تأثیر رشد غیرعادی موجودی‌ها بر بازده مورد انتظار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 مربی، دپارتمان حسابداری، دانشکده فنی و حرف های سقز، دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان، ایران.

2 مربی، دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و حرف های سقز ، دانشگاه فنی و حرفه ای استا ن کردستان، ایران.

10.48301/kssa.2020.124668

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رشد غیرعادی موجودی‌ها بر بازده مورد انتظار سهام شرکت‌‌ها است. این پژوهش، از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علیّ و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1392 به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی بررسی شده است (1224 شرکت- سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه، نشان از آن داشت که رشد غیرعادی موجودی‌ها، بر بازده موردانتظار سهام، تأثیر معنادار و مستقیمی دارد. در حالی که تحقیقات مشابه انجام شده در سایر کشورها از جمله آمریکا، بر عکس نتیجه مورد نظر به‌دست آمده است؛ بنابراین با بررسی تحقیق انجام‌شده در ایالات متحده و ایران، دو نتیجه معکوس حاصل شد که در تفسیر تحقیقات فوق می‌توان به این نکته اشاره کرد که عامل اصلی معکوس بودن دو نتیجه، احتمالاً تورم در ایران است که افزایش غیرعادی موجودی با افزایش قیمت آنها همراه می‌شود؛ در نتیجه، بازده بیشتری حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Abnormal Growth of Inventories on Expected Stock Returns for Listed Companies on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • loghman mohammadpour 1
  • azad noori 2
1 Lecturer, Accounting Department, Saqez Technical and Vocational School, Technical and Vocational University (TVU), Kurdistan, Iran.
2 Lecturer, Department of Electrical and Computer Engineering, Saqez Technical and Vocational School, Technical and Vocational University (TVU), Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

This study was aimed at examining the impact of abnormal growth of inventories on expected stock returns for listed companies on the Tehran Stock Exchange. This study was based on library, analytical-causal study and analysis of panel data (data panel). It deals with financial information from 102 listed companies on the Tehran Stock Exchange between 2003 -2014 (1224 companies). The results suggested that the abnormal growth of inventories had a significand, direct impact on expected stock returns whereas similar studies in other countries, for instance the U.S.A, have demonstrated contradictory results. One main reason for the contradictory results might be inflation in Iran to the point that the unusual increase of inventories led to the rise in prices and thus more return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal growth of inventories
  • expected stock returns
  • panel data
  • systematic risk
References
Ashtab, A. (2007). Investigating the Relationship between Accuracy of Profit Forecasting and Abnormal Return on Shares of Newly Listed Companies in Tehran Stock Exchange. [Master, Imam Khomeini International]. Qazvin, Iran. https://www. virascience.com/thesis/468154/
Azizi, Z., Azizi, M., & Rezaei, F. (2014, October 26). A study of the relationship between information asymmetry risk and expected returns of companies' stocks. International Conference on Accounting, Economics and Financial Management, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/325484/
Bendig, D., Brettel, M., & Downar, B. (2018). Inventory component volatility and its relation to returns. International Journal of Production Economics, 200, 37-49. https://doi.  org/10.1016/j.ijpe.2018.03.012
Bradshaw, M. T., Richardson, S. A., & Sloan, R. G. (2006). The relation between corporate financing activities, analysts’ forecasts and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 42(1-2), 53-85. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.03.004
Caglayan, M., Maioli, S., & Mateut, S. (2012). Inventories, sales uncertainty, and financial strength. Journal of Banking & Finance, 36(9), 2512-2521. https://doi.org/10.1016/ j.jbankfin.2012.05.006
Cai, X., Liu, G. S., & Mase, B. (2008). The long-run performance of initial public offerings and its determinants: the case of China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 30(4), 419-432. https://doi.org/10.1007/s11156-007-0064-5
Campbell, J. Y., Ramadorai, T., & Schwartz, A. (2009). Caught on tape: Institutional trading, stock returns, and earnings announcements. Journal of Financial Economics, 92(1), 66-91. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.03.006
Dehghan Khavari, S., & Bakai, S. A. (2019, April 23). The Impact of Economic Variables on Stock Returns. Fourth International Conference on Industrial Management, Yazd, Iran. https://civilica.com/doc/937879/
Fatemi, M. (2006). Predicting Stock Returns Using Financial Ratios. [Master, Al-Zahra]. Tehran, Iran. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/007113fed5ce406101a818141b99eeb7
Gaur, V., Fisher, M. L., & Raman, A. (2005). An econometric analysis of inventory turnover performance in retail services. Management science, 51(2), 181-194.
Jafari, A., & Sheikh, M. J. (2015, June 15). The Impact of Capital Costs on Expected Return on Stocks in Companies. National Conference on the Third Millennium and Humanities, Shiraz, Iran. https://civilica.com/doc/398998/
Lin, Y.-C., Huang, S. Y., Chang, Y-F., & Tseng, C-H. (2007). The relationship between information transparency and the informativeness of accounting earnings. Journal of Applied Business Research (JABR), 23(3), 23-32. https://doi.org/10.19030/jabr. v23i3.1388
Mehrani, S., & Mehrani, K. (2003). Relationship between profitability ratios and stock returns on the Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing reviews, 10(33), 93-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3869
Modarres, A., & Asgari, M. R. (2009). Identifying the factors affecting the abnormal long-term return of initial public offering shares on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Stock Exchange and Securities, 2(5), 77-103. http://ensani.ir/file/download/article/20120329141522-5015-22.pdf
Nourzadeh, N. (2018, June 14). A study of the relationship between cash conversion cycle and profitability in companies listed on the Tehran Stock Exchange. National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies, Orumieh, Iran. https://civilica.com/doc/824771/
Razmideh, M. (2006). A study of the effect of financial leverage on the return and risk of companies listed on the Tehran Stock Exchange. [Master, Shahid Beheshti]. Tehran, Iran.
Shir Nejad, L., & Khordyar, S. (2015, April 14). A study of the relationship between additional stock price fluctuations and the expected return on stocks in companies listed on the Tehran Stock Exchange. International Conference on Management Economics and Social Sciences, Spain & Canada. https://civilica.com/doc/388408/
Tabrizi, A. H., & Demouri, D. (2003). Identifying Factors Affecting the Long-Term Return on Shares of Newly Listed Shares on the Tehran Stock Exchange. Financial Research, 5(15), 23-50. https://jfr.ut.ac.ir/article_11347.html
Teymoori, H., Khodayar, F., & Tootian Esfahani, S. (2016). The Relationship between Abnormal Growth of Inventory and Long-Term Stock Returns of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Risk Management, 5(2), 81-93. https://doi.org/10.4236/jfrm.2016.52009