تحلیل و بررسی نظریۀ پیرنیا دربارۀ رون کرمانی با رویکرد جهت‌گیری بهینه در معماری و شهرسازی کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه معماری و شهرسازی،دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناس ارشد طراحی شهری ، گروه معماری و شهرسازی،واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان ، ایران.

10.48301/kssa.2022.321416.1917

چکیده

رون معماری از نظرات مطرح پیرنیاست که معماری سنتی کرمان را بنا بر شرایط اقلیمی، جغرافیایی و طبی در راستای مشخصی می‌داند.هدف این نوشتار بررسی این نظر و شناخت معماری سنتی کرمان از این زاویه و بررسی میزان درستی این نظریه و همچنین شرایط اقلیمی کرمان و انتخاب جهت بهینه برای معماری و شهرسازی این شهر می‌باشد. سؤال مطرح شده در این نوشتار این است: آیا به راستی معماری سنتی و شهرسازی کرمان بر اساس رون مطرح شده توسط پیرنیا طراحی شده است؟ جهت بهینه برای معماری و شهرسازی در این اقلیم کدامست؟ برای پاسخ به این پرسش پس از شرح و بسط این نظریه و پرداختن به اهمیت مبحث جهت‌گیری در طراحی معماری پایدار و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اقلیم کرمان بررسی و با روش کمی، فراوانی خانه‌های تاریخی کرمان در این جهت‌گیری اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده از این بررسی‌ها نشان می‌دهد که رون مطرح شده توسط پیرنیا (کشیدگی شرقی-غربی) در کرمان فراوانی اندکی دارد و جهت‌گیری غالب خانه های کرمان به آنچه وی رون اصفهانی مینامد (کشیدگی شمال غرب-جنوب شرق)نزدیکتر است که در زمستان همزمان هم نور مناسب جنوب شرق را به جبهه آفتابگیر بنا میرساند و هم فضای زمستان نشین را از باد نامطلوب سرد و غبارآلود جنوب غرب  زمستان در امان میدارد.ضمنا این چرخش وجهت‌گیری در پلان،امکان رویکرد مناسب جبهه مورد استفاده در فصول گرم (بهار و زمستان) به سمت باد های مطلوب این فصول را فراهم آورده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study and Investigation of Pirnia's Theory of Kermani Roon through Examining the Optimal Orientation in Architecture and Urban Planning of Kerman

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Hoseini 1
  • Majid Hajizadeh 2
1 Faculty Member, Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 Master of Science in Urban Design , Faculty of Architecture and Urban Planning, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Architectural Roon -the orientation of a city and its buildings- is an important theory by Pirnia, who believed that the traditional architecture of Kerman is built on a specific orientation due to its climate and medical and geographical conditions. The purpose of this study was to investigate and verify the cognition of this theory as well as comprehend the traditional architecture of Kerman from this point of view. It also aimed to study the climate of the city and to find the perfect orientation for architecture and urbanism of Kerman. The main question of the study was to determine whether the traditional architecture and urbanism of Kerman is based on the Roon introduced by Pirnia. To answer the question, firstly, this theory and the importance of orientation in sustainable architecture and optimization of energy consumption were explained and expanded, and then the climate of Kerman and the frequency of traditional houses in the mentioned orientation using quantitative method were studied. The results indicated that the Roon which Pirnia considered for the city -the east-west stretch- was low frequency, and the majority of the buildings were close to what he called Roon of Isfahan -the northwest-southeast stretch- which simultaneously provides buildings with suitable sunlight on the sunny front in winter and protects the winter-living room from the unpleasant, cold and dusty wind from southwest. This orientation in plans has provided the possibility of desired location of the used areas during warm seasons towards the pleasant seasonal prevailing wind. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientation
  • Kermani roon
  • Stretch
  • Sunny front
  • Traditional architecture of Kerman
  • Blind side of buildings
[1] Pirnia, M. K. (2018). Heavenly sounds, Asmaneh. https://www.aparat.com/v/e1omK?pla ylist=47717
[2] Pirnia, M. K. (1974). The sleepy people call the Iranian architectural styles alien. Haft Honar magazine, 2(23), 46-53. http://ensani.ir/fa/article/271260/
[3] Pirnia, M. K. (1983). The architecture of Iranian mosques, a way to the kingdom. Honar Quarterly, 3(3), 136-151. http://ensani.ir/fa/article/114039/
[4] Pirnia, M. K., & Memarian, G. (2001). Stylistics of Iranian architectur. Pazhohande. https ://www.gisoom.com/book/1208133
[5] Pirnia, M. K., & Memarian, G. (2008). Stylistics of Iranian architectur (A. M. Ranjbarkermani, Ed. 4 ed.). Sorush danesh. https://www.gisoom.com/book/1493699
[6] Pirnia, M. K. (1991). About  traditional urban planning and architectuure of iran. Abadi Journal, 1(1). https://www.sid.ir/paper/464932/en
[7] Habibi, M. (2016, December 25). Investigating the amount of daylight in a space based on the orientation in different parts of Iranian architecture. Third International   Congress of New Horizons of Architecture and Urbanism, Tehran, Iran. https://civilica.com/l/7003/
[8] Nejad Ebrahimi, A., & Taamoli, A. (2019). Orientation in architecture and its role in the formation of Tabriz houses. Memarishenasi Quarterly, 1(5), 1-12. https://memarish enasi.ir/fa/downloadpaper.php?pid=145%20&%20p=A
[9] Akbari, H., & Hosseini Nezhad, F. S. (2020). Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities). Journal of Architecture in Hot and Dry Climate, 7(10), 251-267. https://doi .org/10.29252/ahdc.2020.12408.1283
[10] Mousavi, F., Mahmodi, M., & Tahbaz, M. (2019). The Effect of Geometry and Area of Windows of Southview Rooms on The Depth of Daylighting (Case Study: Yazd’s Traditional Houses). Hoviatshahr, 12(4), 5-18. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/articl e_13915.html?lang=en
[11] Pour Ahmadi, M., Yousefi, M., & Sohrabi, M. (2011). The Ratio of Length to Width in the Main Spaces of Traditional Houses of Yazd: A test for Pirnia’s Statement on Iranian Golden Rectangle. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 3(47), 69-79. https://jfaup.ut.ac.ir/article_28932.html
[12] Heydari Delgarm, M. (2018). Three Roons, Six Orientations, Seven Climates: Investigating History of Roon Concept. Journal for the History of Science, 15(2), 149-171. https://doi. org/10.22059/jihs.2019.276572.371474
[13] Hooshyari, M., & Pournaderi, H. (2016). The Study and Investigation of Pirnia’s Theory Regarding Isfahani Orientation in Historic Urban and Architectural Spaces of Isfahan. Hoviatshahr, 10(3), 53-64. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_9852.ht ml?lang=en
[14] Boubekri, M. (2008). Daylighting, architecture and health: building design strategies. Elsevier. https://www.sciencedirect.com/book/9780750667241/daylighting-archite cture-and-health
[15] Szokolay, S. V. (2008). Introduction to architectural science: the basis of sustainable design (2 ed.). Architectural. https://www.amazon.com/Introduction-Architectural-Science-Se cond-Sustainable/dp/0750687045
[16] Tavassoli, M. (2013). Construction  of  city and architecture in hot and dry climate of Iran. Mahmoud Tavassoli. https://www.gisoom.com/book/1868490/
[17] Olgyay, V. (1963). Design with climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism (4 ed.). Princeton university press. https://www.amazon.com/Design-Climate-Bioclimat ic-Architectural-Regionalism/dp/0691079439
[18] Ghobadian, V. (2007). Climatic analysis of traditional sustainable buildings in Iran (4 ed.). University of Tehran Printing and Publishing Institute. https://www.gisoom.com/book/1 395917/
[19] Yamani, M., Zahab Nazoori, S., & Gurabi, A. (2011). The role of urban management in achieving sustainable development of urban tourism in the city of Kermanshah. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 1(4), 17-33. https://civilica.com/doc/794793/
[20] Moradi, A. (1999, April 14-18). A research on the old city of Kerman refering to written evidences,architectural and urban planning works. The Second Congress of the History of Architecture and Urban Planning of Iran, Bam, Kerman, Iran.