الگوی کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر توسعه مالی با رویکرد AHP فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلام ی، علی آبادکتول، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

محیط رقابتی جدید و حیاتی بودن استراتژی‌های کارآفرینی برای موفقیت در رقابت، اقدامات کارآفرینانه و استراتژیک اثربخش را طلب می‌کند. توسعه مالی، یکی از کلیدهای بالقوه دستیابی به نوآوری است؛ از این رو، هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای کارآفرینی راهبردی مبتنی بر توسعه مالی در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. برای شناسایی متغیرهای کارآفرینی راهبردی از روش فراترکیب، در توسعه مالی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. برای اولویت‌بندی مقوله‌ها، از رویکرد AHP فازی و از روش معادلات ساختاری به‌منظور ارائه مدل به صورت کمی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت‌های فعال در شهرک‌های صنعتی استان گلستان بوده است. با توجه به نتایج مدل تحقیق، عوامل سازمانی در رتبه اول و عوامل محیطی آخرین رتبه را در اولویت‌بندی مقوله‌های کارآفرینی راهبردی دارند و همین طور محیط نهادی دارای بالاترین اولویت و بخش مالی بانکی دارای آخرین اولویت در بین مقوله‌های توسعه مالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic entrepreneurship model based on financial development with a fuzzy AHP approach

نویسندگان [English]

  • tayebeh amini 1
  • majid nasiri 2
  • parvis saeedi 2
  • Ebrahim abbasi 3
1 PhD Student, Department of Entrepreneurship, Faculty of Accounting and Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Assistant Professor,Department of Accounting and Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
3 Associate Professor, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The new competitive environment and the vitality of entrepreneurial strategies to succeed in competition require effective entrepreneurial and strategic actions. Financial development is one of the keys for achieving innovation. Therefore, the aim of this study was to provide a model for strategic entrepreneurship based on financial development in small and medium enterprises. In order to identify strategic entrepreneurial variables from the transcendental method, content analysis method was used in financial development. The fuzzy AHP approach was used to prioritize the categories, and finally the structural equation method was used to present the model quantitatively. The statistical population included all experienced managers and experts of companies operating in industrial towns of Golestan Province. According to the results of the research model, organizational factors were the first priority and environmental factors the last priority in strategic entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Meta Analysis
  • Strategic Entrepreneurship
  • Financial Development
  • Fuzzy AHP
References
Asadi Si Sakht, K., Talebi, K., & Hosseini, S. R. (2017). Entrepreneurial strategies: conceptualizing and providing a new definition. Entrepreneurship in Agriculture, 4(2), 61-72. https://doi.or g/10.22069/jead.2017.11800.1208
Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2006). Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts. Pearson/Prentice Hall. https://books.google.com/books?id=LxdoQgAAC AAJ
Dehmardeh, N., & Brahui, M. (2016, February 15). The Impact of Financial Development on Entrepreneurship Development and Innovation. First International Conference on Economics, Management, Accounting, Social Sciences, Mashhad, Iran. https://civili ca.com/doc/523037/
Dianti, R., & Zare Zaidi, A. (2017). The role of human resource management in strengthening organizational entrepreneurship. Applied Studies in Management and Development Sciences, 2(4), 1-12. http://ensani.ir/file/download/article/20180221150338-10117-22.pdf
Ebrahimpour, H., Habibian, S., Janalizadeh Choobasti, M., & Dehghani, A. R. (2012, November 13). A Comprehensive Model of Strategic Entrepreneurship in Start-ups. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, Babolsar, Iran. https://fhprc.ajums.ac.ir/_fhprc/documents/%DA%A9%D8%A7%D8%B 1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/interships.pdf
Goodarzi, G., & Rudi, K. (2012). Explaining the scientific authority for the scientific institutions of the country with the approach of fundamental conceptualization theory. Science and Technology Policy, 4(2), 75-89. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_12844_5ecb4b5ee60cd203b 40997d1500bde6e.pdf?lang=en
Hyytinen, A., & Toivanen, O. (2005). Do financial constraints hold back innovation and growth?: Evidence on the role of public policy. Research Policy, 34(9), 1385-1403. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.06.004
Kraus, S., Harms,  R., & Schwarz, E. (2008). Strategic business planning and success in small firms. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 8(4), 381-396. https://doi.org/10.1504/ijeim.2008.022311
Kyrgidou, L. P., & Hughes, M. (2010). Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions. European Business Review, 22(1), 43-63. https://doi.org/10.110 8/09555341011009007
Mohammadi Nezhad Ganji, A., Ahmadi, A., Alishiri, B., & Taleb, Z. (2018). Determine Of Standard Infrastructure For The presentation of the faculty members' professional skills promotion model based on the fourth generation higher education mission. Educational Administration Research, 9(34), 131-146. https://jearq.riau.ac.ir/article _1177_3e53a5136a2929cdd1da15ff8f7332f1.pdf
Samian, M., & Movahedi, R. (2018). Employment obstacles and strategies in rural small businesses of Hamedan province. Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(43), 47-66. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100513_a39f553bc3aa3416cae011166b556e77. pdf
Tadesse, S. A. (2005). Financial development and technology. William Davidson Institute Working 1-49. https://doi.org/10.2139/ssrn.681562
Tazikeh, M., Talebi, K., & Sakhdari, K. (2019, May 2). The Impact of Strategic Entrepreneurship on Business Growth. National Conference on Economics, Development Management and Entrepreneurship with the Approach of Iranian Product Support, Zahedan, Iran. https://civilica.com/doc/914643/
Xiao, S., & Zhao, S. (2012). Financial development, government ownership of banks and firm innovation. Journal of International Money and Finance, 31(4), 880-906. https://doi.org /10.1016/j.jimonfin.2012.01.006
Yaghoubi, N., Dehghani, M., & Omidvar, M. (2017). A model for the establishment of meta-synthesis technique based entrepreneurial university and TOPSIS. Karafan Quarterly Scientific Journal, 14(41), 51-65. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100500_5337504c9336e c9216d47171d42d8eba.pdf