تبیین راهبردهای اجرایی مبتنی بر توسعۀ فضای سبز شهری (مطالعۀ موردی منطقه 10 شهری تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

10.48301/kssa.2022.303771.1716

چکیده

توسعۀ بی‌رویه و ناپایداری شهری، باعث افزایش حاشیه‌نشینی، تخریب نواحی سبز شهری و بالا رفتن تقاضا برای زمین شهری می‌گردد، که این امر خود زمینه‌ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است. هدف از این پژوهش ارائه راهبردهای اجرائی در جهت بهبود و توسعۀ فضای سبز شهری در منطقه 10 کلان‌شهر تهران می‌باشد. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد که با بهره‌گیری از بررسی روندهای اجرایی مدل ارزیابی swot به ارزیابی فضای سبز شهری منطقه 10 شهری تهران پرداخته  و با استفاده از مدل استراتژیک کمی QPSM به ارائه بهترین راهبردهای اجرایی در منطقه پرداخته خواهد شد. بدین منظور برای شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای منطقه برمبنای مبانی و پیشینۀ تحقیق پرسش‌نامه‌ای طراحی گردید و میان 25 نفر از کارشناسان که از بین مدیران شهری بوده است، توزیع گردید. بر این اساس 15عامل قوت و 15 نقطه ضعف 10 فرصت و 11 تهدید  در منطقه مورد شناسایی واقع شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد مهم‌ترین نقطه قوت وجود آمار و اطلاعات کافی در خصوص فضای سبز در منطقه، مهم‌ترین نقطه ضعف کمبود لکه‌های سبز، مهم‌ترین فرصت تجمیع خانه‌های قدیمی و فرسوده و استفاده از آنها به عنوان فضای سبز، مهم‌ترین تهدید منطقه آلودگی آب و خاک به علت وجود صنایع و کارخانجات در محل عدم وجود عرضه‌های مناسب جهت توسعۀ فضای سبز می‌باشند. با توجه به نتایج به دست آمده برای برنامه‌ریزی در جهت فضای سبز در منطقه مورد مطالعه در ماتریس راهبردها و اولویت‌های اجرایی، تعیین کننده راهبرد قابل قبول، استراتژی‌های بازنگری WO  است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of Executive Strategies Based on the Development of Urban Green Space (A Case Study of 10th Metropolitan Area of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dargahi Shoemaker 1
  • Leila Ebrahimi 2
  • Amenef آشلاظشی 2
  • Mehrdad Ramezanipour 2
1 PhD Student, Department of Geography, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Irregular development and urban instability increase marginalization, destruction of urban green areas and increase the demand for urban land, which in turn leads to the disappearance of urban green spaces and land use change. The purpose of this study was to present executive strategies to improve and develop urban green space in the 10th metropolitan area of Tehran. Research method was descriptive-analytical, which evaluated the urban green space of the 10th metropolitan area of Tehran by examining the implementation trends of the SWOT evaluation model and using the QPSM quantitative strategic model to present the best executive strategies in the region. For this purpose, a questionnaire was designed to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the region based on the principles and research background and was distributed among 25 experts in this field. Based on this, 15 strengths and 15 weaknesses, 10 opportunities and 11 threats were identified in the region. Findings showed that the greatest strength was sufficient statistics and information on green space in the region, the greatest weakness was lack of green spots, the greatest opportunity was consolidating old and dilapidated houses and using them as green space, and the greatest threats were water and soil pollutions. The reason for the existence of industries and factories in the area were lack of suitable offers for the development of green space. According to the results obtained for planning in the direction of green space in the study area in the matrix of strategies and executive priorities, the WO review strategies determine the acceptable strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • Swat method
  • Quantitative strategic method
  • District 10 of Tehran
[1] Pourjavan, K. (2019). Explanation of Smart City and Urban Smart Transportation Solutions. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(1), 15-34. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100 529.html?lang=en
[2] Sahebi, M., Farahani, M., & Motahari, S. (2021). Investigating the Situation of Urban Livability in Urban Districts from the Viewpoint of Citizens (Case Study: Eight Districts of Kermanshah Metropolis). Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(Special Issue 1), 59-75. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.129163
[3] Nielsen, A. B., Van Den Bosch, M., Maruthaveeran, S., & Van Den Bosch, C. K. (2014). Species richness in urban parks and its drivers: A review of empirical evidence. Urban Ecosystems, 17(1), 305-327. https://doi.org/10.1007/s11252-013-0316-1
[4] Xu, F., Wang, Y., Xiang, N., Tian, J., & Chen, L. (2020). Uncovering the willingness-to-pay for urban green space conservation: A survey of the capital area in China. Resources, Conservation and Recycling, 162, 105053. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105 053
[5] Kim, H., Shoji, Y., Tsuge, T., Aikoh, T., & Kuriyama, K. (2020). Understanding services from ecosystem and facilities provided by urban green spaces: A use of partial profile choice experiment. Forest Policy and Economics, 111, 102086. https://doi.org/10.1016/j .forpol.2019.102086
[6] Krellenberg, K., Artmann, M., Stanley, C., & Hecht, R. (2021). What to do in, and what to expect from, urban green spaces – Indicator-based approach to assess cultural ecosystem services. Urban Forestry & Urban Greening, 59, 126986. https://doi.org/10.1016/j.ufug .2021.126986
[7] Alavi, S., Qasemi, A., & Ahmadabadi, A. (2013). Peripheral Spatial Evaluation and Analysis of Urban Parks: A Case Study of Tehran Region 6. Journal of Planning and Space Planning, 17(1), 150-127. https://hsmsp.modares.ac.ir/browse.php?a_id=11080&sid=2 1&slc_lang=en
[8] Pakfetrat, A., Taghvaei, M., & Zarrabi, A. (2018). The Evaluation of the Urban Public Green Space evelopment Status and Development toward a Sustainable Development Using a Standard-Based Approach. Regional Planning, 8(29), 141-160. https://jzpm.marvdasht.i au.ir/article_2780.html?lang=en
[9] Ziari, K., Vahedian Biki, L., & Parnon, Z. (2012). An analysis of the environmental crisis and spatial distribution of green space in Tehran. Urban and Regional Studies and Research, 4(14), 101-114. https://urs.ui.ac.ir/article_20026.html?lang=en
[10] Misiune, I., Julian, J., & Veteikis, D. (2020). Pull and push factors for use of urban green spaces and priorities for their ecosystem services: Case study of Vilnius, Lithuania. Urban Forestry & Urban Greening, 58(7), 126899. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2 020.126899
[11] Sikorska, D., Łaszkiewicz, E., Krauze, K., & Sikorski, P. (2020). The role of informal green spaces in reducing inequalities in urban green space availability to children and seniors. Environmental Science & Policy, 108, 144-154. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.0 3.007
[12] Ebrahimzade, I., Shateryan, M., Hosseini, S. A., & Amiryan, S. (2018). Assessment of Urban Green Space by Using Network Analysis Strategy to Achieve Sustainable Development (Case Study: Zanjan Biseem Zone). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 13(1), 53-67. https://jshsp.rasht.iau.ir/article_540504.html?lang=en
[13] Verdú-Vázquez, A., Fernández-Pablos, E., Lozano-Diez, R. V., & López-Zaldívar, Ó. (2017). Development of a methodology for the characterization of urban and periurban green spaces in the context of supra-municipal sustainability strategies. Land Use Policy, 69(2017), 75-84. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.040
[14] Li, X., Ma, X., Hu, Z., & Li, S. (2021). Investigation of urban green space equity at the city level and relevant strategies for improving the provisioning in China. Land Use Policy, 101, 105144. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105144
[15] Azad Ahmadi, M., Tekye Khah, J., & Moarefi, A. (2017). Sanandaj urban green space development strategies using SWOT model. Zagros Vision Geography and Urban Planning Quarterly, 9(33), 121-145. https://zagros.borujerd.iau.ir/article_537728.html
[16] Hosseinzadeh, N., Amini, E., Yaghobpor, Z., & Naghavi, M. (2017). User evaluation of urban green space in the process of sustainable development (Case study: Eslamshahr). Geographical journal of territory, 14(54), 61-82. https://sarzamin.srbiau.ac.ir/article_11 445.html?lang=en
[17] Gholizadeh Sarabi, S. (2013, October 9). Evaluation and placement of urban green space in urban region 11 of Mashhad. First National Conference on Urban and Environmental Services, Mashhad, Iran. https://civilica.com/doc/238219/
[18] Zarabi, A., & Mahboubfar, M. (2014). Application of SWOT- QSPM Model in Codifying Tourism Development Strategy of the City of Kashan, Iran. Spatial Planning, 3(4), 37-58. https://sppl.ui.ac.ir/article_15976.html?lang=en
[19] Zamani Garmsiri, F., & Iranloo, M. (2018). Investigating and Assessing the Role of Agricultural Economics in the Development of the City of Maidovud (Case Study of Rice Culture). Urban Management, 16(49), 351-365. https://www.magiran.com/paper/1801893