863
[21] Martins, A. M. T., & De Campos, I. D. (2018, June 18-22). From the horizontal garden to the vertical garden: An architectural and environmental perspective of the “Green” element. Institute of Physics Conference Series: Materials Science and Engineering, Prague, Czech Republic. https://doi.org/10.1088/1757-899X/471/7/072022
[22] Esfandiari, A., & Shokry, E. (2023). Evaluation of Space Syntax Effect on Visual Quality and Daylight Indexes For the Interior Spaces of Residential Units in Isfahan City. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(4), -. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.3 06315.1754
[23] Adeyemo, A., Khalid, F., Odetola, T., & Hasan, S. R. (2021, August 9-11). Security Analysis of Capsule Network Inference using Horizontal Collaboration. 2021 IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Lansing, Michigan, USA. https://doi.org/10.1109/MWSCAS47672.2021.9531833
[24] Kaleemullah, M., & Bahobail, M. A. (2020). Phenomenon of Penetration of Vertical Pipes into the Horizontal Mem-bers of Concrete Structure. Journal Architecture & Planning, 32(2), 301-315. https://doi.org/10.33948/JAP-KSU-32-2-6
[25] Martella, F., & Enia, M. (2021). Towards an Urban Domesticity. Contemporary Architecture and the Blurring Boundaries between the House and the City. Housing, Theory and Society, 38(4), 402-418. https://doi.org/10.1080/14036096.2020.1789211
[26] Mirmiran, S., Malekafzali, A., & Karimifard, L. (2022). Interpretive Phenomenology of Interface Spaces in House Architecture. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 19(106), 57-68. https://doi.org/10.22034/BAGH.2021.293968.4934
[27] Zamzami, A., Salura, P., & Saliya, Y. (2022). The essence of activity-materiality-character on the space and scope of Osing house architecture. ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur, 7(1), 95-108. https://doi.org/10.30822/arteks.v7i1.1252
[28] Davies, P., & Hatzis, A. (2022). Fitzroy north house by Figureground Architecture. Houses, (145), 28-34. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.370976790187080
[29] Karakus, F. (2021). A House in Ankara Ulucanlar District in the Context of Traditional Ottoman Architecture. Sanat Tarihi Dergisi, 30(2), 809-843. https://doi.org/10.2913 5/std.839302
[30] Han, W. (2021). A Study about Gaya Architecture with House-Shaped Earthenware. MUNHWAJAE Korean Journal of Cultural Heritage Studies, 54(1), 32-51. https://d oi.org/10.22755/KJCHS.2021.54.1.32
[31] Chaleshgare, P., Khakpoor, M., & Asgharzadeh, A. (2021). Evaluation of Modern Architecture and Urbanism Development in Qajar Houses Architecture (Case Study: Kermanshah City in the Western Region of Iran). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 11(40), 83-108. https://doi.org/10.22111/gaij.2021.6508
[32] Azar, A., & Momeni, M. (2021). Statistics and its application in management (volume 1) (26 ed.). Samt. https://www.gisoom.com/book/11762162/