مطالعه و تبیین نقش چالش‌های فناورانه در فرایند رکود بنگاه‌های‌ صنعتی؛ رویکرد آمیخته اکتشافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دکتری، دپارتمان مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، دپارتمان مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.48301/kssa.2020.124669

چکیده

پژوهش حاضر، به مطالعه و تبیین نقش معضلات فناورانه در فرایند رکود بنگاه‌های صنعتی می‌پردازد که قلمرو مکانی آن استان کرمانشاه است. روش پژوهش، مبتنی بر رویکرد آمیخته اکتشافی است؛ در گام نخست، به‌منظور گردآوری داده‌ها، از روش‌های نمونه‌گیری‌ قضاوتی و گلوله‌برفی تا دستیابی به اشباع نظری داد‌ه‌ها، از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق با 31 نفر استفاده گردید. در گام دوم، داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از 97 نفر گردآوری شدند. نتایج نشان داد مدل پارادایمی در قالب شرایط علّی، مداخله‌گر و زمینه‌ای طبقه‌بندی‌ شده و پیامدهای مختلفی برای آن قابل طرح است. انجام آزمون به‌منظور تبیین نقش چالش‌های فناورانه نشان داد این عامل به عنوان یکی از زیرمقوله‌های شرایط زمینه‌ای بر راهبردهای مدل، تأثیر معنادار دارد و شامل مفاهیم: سطح پایین فناوری‌ها در فرایند تولید، توزیع و فروش محصولات، ناهماهنگی فناوری‌های چرخه تولید محصولات و عدم‌تطابق فناوری محصولات با تغییرات بازار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and Explaining the Role of Technological Challenges in the Stagnation Process of Industrial Enterprises: An Exploratory Mix Approach

نویسندگان [English]

 • Saba Amiri 1
 • nader naderi 2
 • Yousef Mohamadifar 2
 • bijan rezaee 2
1 Ph.D. Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The present research studies and explains the role of technological challenges in the stagnation process of industrial enterprises, whose spatial territory is Kermanshah Province. The research method was based on the exploratory mix approach; first, to collect data, sampling, judgment and snowball methods were used to achieve theoretical data saturation through in-depth interviews with 31 people. Second, the data was collected through interviewing 97 people using a questionnaire and by stratified sampling method. The results showed that the paradigm model is classified in the form of causal, intervening and contextual conditions and different consequences can be proposed for it. Testing to explain the role of technological challenges showed that this factor, as one of the sub-categories of contextual conditions, has a significant impact on model strategies and includes the following concepts: low level of technologies in the process of production, distribution and sale of products, inconsistency of production cycle technologies, and non-compliance of product technology with market changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • Stagnation
 • Industrial Enterprise
 • Technological Challenges
 • the Mix Approach
References
Bouazza, A. B., Ardjouman, D., & Abada, O. (2015). Establishing the factors affecting the growth of small and medium-sized enterprises in Algeria. American International journal of Social science, 4(2), 101-115. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down load?doi=10.1.1.1084.1132&rep=rep1&type=pdf
Cresswell, J. W. (2013). Research design: qualitative, quantitative and combined approaches. Jihad Daneshgahi (Allameh Tabatabai University).
Danaeifard, H., Alwani, S. M., & Azar, A. (2012). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach (4 ed.). Ishraqi , Saffar.
Farsijani, H., Habibi, L., & Soltani, H. (2012). The role of industrial clusters of small and medium-sized manufacturing enterprises in achieving world-class production, a case study: Tehran Gold Cluster. Business Management Perspectives Quarterly, 10(8), 47-64. http:/ /ensani.ir/file/download/article/20130318132524-9793-10.pdf
Haghighi Kafash, M., Hajipour, M., Mazlumi, N., & Momeni, M. (2016). Modeling Factors Affecting Innovation Capability in the Food Industry. Business Management Outlook 15(2), 33-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=462136
Irandoost, M. (2014). Pattern of Relationship between Regeneration Strategies and Performance in Recession (Case Study: Tehran Stock Exchange Companies) [Ph.D, Allameh Tabatabaei ]. Tehran, Iran.
Lilja, M., Sundberg, C., & Sundberg, G. (2016). Growth strategies in declining industries. [Bachelor, Jonkoping]. Sweden.
Lotfi Jalal Abadi, M., Farhadi, A., Ravaei, S., Gholami, M. (2020). Designing a Skill-oriented Model for Occupational Students: Using the Grounded Theory. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 71-100. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105314_656e11 72627ad1a5e85f6d10c87a10fa.pdf
Nazari, M., Hasangholipour, T., Soleymani, Gh. R., & Mousavi Neghabi, S. M (2017). Developing trans-institutional networks, the procedure for the use of untapped small and medium instilution (SMEs) capacity: Presenting the grounded data theory. Productivity Management 10(40), 7-47. http://jpm.iaut.ac.ir/article_530971_cd4da5cf168bd297ac441c661f43381f.pdf?l ang=en
O'Dwyer, M., Gilmore, A., & Carson, D. (2009). Innovative marketing in SMEs: a theoretical framework. European Business Review, 21(6), 504-515. https://doi.org/10.1108/09 555340910998805
Raihan, S., & Bidisha, S. H. (2018). Female employment stagnation in Bangladesh: A research paper on economic dialogue on inclusive growth in Bangladesh. T. A. Foundation. https:// asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/EDIG-Female-employment-stagnation-in-Bangladesh_report.pdf
Razavi, S. M., Karimi, B., & Rafeierad, D. (2017). Studying the Factors Affecting the Financing of Small and Medium Enterprises in Automotive Parts Supply Chains. Industrial Management Journal, 9(3), 435-454. https://doi.org/10.22059/imj.2017.233964.1007240
Shayeghi, M. (2008). The role of small and medium industries in export development. Aria.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Sage https://psycnet.apa.org/record/1999 -02001-000
Svetlicic, M., Jaklic, A., & Burger, A. (2007). Internationalization of Small and Medium-Size Enterprises from Selected Central European Economies. Eastern European Economics, 45(4), 36-65. https://doi.org/10.2753/EEE0012-8775450402
Szirmai, A., & Verspagen, B. (2011). Manufacturing and Economic Growth in Developing Countries, 1950-2005. United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology. https://ideas.repec.org/p/unm/un umer/2011069.html
Ministry of Industry Mines and Trade. (2019). Industry, mining and trade according to statistics and information; Report No. 44- Preliminary performance in 1396.
Zulkepli, Z. H., Hasnan, N., & Mohtar, S. (2015). Communication and Service Innovation in Small and Medium Enterprises (SMEs). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 437-441. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.057
دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 49
مدیریت و کارآفرینی
آذر 1399
صفحه 99-112
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 19 آذر 1399