بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دپارتمان مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

2 استادیار، دپارتمان مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

10.48301/kssa.2020.124673

چکیده

رفتارهای کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تلاشی برای نوآوری در سازمان و تغییر وضعیت موجود است. شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک تغییر محیطی محسوب می‌شود که در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند تأثیراتی را بر رفتارهای کارآفرینانه داشته باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شهر سنندج تشکیل می‌دهند که اسامی شرکت‌های کوچک و متوسط به تعداد ۱۲۰ شرکت توسط شرکت شهرک‌های صنعتی سنندج اعلام شد. با استفاده از جدول مورگان تعداد ۹۲ نفر از صاحبان این صنایع کوچک و متوسط به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. دادهﻫﺎی گردآوری شده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ نرم‌افزار SPSS در دو حوزه توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که شبکه‌های اجتماعی بر رفتارهای کارآفرینانه تأثیرگذار می‌باشد و از نظر مدیران این کسب‌وکارها در میان ابعاد شبکه‌های اجتماعی بیشترین تأثیر بر رفتارهای کارآفرینانه به ترتیب مربوط به تنوع و گستردگی و اطلاع‌رسانی و اعتماد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of social networks on entrepreneurial behaviors in small and medium enterprises in Sanandaj city

نویسندگان [English]

  • haydar mohammadi 1
  • seyed mohammad mosavi jad 2
  • arman ahmadizad 2
1 Former M.Sc. Student, Department of Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan (UOK), Kurdistan, Iran.
2 Assistant Professor ,Department of Business Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan (UOK), Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurial behaviors in small and medium-sized enterprises are an attempt to innovate in the organization and change the status quo. Social networking is considered as an environmental change that in small and medium enterprise can have an impact on entrepreneurial behaviors. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection.  The statistical population of this research consisted of small and medium enterprise managers in Sanandaj city. The names of 120 small and medium companies were provided by the Sanandaj Industrial Companies Town. Using Morgan’s table, 92 owners of these small and medium industries were selected by simple random sampling technique. In the present study, a standard questionnaire was used to collect information. The data was analyzed using SPSS tools for the descriptive and inferential sections. The results showed that social networks affect entrepreneurial behaviors. According to the managers of these enterprises, among the dimensions of social networks, the factor causing most impact on entrepreneurial behaviors was related to diversity, extent, awareness and trust in the order mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial behaviors
  • social networks
  • small and medium enterprise
References
Akhavan Kharazian, M., & Sharifi Alhosseini, H. (2018). Identifying and Prioritizing Social Medias Functions in Small and Medium Enterprises from the Perspective of Iranian Experts. New Marketing Research Journal, 7(4), 41-56. https://doi.org/10.22108/n mrj.2017.106583.1418
Aryana, A., Dastyar, Z., & Tavasoli, A. (2020). Entrepreneur women’s role in the development and evolution of the country (Case Study: Hormozgan province). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 101-120. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105315_1d622d0621f5ef9aade 3dbc9249f0f41.pdf
Awotoye, Y. F., & Singh, R. P. (2018). Immigrant entrepreneurs in the USA: A conceptual discussion of the demands of immigration and entrepreneurial intentions. New England Journal of Entrepreneurship, 21(2), 123-139. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ NEJE-08-2018-0017/full/pdf?title=immigrant-entrepreneurs-in-the-usa-a-conceptual-discus sion-of-the-demands-of-immigration-and-entrepreneurial-intentions
Chen, F-W., Fu, L-W., Wang, K., Tsai, S-B., & Su, C-H. (2018). The Influence of Entrepreneurship and Social Networks on Economic Growth—From a Sustainable Innovation Perspective. Sustainability, 10(7), 1-19. https://doi.org/10.3390/su10072510
Ghavipour, M., & Meybodi, M. R. (2018). Trust propagation algorithm based on learning automata for inferring local trust in online social networks. Knowledge-Based Systems, 143, 307-316. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.06.034
Keshtkar Haranaki, M., & Pourmazaheri, S. (2019). Examining and Understanding the Impact of Social Networks on Social Innovation. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(3), 117-145. https://jkm.ihu.ac.ir/article_204855_77503a6a a2a6fe59c3f2941090ecf275.pdf
Maleki Avarsin, S., Soudi, H., & Seyed Nazari, N. (2017). Study of the role of vocational training in creating an entrepreneurial attitude in students. Innovation and Value Creation, 6(12), 99-120. http://www.journalie.ir/Article/579/FullText?culture=fa
Marzban, S., Moghimi, S. M., & Arabian, A. (2010). The effect of organizational entrepreneurship climate on entrepreneurial behavior of managers. New Economy and Trade, 6(21-22), 1-25. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=176726
Ojeleye, Y., Opusunju, M., Ahmed, A., & Aku, S. (2018). Impact of social media on entrepreneurship development among users in zamfara state. journal of economics & finance, 2(2), 303-322. https://www.researchgate.net/publication/328968083_Impact_Of_Social_Media_On_Entrepreneurship_Development_Among_Users_In_Zamfara_State
Park, J. Y., Sung, C. S., & Im, I. (2017). Does Social Media Use Influence Entrepreneurial Opportunity? A Review of its Moderating Role. Sustainability, 9(9), 1-16. https://do i.org/10.3390/su9091593
Pratono, A. H. (2018). From social network to firm performance: The mediating effect of trust, selling capability and pricing capability. Management Research Review, 41(6), 680-700. https://doi.org/10.1108/MRR-03-2017-0080
Rajabipour Meybodi, A., Hosseini, E., Abdi Jamairan, A., & Amiri, Z (2018). The Impact of Entrepreneurial Behavior on the Competitiveness of Small Tourism Businesses; Case study: Shiraz. Applied Studies in Management and Development Sciences, 3(2), 59-68.
Samian, M., & Movahedi, R. (2018). Employment obstacles and strategies in rural small businesses of Hamedan province. Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(43), 47-66. https://karafan .tvu.ac.ir/article_100513_a39f553bc3aa3416cae011166b556e77.pdf
Taki, E., Rezaeizadeh, M., & Notash, H. (2018). Identifying entrepreneurial competencies deterring sustainability in small and medium enterprises (case study: SMEs in Iranian food industry). Journal of Entrepreneurship Development, 11(2), 281-300. https://doi.org/10.22059/jed.2 018.210290.651890
Urena, R., Kou, G., Dong, Y., Chiclana, F., & Herrera-Viedma, E. (2019). A review on trust propagation and opinion dynamics in social networks and group decision making frameworks. Information Sciences, 478, 461-475. https://doi.org/10.1016/j.ins.2018 .11.037