تأثیر روش‌های نگهداری خیار گلخانه‌ای بر خواص مکانیکی و خمش بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکذه کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

10.48301/kssa.2022.335022.2052

چکیده

در این تحقیق تاثیر بسته‌بندی به عنوان عامل اول دارای چهار سطح بدون بسته‌بندی یا شاهد، سلفون، پاکت شفاف متالایز و پلاستیک نانو و زمان نگهداری به عنوان عامل دوم شامل سطوح هفته اول، دوم، سوم و چهارم بر برخی از خواص مکانیکی شامل نیروی شکست، تغییر شکل، سفتی، انرژی شکست و خمش بحرانی خیار در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بررسی و تعیین شد. پوسیدگی و له شدگی زیاد نمونه‌های شاهد باعث حذف آنها در هفته سوم و چهارم در طول آزمایش‌ها شد. نتایج نشان داد نوع بسته‌بندی فقط بر خمش بحرانی در سطح ۵ درصد معنی‌داری بود و بر سایر پارامترها تاثیری نداشت. اثر متقابل نوع بسته‌بندی و زمان نگهداری بر پارامترهای نیروی شکست، تغییر شکل، سفتی، انرژی شکست و خمش بحرانی خیار نتایج متفاوتی داشت. کمترین مقدار خمش بحرانی (cm-1 ۴۳۵/۰) و بیشترین مقدار سفتی (N/mm ۰/۱۸) در پایان هفته چهارم مربوط به نمونه‌های داخل بسته متالایز بود. همچنین نتایج نشان داد که روش بسته‌بندی در پاکت شفاف متالایز نسبت به سایر روش‌های مورد آزمایش می‌تواند موجب حفظ کیفیت محصول و افزایش طول دوره ماندگاری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of greenhouse cucumber storage methods on mechanical properties and critical bending

نویسندگان [English]

 • Farhad Khoshnam 1
 • Hamid Ghasemkhani 2
 • Mohammad Reza Kamandar 2
1 Mechanical Engineering of Biosystems, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft Iran
2 Mechanical Engineering of Biosystems, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
چکیده [English]

In this research, some mechanical properties (rupture force, displacement, stiffness and rupture energy) as well as critical bending of cucumber in four packaging treatments (without packaging or control, cellophane, transparent metallizer bag and nano plastic) and in four storage time levels (first, second, third and fourth weeks) were assessed and determined in a factorial experiment based on a completely randomized design. Excessive spoilage and softening (due to water loss and drying) of control samples caused them to be removed in the third and fourth weeks during the experiments. The results showed that the type of packing had a significant effect only on critical bending at the 5% level and had no effect on other parameters. The interaction of packaging type × storage time on the measured parameters had different results. The lowest critical bending value (0.435 cm-1) and the highest stiffness value (0.18 N/mm) at the end of the fourth week were related to the metallizer package samples. Finally, it was found that the packaging method in the transparent metallizer envelope can maintain the quality of the product and increase the shelf life. Critical bending can be used to evaluate the quality of cucumber product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Storage Time
 • Quality
 • Packaging
 • Stifness
 • Amount of Deflection
دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 60
هنر و معماری | کشاورزی
اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 شهریور 1401