وضعیت آموزش کارآفرینی هنری در دانشگاه‌های ایران: یک بررسی در میان اساتید و دانشجویان هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

10.48301/kssa.2022.325578.1957

چکیده

صنایع هنری به‌عنوان ابزاری برای کمک به ایجاد یک‌پایه اقتصادی جدید برای رشد اقتصادی آینده است که بسیاری معتقدند افراد خلاق را در اقتصاد دانش‌بنیان جذب می‌کنند تا از طریق کارآفرینی، ایده‌های جدید و چیزهای جدیدی را ایجاد ‌کنند. از طرفی دانشگاه‌ها به‌عنوان محرک و عاملی مهم در آموزش کارآفرینی به دانش‌آموختگان و دانشجویان­ تلقی می­شوند. هدف از انجام این پژوهش ارائه یک گزارش از وضعیت فعلی آموزش کارآفرینی هنری در بین دانشگاه‌های هنر ایران است. جامعه آماری این پژوهش را در فاز کیفی 11 نفر از اساتید هنر در 3 دانشگاه هنر (اصفهان/تهران/یزد) تشکیل داده است که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. در فاز کمی نیز از 120 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد هنر به‌عنوان نمونه آماری استفاده شد. برای دستیابی به درک عمیق‌تر از وضعیت فعلی آموزشی دانشجویان هنر از دیدگاه اساتید، یک رویکرد توصیفی انجام‌شده است و داده‌های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از کدگذاری دستی و روش تحلیل­تم، تحلیل شدند. همچنین در ادامه با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی به رتبه­بندی مهارت‌های کارآفرینی از دیدگاه 120 دانشجوی هنر پرداخته شد. یافته‌های این مطالعه شواهدی را نشان می‌دهد که آموزش کارآفرینی هنری، گرچه توسط استادان برای آمادگی حرفه‌ای و کارآفرینی فارغ‌التحصیلان هنر بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد، اما در دانشگاه‌ها کمتر به آن پرداخته‌شده است. درنهایت پیامد­های عملی این پژوهش باعث ترغیب بحث درزمینه­ی کارآفرینی در هنر و طراحی مجدد برنامه تحصیلی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Status of Art Entrepreneurship Education in Iran: An Empirical Survey among Art Professors and Students

نویسندگان [English]

  • Mohsen Motiei 1
  • Vajihe Saraj 2
  • Fatemeh Montazeri Sanij 3
1 Assistant Professor, Department of Technology Management and Entrepreneurship, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD Student, Department of, Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran..
3 Master's Degree, Information Technology Engineering_E-Commerce, Faculty of Engineering, University of Science and Art, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The arts industry is a tool to help create new economic foundation for future economic growth ­that attracts many creative people in the knowledge-based economy to create new ideas and products through entrepreneurship. Universities are considered as a stimulus and an important factor in teaching entrepreneurship to students. The purpose of this study was to present a report on the current state of art entrepreneurship education among Iranian universities of arts. The statistical population of this study consisted of 11 art professors in 3 universities of art (Isfahan / Tehran / Yazd) in the qualitative stage selected by convenience sampling. In the quantitative stage, 120 Master of Arts students were selected as a statistical sample. To gain a deeper understanding of the current educational status of art students from the perspective of professors, an exploratory and inductive research approach with a survey strategy was used and the data obtained from semi-structured interviews was analyzed using coding and manual analysis. Entrepreneurial skills were also ranked from the perspective of 120 art students using the fuzzy TOPSIS technique. The findings of this study showed evidence that art entrepreneurship education, although considered very important and necessary by professors for the professional preparation and entrepreneurship of art graduates has received less attention in universities. Finally, the practical implications of this research encourage discussions in the field of entrepreneurship in art and redesign of the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship skills
  • Art entrepreneurship
[1] Abdollahzadeh Salmasi, A., Anvari, M., Anvari, N., & Sharifi, S. (2016). The Role of Higher educations Centers in employment and entrepreneurship. Skill Training, 4(14), 7-20. http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-128-en.html
[2] Rusu, V. D., Roman, A., & Tudose, M. B. (2022). An Empirical Investigation of the Link between Entrepreneurship Performance and Economic Development: The Case of EU Countries. Applied Sciences, 12(14), 1-20. https://doi.org/10.3390/app12146867
[3] Fallah Tafti, H., Montazeri Sanij, F., & Rezaei, M. (2020). Analyzing the effect of computer game addiction on creativity and entrepreneurial intention (Case study: Selected gamers in Yazd). Journal of Entrepreneurship Development, 13(3), 381-400. https://doi.org/10. 22059/jed.2020.290335.653141
[4] Paulsen, R. J., Alper, N., & Wassall, G. (2021). Arts majors as entrepreneurs and innovators. Small Business Economics, 57(2), 639-652. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00416-x
[5] Etzkowitz, H., Kehl, L. M., & Schofield, T. (2022). From STEM to PAVAM: A unified arts strategy for innovation, industrial and regional policy. Industry and Higher Education, 36(5), 525-538. https://doi.org/10.1177/09504222211044076
[6] White, J. C. (2013). Barriers to recognizing arts entrepreneurship education as essential to professional arts training. Artivate, 2(1), 28-39. https://doi.org/10.1353/artv.2013.0002
[7] Thom, M. (2017). Arts entrepreneurship education in the UK and Germany. Education + Training, 59(4), 406-426. https://doi.org/10.1108/ET-05-2016-0089
[8] Ahmadi, S. B. (2014). The need to continue the entrepreneurial culture and play the role of dynamic entrepreneurial artists in the art-based society. Journal of Art Research,, 2(7), 153-158. https://www.magiran.com/paper/1418011
[9] Cobb, P., Ball, S. L., & Hogan, F. (2011). The profitable artist: a handbook for all artists in the performing, literary, and visual arts. Skyhorse Publishing. https://books.goog le.com/books/about/The_Profitable_Artist.html?id=gfRkQ56Sj9oC
[10] Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard University Press. https://www .hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674879904
[11] Tolbert, P. S., & Coles, R. (2018). Studying Entrepreneurship as an Institution. In J. Glückler, R. Suddaby, & R. Lenz (Eds.), Knowledge and Institutions. Springer Cham. https://doi.o rg/10.1007/978-3-319-75328-7_13
[12] Omidi, J., Hashemi, S. A., Qaltash, A., & Machinist, A. A. (2018). Designing an entrepreneurship education curriculum model for junior high school students. Educational Leadership & administration, 12(2), 25-39. https://edu.garmsar.iau.ir/article_543288.html?lang= en
[13] Usman, A. S., & Tasmin, R. (2015). Entrepreneurial Skills Development Strategies through the Mandatory Students’ Industrial Work Experience Scheme in Nigeria. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 204, 254-258. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.148
[14] Otadi, M., & Safari, S. (2020). Investigating the Role of Personality and Behavioral Characteristics in Explaining Students' Entrepreneurial Intention(Case Study: Shahed University). Journal of Entrepreneurship Development, 12(4), 501-520. https://doi. org/10.22059/jed.2020.291600.653170
[15] Sharafi, M., Moghadam, M., & Mazbouhi, S. (2011). Entrepreneurship curriculum: objectives, content, teaching methods and evaluation. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 1(3), 97-136. https://journal.bpj.ir/article_523734.html
[16] Atkina, R. M. (2021). Push-Pull Theory In Black And White: Examining Racial Differences In Firm Startups Before And After The Great Recession. Journal of Developmental Entrepreneurship, 26(03), 2150016. https://doi.org/10.1142/s1084946721500163
[17] Brixiová, Z., Kangoye, T., & Said, M. (2020). Training, human capital, and gender gaps in entrepreneurial performance. Economic Modelling, 85, 367-380. https://doi.org/1 0.1016/j.econmod.2019.11.006
[18] Nelson-Kavajecz, C. (2019). Midwestern Artists’ Responses to the Demands of Entrepreneurial Management [Doctoral, Walden University]. Minneapolis. https://www.proquest.co m/openview/47f595d294103e8157d464da811c60c5/1?pq-origsite=gscholar&cbl= 18750&diss=y
[19] Beckman, G. D., & Essig, L. (2012). Arts entrepreneurship: A conversation. Artivate, 1(1), 1-8. https://doi.org/10.1353/artv.2012.0000
[20] Love, K. G., & Barrett, M. S. (2019). Signature pedagogies for musical practice: A case study of creativity development in an orchestral composers’ workshop. Psychology of Music, 47(4), 551-567. https://doi.org/10.1177/0305735618765317
[21] Vecco, M. (2019). The “artpreneur”. In Between traditional and cultural entrepreneurship. A historical perspective. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.43 24/9781351030861-7/artpreneur-marilena-vecco
[22] Hosseini, S. A., Badizadeh, A., Hosseini, S. R., & Ghahremani, A. A. (2021). Identifying and Explaining the Dimensions of the Entrepreneurial University Affecting Students' Entrepreneurial Behaviour - A Case Study of Alborz Comprehensive University of Applied Sciences. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(Special Issue), 129-151. htt ps://doi.org/10.48301/kssa.2021.128455
[23] Fatehipour, M., Azma, F., & Samari, D. (2021). Providing a Model for Entrepreneurship Development Based on Value Creation of Academic Knowledge-Based Companies Using Delphi Technique and Fuzzy ANP. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(Special Issue), 111-128. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128454
[24] Mousavi Khord, S. A. (2014). The role of e-commerce in the development of art entrepreneurship. Journal of Art Research, 2(6), 127-132. https://www.magiran.com/paper/1371112
[25] Thom, M. (2015). The Suffering of Arts Entrepreneurs: Will Fine Art Students Be Educated on How to Become Successfully Self-Employed? Journal of Education and Training Studies, 3(1), 64-77. https://doi.org/10.11114/jets.v3i1.587
[26] Mokhtari, S., & Behroozi, M. (2020). An Investigation of Entrepreneurial Experience in Iranian Universities and its Impact on the Employment Market to Provide Appropriate Model. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(42), 249-272. https://jedu.marvdasht.iau.ir/article_4165.html
[27] Rezapour Mirsaleh, Y., Shomali, M., Barkhordari, A., Mandegariyan, A., & Shafizadeh, R. (2020). A qualitative study on the necessary content for entrepreneurship training courses in the viewpoint of young entrepreneurs. Journal of counseling research, 19(75), 214-251. https://doi.org/10.29252/jcr.19.75.214
[28] Mohammadi, A., Saminia, A. A., & Javanmard, E. (2015). Application of DMATEL combination, network analysis and TOPSIS in prioritizing the investment portfolio. Financial Engineering and Portfolio Management, 6(24), 15-40. https://fej.ctb.iau.i r/article_514755.html?lang=en
[29] Mokhtari, M., Tayebi, S. K., & Mirmohammad Sadeghi, J. (2016). Investment Priorities on Services Supply Based on Fuzzy TOPSIS Method: the Case of Iran's A.T. Organization. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 16(1), 121-140. http://ecor. modares.ac.ir/article-18-3010-en.html
[30] Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2013). The logic of priorities: applications of business, energy, health and transportation. Springer Science & Business Media. https://www.amazon.co m/Logic-Priorities-Applications-Business-Transportation-ebook/dp/B00FJ7SAQ0