دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 49، آذر 1399، صفحه 1-275 (مدیریت و کارآفرینی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

صفحه 13-28

10.48301/kssa.2020.125540

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه الله قربانی زاده


مقاله پژوهشی (نظری)

ارائه الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظری داده‌بنیاد

صفحه 29-40

10.48301/kssa.2020.125541

عبدالله قاسمی خیرآبادی؛ عباس خورشیدی؛ لطف الله عباسی؛ پرستو خسروی؛ یلدا دلگشایی