دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 47، خرداد 1399، صفحه 1-196 (فنی و مهندسی) 
تخمین مسیر حرکت یک جرثقیل سقفی با استفاده از فیلتر UHF فازی

صفحه 115-132

10.48301/kssa.2020.112760

مجتبی معصوم نژاد؛ ابوالفضل یاستی بلاغی؛ نادر نریمان زاده