مطالعۀ تطبیقی آثار نگارگری کتاب‌های مصور و نقوش سفالینه‌های دورۀ سلجوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسنده

عضو هیأت علمی، گروه هنر ،دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2022.325388.1970

چکیده

هنرهای تصویری دوران سلجوقی از غنی­ترین نمونه­ها در تاریخ هنر ایران هستند. صنایع دستی چون سفالگری و نقاشی بر روی ظروف سفالی در این دوره به اوج شکوفایی خود رسیدند. به دلیل ویرانگری­های مغولان پس از عصر سلجوقی و عوامل مخرب طبیعی، جز تعداد اندکی از کتب مصور این زمان برجای نمانده است. این منابع اطلاعات کافی در زمینه­ هنرهای تصویری این دوره به دست نمی­دهد. اما به دلیل ماندگاری آثار سفالی در برابر عوامل مخرب، تعداد زیادی از این ظروف مربوط به دوران سلجوقی در دست است. با بررسی موارد تشابه این دو گونه هنر تصویری [کتب مصور و سفالینه­های منقوش]، می­توان در بررسی خصوصیات تصویری دورۀ­ سلجوقی از نقوش سفالینه­های این دوره بهره­ برد. پژوهش حاضر قصد دارد با اتکا به منابع موجود در صدد پاسخگویی به این سؤالات برآید که ویژگی­های تصاویر کتاب‌های مصور و نقوش سفالینه­های عصر سلجوقی چه بوده­اند و وجوه اشتراک و افتراق آنها چه هستند؟ لذا ضمن بررسی هنرهای تصویری دوران سلجوقی و مطالعۀ ریشه‌های تصویری هنر این دوره و پس از بررسی­ نمونه­هایی از آثار نگارگری کتب مصور برجای مانده از این عصر، همچنین مطالعه نقوش سفالینه­های دو مرکز ری و کاشان، این دو گونه هنر تصویری عصر سلجوقی با ذکر نمونه­هایی از آثار سفالی این دوره مورد مطالعۀ تطبیقی قرار گرفته­اند. جهت مطالعه دقیق­تر نقوش و خصوصیات بصری، دو گونۀ هنری در دو جدول، بررسی و مقایسه شده­اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Illustrated Books and Pottery Motifs of the Seljuk Period

نویسنده [English]

  • Mojtaba Asadi Pasoojani
Faculty Member, Department of Art, Technical and Vocational University (TVU),Tehran, Iran.
چکیده [English]

Seljuk visual art is one of the richest examples in the history of Iranian art. Crafts such as pottery and paintings on them reached flourishing peaks in this period. Due to the Mongol destructions after the Seljuk era and natural destructive factors, there are only a few illustrated books left of this time. These resources do not provide sufficient information on the visual arts of this period. However, there are many containers related to the Seljuk era because of the persistence of pottery works against destructive factors. By examining the similarities of these two types of visual art [illustrated books and painted pottery], it was possible to take advantage of the pottery motifs of this period in investigating the visual characteristics of the Seljuk period. Relying on available resources, this study intended to discover the features of the illustrated books and the pottery of the Seljuk era as well as their similarities and differences. Thus, the visual arts of the Seljuk era and the visual roots of the art of this period were examined by comparatively studying some examples of the paintings of illustrated books remaining from this era in addition to pottery motifs of the two centers of Ray and Kashan. In order to study the visual characteristics and motifs more accurately, the two types of art were compared and presented in two tables. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seljuk miniature
  • Pottery motifs
  • Seljuk period
  • Manuscripts
[1] Pakbaz, R.(2006). Painting of Iran (From long ago to today)(5ed.). Zarin & Simin. htt ps://www.gisoom.com/book/1388447/
[2] Grabar, O. (2005). A review of Iranian painting (M. Vahdati Daneshmand, Trans.). Farhangestan-e Honar. https://www.gisoom.com/book/1311588/
[3] Barzin, P. (1963). Human motifs on clay vessels from the 3th to the 8th century. Honar & people, -(13), 42-47. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/247984
[4] Kiani, M. Y., & Karimi, F. (1985). Pottery art of the Islamic period of Iran. Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran Archaeological Center. https://www.gisoom.com/boo k/122343
[5] Gholamali, H. (1996). A look at Iranian painting art. Honar, -(30), 207-220. https://ww w.noormags.ir/view/fa/articlepage/624908/text
[6] Binion, L., Wilkinson, J. S., & Gray, B. (2004). Analytical history of Iranian painting art (history of Iranian painting) (M. Iranmanesh, Trans.; 3 ed.). Amikabir. https://ww w.gisoom.com/book/1285215/
[7] Kiani, M. Y. (1998). History of pottery and pottery in Iran. Nasim-e Danesh. https://ww w.gisoom.com/book/1138307
[8] Arian Pour, A. A. (1975). Iranian art treasure in Germany (Art of Iran in Berlin Museums). Honar & people, -(150), 31-46. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/227825/
[9] Azhand, Y. (2004). Mural painting tradition in Iran after Islam (3rd century to 10th century AH). Honar, - (60), 72-87. https://www.magiran.com/paper/216253
[10] Mousavi Lar, A., & Namaz Alizadeh, S. (2012). Seljukid Portrait Drawing Continuity of Manichean Visual Art. Cultural History Studies, 4(13), 85-105. http://chistorys. ir/article-1-242-en.html
[11] Manichaean Art-Wikiwand. (2018, December 30). MIK III 6368 back side. Wikiwand. https://www.wikiwand.com/en/Manichaean_art#Media/File:Leaf_from_a_Manichaean_Book.jpg
[12] The Metropolitan Museum of Art. (2020, November 17). Turquoise Bowl with Lute Player and Audience. The Met. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/ 451444
[13] Cattelli, M., & Hambis, L. (2015). Seljuk & Khwarazmi art (Y. Azhand, Trans.; 4 ed.). Mula. https://www.gisoom.com/book/11127841/
[14] Tajvidi, A. (2008). A look at Iranian painting art from the beginning to the 10th century (3 ed.). Tab & Nashr. https://www.gisoom.com/book/1485634
[15] Pope, A. U., Ackerman, P., & Schroeder, E. (2020). Masterpieces of Iranian art (7 ed.). Scientific and Cultural Publishing Company. https://www.gisoom.com/book/ 11641322/
[16] Godar, Y., Pope, A. U., Binion, L., Arnold, T., Ettinghausen, R., Connell, E., Gretzel, E., Massinion, L., & DeVillar, H. M. (2015). survey of Persian art (Y. Azhand, Trans.; 4 ed.). Mula. https://www.gisoom.com/book/11130899
[17] Akg-Images. (2015, July 7). Iraq: Scene of the Royal Court, Kitab al-Diryaq of Pseudo Galen, Mosul, c. 1200. Akg-Images. https://www.akg-images.co.uk/archive/-2UMEB M2S3ETN.html
[18] Vala Magham, N. (2021, March 13). The influence of Manichae visual traditions and book layout on Seljuk art. Etemad. https://etemadonline.com/content/471464/
[19] Brend, B. (2004). Islamic art (M. S. Far, Trans.). The institute of Islamic art studies. ht tps://www.gisoom.com/book/11078338/
[20] Gray, B. (2021). Iranian painting (A. Sherveh, Trans.; 5 ed.). Donyae No. https://www .gisoom.com/book/11738993/
[21] Ferrier, R. W. (1995). The  Arts of  Iran (P. Marzban, Trans.). Farzan Rouz. https://ww w.gisoom.com/book/198120/
[22] Kiani, M. Y. (1979). Persian Pottery Survey of Iranian Pottery of the Prime Minister's Collection. Nokhost Vaziri. https://www.gisoom.com/book/11608657/
[23] Wikimedia Commons. (2023, May 16). Category:Bowl with battle scene (Freer Gallery of Art). Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bowl_wit h_battle_scene_(Freer_Gallery_of_Art)
[25] Rahmanian Sabet, M. (2005). Study of human image on Seljuk pottery [Master, Tehran]. Iran. https://noordoc.ir/thesis/20120
[26] Mokhtari, Z., Shafie Sararodi, M., & Taghavi Nejad, B. (2018). Visual Features in Minai ware (575 to 616 AH) stressing on motifs and composition. scientific journal of Pazhuhesh-e Honar, 8(15), 53-69. http://ph.aui.ac.ir/article-1-590-en.html
[27] Al-Kashani, A. Z. (2020, November 17). Bowl. The Met. https://www.metmuseum.org /art/collection/search/451753
[28] Wikimedia Commons. (2014, October 26). Islamic Gallery, British Museum 185.JPG. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Islamic_Gallery, _British_Museum_185.JPG
[29] Heritage of the Great Seljuks. (2022). Illustration from the manuscript of the Romance of Varqa and Gulshah, c.1250. Free Web Hosting Area. http://warfare.6te.net/Turk/31-Varka_wa_Gulshah.htm
[30] Topkapı Palace Museum Library. (2022). Illustration from the manuscript of the Romance of Varqa and Gulshah, c1250. Visiting Istanbul. http://warfare.ga/Turk/19-Varka_ wa_Gulshah.htm
[31] Topkapı Palace Museum Library. (2020). Illustration from the manuscript of the Romance of Varqa and Gulshah, c.1250. Visiting Istanbul. http://warfare.tk/Turk/38_Varka _ wa_Gulshah.htm  
[32] Al-Kashani, A. Z. (2022). Bowl with a Majlis Scene by a Pond. The Met. https://www. metmuseum.org/art/collection/search/451752
[33] Topkapı Palace Museum Library. (2022). Illustration from the manuscript of the Romance of Varqa and Gulshah, c1250. Visiting Istanbul. http://warfare.ga/Turk/22_Varka_ wa_Gulshah.htm
[34] Los Angeles County Museum of Art. (2022). Bowl with a poetic recitation, Seljuk, 1187AD, Kashan, Iran. lacma. http://warfare.ga/Turk/Seljuk_Bowl-poetry_reading -LACMA.htm
[35] The Metropolitan Museum of Art. (2022). Bowl, Mina'i ("enameled") ware: Iranian late 12th–early 13th century. The Met. https://www.metmuseum.org/art/collection/sear ch/461158
[36] Mohanadzadeh Moghadam, S. (2019). The study of motifs and decorations in illustrated books of Selguk period. Shebak, 5(1), 27-36. https://www.sid.ir/paper/524804/en