ارزیابی مشخصه‌های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه دانشگاه علم و صنعت ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، دپارتمان مدیریت مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2020.124667

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهند که کارآفرینی، اگرچه متأثر از پاره‌ای خصلت‌های رفتاری فردی می‌باشد، با این وجود امری آموزش‌دادنی است و می‌توان با راهکارهای مناسب آن را توسعه بخشید. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و مقایسه خصیصه‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران و مقایسه دانشکده‌های مختلف این دانشگاه از لحاظ دارا بودن این خصیصه‌ها می‌باشد. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تحقیقی توصیفی پیمایشی است. نتایج نشان می‌دهد دانشجویان این دانشگاه به طور میانگین، امتیاز کارآفرینی بالایی ندارند ولی 7 درصد از دانشجویان این ویژگی‌ها را دارند و بیش از 49 درصد از دانشجویان نیز در شرایط نسبتاً خوبی قرار دارند.
نتایج تحقیق بیانگر این است که ویژگی‌های توفیق‌طلبی و ریسک‌پذیری در بین دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، امتیاز بیشتر و خصیصه‌های عزم و اراده، خلاقیت و استقلال‌طلبی در رده‌های بعد قرار دارند. میانگین کارآفرینی دانشجویان به جز در دانشکده راه‌آهن که از سایر دانشکده‌ها وضعیت مطلوب‌تری دارد، در سایر دانشکده‌ها تفاوت معنی‌داری با هم ندارد. ابزار‌های کارآفرینی هر دو نتیجه یکسانی در خصوص کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران داشت و میزان هم‌پوشانی نتایج آن‌ها تقریباً حدود 90 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the characteristic elements of entrepreneurship in students of Iranian University of Science and Technology (IUST)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza zahedi 1
  • mohammad mahdavi mazdeh 2
  • simin mohebbi ashtiani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Technology, Tehran, Iran.
3 Master of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Studies conducted by researchers show that entrepreneurship, . The main purpose of this study was to compare and compare entrepreneurship traits of students of Iran University of Science and Technology and different faculties of this university. In this research, two research tools have been investigated, the research tool is a questionnaire. This research is applied in terms of purpose and in terms of method it is a descriptive survey. The results show that although the students of this university do not have high entrepreneurship score on average, 7% of the students have these characteristics and more than 49% of the students are in relatively good condition.
The results also indicate that the achievement and risk taking characteristics of Iranian university of science and technology students are more privileged and the attributes of determination, creativity and independence are in the next category. The average student entrepreneurship is not significantly different at other colleges except at the Railway School, which is more favorable than other colleges. It should be noted that entrepreneurship tools have the same results regarding entrepreneurship of students of Iran University of Science and Technology and their overlap rate is about 90%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Creativity
  • Determination
  • Independence
  • Risk seeking
  • Success
References
Antonio, T., Lanawati, S., Wiriana, T. A., & Christina, L. (2014). Correlations Creativity, Intelligence, Personality, and Entrepreneurship Achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115, 251-257. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.433
Badri, E., Liaqatdar, M. J., Abedi, M. R., & Jafari, S. I. (2006). Investigating the entrepreneurial capabilities of Isfahan University students. Research and planning in higher education, 12(2), 73-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=46127
Boz, A., & Ergeneli, A. (2014). Women Entrepreneurs’ Personality Characteristics and Parents’ Parenting Style Profile in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109(1), 92-97. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.425
Danaifard, H., Frouhi, M., & Salehi, A. (2007). Promoting Entrepreneurship in Iran: An Analysis of the Role of Government. Quarterly Journal of Business Research, 11(42), 221-262. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=58664
Deligianni, I., Voudouris, I., & Lioukas, S. (2017). Do Effectuation Processes Shape the Relationship between Product Diversification and Performance in New Ventures? Entrepreneurship Theory and Practice, 41(3), 349-377. https://doi.org/10.1111/eta p.12210
Druker, J. (2007). Industrial relations and the management of risk in the construction industry. People and Culture in Construction: A Reader, 70-84.
Fathi, S. (2000). Cultural Transformation: A Step Towards Entrepreneurship. Tadbir Magazine(102), 33-38. http://ensani.ir/file/download/article/20101230164539-(872).pdf
Fry, F. L. (1993). Entrepreneurship: A Planning Approach. West Publishing Company. https://bo oks.google.com/books/about/Entrepreneurship.html?id=Rp8rAAAAYAAJ
Goldard, P. (2004). Designing a Model for Women's Entrepreneurship Development in Iran [PhD, Azad University, Science and Research Branch]. Tehran, Iran.
Ghorbani, S., & Naghdi, Khanachah, Sh. (2020). Investigating the reasons for failures and delays in R&D projects with the project management approach. Annals of Management and Organization Research, 1(4), 319-334. https://doi.org/10.35912/a mor.v1i4.553
Gudonavicius, L., & Fayomi, J. O. (2014). The Relation between Entrepreneurial Personality and Strategic Decision Making. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 24-29. http s://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.113
Khosravi, A. A., Sohrabi Fard, N., & Hooman, H. A. (2006). Validation of entrepreneurship measurement scale in managers of government agencie. Transformational Psychology, 2(8), 267-276. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=6702 0
Kurd Naeij, A., Zali, M. R., Hooman, H. A., & Shams, Sh. (2007). Personality traits measurement tool for Iranian entrepreneurs. Tarbiat Modares University. https://www.faraketab.ir/ar chive/search/view/id/330228
Lavioe, D. (1995). Froum sure I entrepreneurship feminine quebecois. Montreal ecoledes hauts commerircales montreal.
Li, L., Jiang, F., Pei, Y., & Jiang, N. (2017). Entrepreneurial orientation and strategic alliance success: The contingency role of relational factors. Journal of Business Research, 72, 46-56. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.11.011
Li, P., & Gatlin, D. M. (2006). Nucleotide nutrition in fish: Current knowledge and future applications. Aquaculture, 251(2), 141-152. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture. 2005.01.009
Moradi, M. (2018). Job assessment of the graduated persons of technical and the profession university faculties of Khuzestan in the 2016-2017 educational years. Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(43), 127-137. https://karafan.tvu.ac.ir/article_1005 18_3681a968ee40045a858eee73ea092d34.pdf
Runco, M. A., Acar, S., & Cayirdag, N. (2017). A closer look at the creativity gap and why students are less creative at school than outside of school. Thinking Skills and Creativity, 24, 242-249. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.04.003
Saeedi Kia, M. (2003). Introduction to Entrepreneurship. Sepas.
Sehat, A., Abdi Jamairan, A., & Hosseini, A. (2017). Study of the process and exploitation of entrepreneurial opportunities. Karafen Scientific Quarterly(41), 68-86. http://kar afan.saminatech.ir/WebUsers/karafan/UploadFiles/OK/13971030167024-F.pdf
Shakershekan, H., Najarian, B., Shahni Yilagh, M., & Brounmadnasab, M. (2003). Study of the simple and multiple relationship between creativity, achievement motivation, risk-taking, controlling position, creativity and self-esteem with entrepreneurship in students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Journal of Research, Educational Sciences and Psychology, 9(3-4), 32-16. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.a spx?ID=11377
Simonin , M. (2006, March). Women in Entrepreneurship. Research Paper for Seminar in Business Strategy & International Business.
Siren, C., Hakala, H., Wincent, J., & Grichnik, D. (2017). Breaking the routines: Entrepreneurial orientation, strategic learning, firm size, and age. Long Range Planning, 50(2), 145-167. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.09.005
Siren, C., & Kohtamaki, M. (2016). Stretching strategic learning to the limit: The interaction between strategic planning and learning. Journal of Business Research, 69(2), 653-663. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.08.035
Vanderwolf, C. H. (1971). Limbic-diencephalic mechanisms of voluntary movement. Psychol Rev, 78(2), 83-113. https://doi.org/10.1037/h0030672
Werhahn, D., Mauer, R., Flatten, T. C., & Brettel, M. (2015). Validating effectual orientation as strategic direction in the corporate context. European Management Journal, 33(5), 305-313. https://doi.org/10.1016/j.emj.2015.03.002
Yaghoubi , F. (2004). Study of practicality, validity, validity and softening of the entrepreneurship measurement scale in research institutes of the Ministry of Defense [Master, Tehran]. Iran.
Yaqubi, N., Dehghani, M., & Omidvar, M. (2017). A model for the establishment of meta-synthesis technique based entrepreneurial university and TOPSIS. Karafen Scientific Quarterly, 14(41), 56-65. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100500.html
Yarai, A. (2004). Study of some entrepreneurial spirits among students of Shiraz University [Master, Shiraz]. Iran.
Zahedi, M., Akhavan, P., & Naghdi Khanachah, Sh. (2020). Identifying the Key Barriers to Knowledge Management and Lessons Learned in the Project-Based Military Organizations. Military Management Quarterly, 19(76), 29-68. https://doi.org/10.2 2034/iamu.2020.43077
Zahedi, M. R., & Naghdi Khanachah,  Sh. (2020). The impact of customer assisted knowledge production capacity on customer capital in a knowledge-based center. Annals of Management and Organization Research, 1(2), 107-121. https://doi.org/10.35912/amor.v 1i2.314