شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دپارتمان مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار، دپارتمان مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد، دپارتمان مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشیار، دپارتمان مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد و به‌کارگیری الگوی مناسب با وضعیت موجود سازمان، امری لازم و ضروری است. هدف این مقاله شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است. تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق توسعه‌ای- کاربردی است؛ زیرا قصد دارد تا به شناسایی عوامل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بپردازد و از این طریق به طراحان سازمان کمک می‌کند تا شکل بهینه سازمان را اتخاذ کند. در پژوهش حاضر، بر اساس هدف‌ها و فرضیه‌های تحقیق، از ابزارهایی همچون ‌پرسشنامه، مصاحبه و ... استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان به بررسی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در این سازمان می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی عملکرد در سازمان فنی و حرفه‌ای، به‌ترتیب عبارتند از: 1- توانمندسازی 2- اصلاح فرایندها 3- بهره‌وری 4- آموزش 5- انتقال دانش 6- مدیریت مالی. توجه به مؤلفه‌های بیان‌شده، در ارتقا و بهبود عملکرد سازمان و بهینه‌سازی منابع، بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors and indicators for evaluating the performance of the Technical and Vocational Education Organization of the country

نویسندگان [English]

  • hamideh ghanbari 1
  • mohammad hassan ebrahimi sarv oliya 2
  • maghsoud amiri 3
  • ghasem bolo 4
  • vajhollah ghorbanizadeh 4
1 PhD Student, Department of Financial Management, Faculty of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Financial Management, Faculty of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Financial Management, Faculty of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Financial Management, Faculty of Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study is a development-applied research in terms of purpose because it intends to "identify the factors evaluating the performance of the Technical and Vocational Education Organization of the country" and thus help the designers of the organization to adopt the optimal form of the organization. In the present study, based on the objectives and hypotheses of the research, tools such as questionnaires and interviews were used. This study uses the opinion of experts to examine the factors and indicators of performance evaluation in this organization. The results show that the first factor affecting performance appraisal in technical and professional organizations is empowerment. The second factor influencing performance appraisal in a technical and professional organization is process modification. The third factor influencing performance appraisal in a technical and professional organization is productivity. The fourth factor influencing performance appraisal in technical and professional organizations is education. The fifth factor influencing performance appraisal in technical and professional organizations is knowledge transfer. The sixth factor influencing performance appraisal in technical and professional organizations is financial management. And these factors can be effective in improving the performance of the organization and optimizing resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skills training
  • Performance evaluation Confirmatory Factor Analysis
References
Azar, A., Gholamzadeh, R., & Qanavati, M. (2012). Path-Structural Modeling in Management (Application of PLS Smart Software). Tadbir Monthly, 10(8), 72-105.
Chin, W. W., & Newsted, P. R. (1999). Structural equation modeling analysis with small samples using partial least squares. In Statistical strategies for small sample research. SAGE. https://www.researchgate.net/profile/Wynne-Chin/publication/24 2370645_Structural_Equation_Modeling_Analysis_with_Small_Samples_Using_Partial_Least_Square/links/00b7d53306dbf27d25000000/Structural-Equation-Mo deling-Analysis-with-Small-Samples-Using-Partial-Least-Square.pdf
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2016). Structural Grading Modeling with PLS Software. Tehran: Jihad Daneshgahi Publishing Organization, 4(14), 73-98.
Gal, M., Walter B., & Joyce Gal (2017). Quantitative and Qualitative Research Methods in Educational Sciences and Psychology (11 ed.). Samt. https://hodhodbook.ir/produ ct/9789645300201/
Hofer, S., & Naeve, J. (2017). The application of Lean Management in higher education. International Journal of Contemporary Management, 16(4), 63-80. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=708459
Khaki, G. R. (2015). Research method in management. Foujan
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2 ed.). Guilford Press. https://psycnet.apa.org/record/2005-03476-000
Lei, P-W., & Shiverdecker, L. K. (2020). Performance of Estimators for Confirmatory Factor Analysis of Ordinal Variables with Missing Data. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 27(4), 584-601. https://doi.org/10.1080/10705511.2019. 1680292
McNab, D. (2018). Quantitative and Qualitative Research Methods (Government Management and Non-Profit Organizations. Saffar , Ishraqi.
Mirzaei, M. R., Afshar Kazemi, M. A., & Toloie Eshlaghy, A. (2019). Designing a New Combined Model Based on Data Envelopment Analysis, Artificial Neural Network, Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization to Evaluate Efficiency and Benchmarking of Efficient and Inefficient Units. Journal of Industrial Management Perspective, 9(2), 107-129. https://doi.org/10.52547/jimp.9.2.107
Oma, S. (2008). Research Methods in Management. Translated (5 ed.). Institute of Higher Education and Research, Management and Planning. https://www.adinehbook.com/gp/product/9643 380440
Pashapour, S., Bozorgi Amiri, A., & Ghaderi, S. F. (2019). Performance Optimization of Industrial Units in Crisis Considering Economic Resilience Factors: A Case Study of a Petrochemical Plant. Journal of Industrial Management Perspective, 8(4), 149-183. https:/ /jimp.sbu.ac.ir/article_87162_60dc504c1b81d5b86534d0d314330afe.pdf
Popovic, S., Toskovic, J., & Macura, R. (2015). The importance of evaluation of risk management in business. Annals of the Constantin Brancusi. University of Targu Jiu, Economy Seris, 18(3), 20-25.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2019). Research Methods in Behavioral Sciences (31 ed.). Agah.
Senel, U. T., Rouyendegh, B. D., & Tekin, S. (2020). Integrated performance evaluation method study and performance based department ranking: a case study. SN Applied Sciences, 2(2), 281. https://doi.org/10.1007/s42452-020-2092-x
Weber, M. R., Crawford, A., Lee, J., & Dennison, D. (2017). CFA and soft skill competencies for entry-level managers. Anatolia, 28(3), 453-455. https://doi.org/10.1080/130329 17.2017.1327873