ارائه الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظری داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

حکمرانی آموزش‌های مهارتی و بذل توجه به کنشگران فروملی، پارادایمی بی‌بدیل در حکمرانی آموزشی می‌باشد که تعمیق این موضوع به‌طور همه‌جانبه با کمترین زمان و آسیب ممکن، توسعه کشور را پیش خواهد برد. هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده‌بنیاد نوظهور است. براساس روش نمونه‌گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد30 نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های اکتشافی است بعد از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده‌ها الگوی مناسب حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی ارائه گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که این الگو از سه بعد: آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی، حکمرانی، آموزش‌های مهارتی کیفی و بازارمحور و 27 مؤلفه و173شاخص سازنده، تشکیل شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به‌کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می‌تواند به ارتقای کیفی و کارآفرینی آموزش‌های مهارتی، کمک به‌سزایی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a governance model of skills training at the sub-national level with a data theory approach

نویسندگان [English]

  • Abdullah Qasimi Khairabadi 1
  • Abbas Khorshidi 2
  • lotfollah abbasi 3
  • parastoo khosravi 3
  • yalda delgoshaei 3
1 PhD Student, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Educational Management, Eslamshahr Branch, Islamic Azad University, Eslamshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Governance of skills training and paying attention to sub-national actors is an irreplaceable paradigm in educational governance and by examining this this issue in a deep, comprehensive way in the swiftest and least harmful manner will advance the development of the country. The main purpose of this research was to design a governance model for skills training at the sub-national level. The research method was applied in terms of objectives, qualitative in terms of data and emerging foundation in terms of data type. Based on the method of informed sampling of targeted snowball type and based on theoretical saturation, 30 experts were selected for interviewing. The data collection tool used was exploratory interviews. After data collection, analysis was carried out in the form of open, axial and selective face coding. Based on the data analysis, an appropriate model for governing skills training at the sub-national level was presented. The results of the research indicate that this model consists of three dimensions: skills and entrepreneurship training, governance, quality and market-oriented skills training, and 27 components and 173 constructive indicators. In comparison with other models, this model was more valid and thus using and implementing this model can help improve the quality and entrepreneurship of skills training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • skills training
  • governance
  • data foundation
  • subnational
Reference
Gisselquist, R. M. (2012). Good governance as a concept, and why this matters for development policy. WIDER Working Paper. https://www.econstor.eu/bitstream/1 0419/81039/1/6884 32662.pdf
Hosseini Tash, S. A., & Wasegh, Q. A. (2014). Good governance and providing good governance to study and the characteristics of these two from the perspective of Amir al-Momenin. Islam and Management Research, 3(2), 7-28. http://modiriyati.nashriyat.ir/node/79
Maidari, A. (2006). An introduction to the theory of good governance. Social Welfare Research Quarterly, 6(22), 261-287. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56905
Maniei, R., Soleimani, N., Abbaszadeh, N., & Tabatabai, S. M. (2019). Designing and validating a model of good educational governance in the Iranian educational system. Scientific Quarterly of Marine Science Education, 3(6), 17-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewP aper.aspx?ID=510415
Mohammad Ali, M. (2019). The Governance Requirements of Technical and Vocational Education in Iran. Research Center of the Islamic Consultative Assembly. https://rc.majlis.ir/fa/repor t/show/1373033
Salarzehi, H. (2016, August 9). A key to achieving human development and sustainable educational justice. Good governance in education.
Salehi Omran, E., Einkhah, F., & Barani, S. (2019). Analysis of the position of skills training in the document of the comprehensive scientific map of the country. Iranian Higher Education 11(1), 1-38. https://ihej.ir/article-1-1446-fa.html
Yegangi, S. A., Valvani, S. M., & Moemarzadeh Tehran, G. (2016). Prioritization of Good Governance Indicators in Efficient Organizations (Case Study: Qazvin Welfare Bank Branches). Quarterly Journal of Public Management Mission, 7(21), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ ViewPaper.aspx?id=275355