ارزیابی ساختار شکل رشد شهری (مورد مطالعه : کلانشهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه سنجش از دور وGIS ‌، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.48301/kssa.2022.331648.2028

چکیده

امروزه به دلیل افزایش روزافزون جمعیت شهری، مسأله رشد و توسعۀ کالبدی- فضایی شهرها به امری اجتناب ناپذیر مبدل شده است و الگوهای رشد شهری یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زیست ساکنان یک شهر به شمار می­آید. توجه به فرم فضایی شهر به‌عنوان ضرورتی اساسی در برنامه‌های توسعۀ شهری حاکی از اهمیت آن در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. بنابراین بامطالعه و شناخت ساختار شکل رشد شهرها با توجه به‌نظام پیچیده حاکم بر آن می‌تواند تا حدودی سازوکارها و نیروهای حاکم بر شکل رشد آن را شناسایی کرد. هدف از این پژوهش تحلیل رشد شهری بر اساس شاخص‌های شکل رشد شهری است. روش‌های مختلفی برای تحلیل رشد شهری در کلان‌شهرها وجود دارد که در سال‌های اخیر با توسعۀ فناوری‌های مرتبط با ماهواره‌ها داده‌های قابل‌توجهی در اختیار برنامه‌ریزان قرار داده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای یک دورۀ 20 ساله از 1375 تا 1395 رشد شهری کلان‌شهر شیراز بر اساس سنجه‌های فضایی شکل رشد شهری مورد کندوکاو قرارگرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کلان‌شهر شیراز در دورۀ مورد مطالعه به لحاظ شکلی تغییرات زیادی را در خود داشته است. این تغییرات در کلاس‌های مختلف شهری همچون بناهای ساخته‌شده، فضاهای سبز و باغ‌ها، شبکۀ راه و زمین‌های بایر شهری رخ‌داده است. خروجی‌های تحلیل کمی تغییرات رشد شهری در کلان‌شهر شیراز حاکی از آن است که گسستگی و تفرق شهری در همۀ کلاس‌های شهری رخ‌داده و در دورۀ مورد مطالعه کلان‌شهر شیراز به سمت تفرق بیش‌تر حرکت کرده است. همچنین بعد فراکتال رشد شهری در کلان‌شهر شیراز نیز حاکی از پیچیدگی بیش‌تر در شکل رشد شهری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Urban Growth Spatial Structure, the Case of Shiraz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Negar Badiei 1
  • Seyed Ali Almodaresi 2
  • Mohammad Hossein Saraei 3
1 PhD Student of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, GIS & RS Department, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 Associate Professor of Geography and Planning, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Due to unprecedented population growth, urbanization and urban growth have become central to planning and political discourses. There are a variety of forces that affect urban growth internally and externally. As urban growth by nature influences different dynamics of urbanization such as population mobility, employment distribution, environmental functionality, and housing markets, it has become the core of urban and regional planning. Urban growth patterns play a critical role in the well-being of residents and the livability of the city. Scrutinizing urban form as the spatial reflection of the urbanization process is a necessity for urban development planning to reach more sustainable and resilient cities. The purpose of this research was to analyze urban growth based on the indicators of urban growth. In the present research, using satellite images for a 20-year period from 1996 to 2016, the urban growth of Shiraz metropolis was explored based on the spatial parameters of the urban growth form. The results of this research indicated that the metropolis of Shiraz has undergone many changes in terms of form in the studied period. These changes have occurred in different urban classes such as built buildings, green spaces and gardens, road networks and urban wastelands. The results of the quantitative analysis of urban growth changes in Shiraz metropolis indicated that urban fragmentation and division occurred in all urban classes and in the studied period, Shiraz metropolis has moved towards greater divisions. The fractal dimension of urban growth in Shiraz metropolis also demonstrated greater complexity in the form of urban growth.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban growth
  • Satellite images
  • Shape index
  • Fractal
  • Shiraz metropolis
[1] Zeyari, k. A. (2003). The Socio - Cultural Changes Orginating from Industrial Revolution in Spatial Development of Tehran. Geography and Development, 1(1), 151-164. htt ps://doi.org/10.22111/gdij.2003.3647
[2] Hoseinzadeh, K., & Houshyaar, H. (2006). The effective elements and viewpoints on the physical development of cities in Iran. Journal of Geography and Regional Development, 4(6), 213-226. https://doi.org/10.22067/geography.v4i6.3113
[3] Ghadiry, M., & Dasta, F. (2016). An Analyzing of the Physical- Spatial Growth Pattern of Tehran Metropolis. Geographical Researches, 31(1), 31-45. http://georesearch.ir/article-1-68-en. html
[4] Alexander, C. (2015). A city is not a tree. In M. W. Mehaffy (Ed.), A City is Not a Tree: 50th Anniversary Edition. Sustasis Press. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=k 9ovDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=A+City+Is+Not+A+Tree&ots=lLVnKNhS-X&sig=3rhctJPjA1RQNt1ZiA825Zf4h2s#v=onepage&q=A%20City%20Is%20Not%20A%20Tree&f=false
[5] Batty, M. (1995). New ways of looking at cities. Nature, 377(6550), 574-574. https://doi.o rg/10.1038/377574a0
[6] Mohajeri, N. (2007). Fractal City - The language of nature in urban design [PhD, Islamic Azad University Science and Research Branch]. Tehran, Iran. http://www.shahrafar in.c om/UserFiles/File/List_Payaname/List_Payaname_PhD_Oloom_Tahghighat.pdf
[7] Bhatta, B. (2010). Analysis of urban growth and sprawl from remote sensing data. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-05299-6
[8] Hepinstall-Cymerman, J., Coe, S., & Hutyra, L. R. (2013). Urban growth patterns and growth management boundaries in the Central Puget Sound, Washington, 1986–2007. Urban Ecosystems, 16(1), 109-129. https://doi.org/10.1007/s11252-011-0206-3
[9] Forman, R. T., Forman, R. T., & Forman, R. T. (1995). Land mosaics: the ecology of landscapes and regions. Cambridge university press. https://www.cambridge.org/us/academic/subject s/life-sciences/ecology-and-conservation/land-mosaics-ecology-landscapes-and-regions? format=PB&isbn=9780521479806
[10] Alberti, M., & Waddell, P. (2000). An integrated urban development and ecological simulation model. Integrated Assessment, 1(3), 215-227. https://doi.org/10.1023/A:1019140101212
[11] Ewing, R., Pendall, R., & Chen, D. (2002). Measuring sprawl and its impact. Smart Growth America. https://trid.trb.org/view/724911
[12] Taghvaei, M., & Saraei, M. (2006). Urban sprawl and the available capacities of the land in Yazd. Geographical Research Quarterly, 19(2), 187-210. https://www.sid.ir/pap er/29763/en
[13] Ghrakhlou, M., & Zanganehe Shahraki, S. (2009). Understanding the physical-spatial growth pattern of the city using quantitative models (case study: Tehran). Geography and Environmental Planning, 20(2), 19-40. https://gep.ui.ac.ir/article_18435.html?lang=en
[14] Aguilera, F., Valenzuela, L. M., & Botequilha-Leitão, A. (2011). Landscape metrics in the analysis of urban land use patterns: A case study in a Spanish metropolitan area. Landscape and Urban Planning, 99(3-4), 226-238. https://doi.org/10.1016/j.landur bplan.2010.10.004