نقش میانجی نوآوری بر تأثیر بازارگرایی بر عملکرد باشگاه‌های خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، دپارتمان تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای محمود آباد، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران، ایران.

2 دکتری مدیریت ورزشی، دپارتمان تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

10.48301/kssa.2020.124672

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تبیین مدل تأثیر بازارگرایی بر عملکرد باشگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه و نوآوری مدیریت بود. این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای کادر فنی ثابت در باشگاه‌های خصوصی رشته‌های رزمی مرد استان مازندران که تعداد آنها 142 نفر می‌باشد. براساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 104 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه‌های بازارگرایی، نوآوری سازمانی، نوآوری فناورانه و عملکرد استفاده شد. روایی توسط 12 نفر اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد، فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری) در قالب نرم‌افزارهای SPSS24 و AMOS24 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بازارگرایی دارای اثر مثبت و معناداری بر عملکرد باشگاه از طریق نوآوری مدیریت و نوآوری فناورانه می‌باشد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که مدیران باشگاه‌ها بازارگرایی، نوآوری مدیریت و نوآوری فناورانه را برای بهبود عملکرد خود در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of innovation on the impact of market orientation on the performance of private clubs

نویسندگان [English]

 • Seyed Hossein َAlavi 1
 • Forogh Mohmmadi 2
 • Abolfazl Darvishi 2
 • Nariman Rahmani 2
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences ,Mahmoudabad Branch, Technical and Vocational University (TVU), Mazandaran, Iran.
2 PhD in Sport Management ,Department of Physical Education and Sport Sciences , Mazandaran University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the effect of market orientation on the performance of private clubs with an emphasis on the mediating role of technology innovation and management innovation. This was a descriptive-correlative study. The statistical population of the study included the members of the technical staff of the private martial arts clubs of Mazandran Province (142 in total). Based on the Cochran formula and simple random sampling method, 104 subjects were selected as the statistical sample. Market orientation, organizational innovation, technological innovation and performance questionnaires were used. Validity was confirmed by 12 sports management professors and their reliability was assessed through Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation, frequency and percent), and inferential statistics (Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling) were used in SPSS24 and AMOS24 software. The findings illustrated that market orientation had a positive and significant effect on the performance of the club through innovation management and technological innovation. Therefore, it is recommended that private club managers consider market orientation, management innovation, and technological innovation to improve their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Market orientation
 • Performance
 • Technological innovation
 • Management innovation
References
Acharya, V., & Xu, Z. (2017). Financial dependence and innovation: The case of public versus private firms. Journal of Financial Economics, 124(2), 223-243. https://doi.org/10.1016/j.j fineco.2016.02.010
Agarwal, S., Krishna Erramilli, M., & Dev, C. S. (2003). Market orientation and performance in service firms: role of innovation. Journal of Services Marketing, 17(1), 68-82. https://doi.org/10.1108/08876040310461282
Aghajani, H. A., & Ismailzadeh, M. (2016, February 29). The Role of Intellectual Property Rights in Technological Innovation. Fourth International Conference on Accounting and Management and First Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/476577/
Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. (2019). Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals. Research Policy, 48(3), 789-798. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001
Bagheri, S. M., & Asghari, F. (2013). Study of coordination between business level strategies and market orientation in the framework of the life cycle of the organization. Marketing Management, 8(19), 107-123. https://jomm.srbiau.ac.ir/article_1007_35 bd3327e21b69c5e15d8e808489c6ce.pdf
Bagheri, S. M., Latifi, S., & Mohseni Mallardi, S. (2018). Study of the effect of market orientation on organizational performance in the context of competitive advantage in small and medium industrial companies (Case study: a collection of industrial towns in Mazandaran Province). Business Management Research, 10(19), 169-187. https://www.sid.ir/fa/journa l/ViewPaper.aspx?id=549335
Becker, N., & Brettel, M. (2017). Analyzing the mediating effect of learning orientation on the relationship of market orientation and company performance in times of turbulence. In The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50008 -9_211
Camison, C., & Villar-Lopez, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67(1), 2891-2902. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.06.004
Carlos Pinho, J., Paula Rodrigues, A., & Dibb, S. (2014). The role of corporate culture, market orientation and organisational commitment in organisational performance. Journal of Management Development, 33(4), 374-398. https://doi.org/10.1108/JMD-03-2013-0036
Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial Innovation: Conceptions, Processes and Antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 423-454. https://doi.org/ 10.1111/j.1740-8784.2011.00233.x
Elyasi, M., Safardoust, A., & Rozehsara, M. M. (2018). Investigating the Effect of Innovating Strategy on Innovative Performance of Organizations (Case study: Knowledge-based Companies of Biotechnology Area). Strategic Management Thought, 12(1), 185-204. https://doi.org/10.30497/smt.2018.2172
Filatotchev, I., Su, Z., & Bruton, G. D. (2017). Market Orientation, Growth Strategy, and Firm Performance: The Moderating Effects of External Connections. Management and Organization Review, 13(3), 575-601. https://doi.org/10.1017/mor.2016.31
Frishammar, J., Richtner, A., Brattstrom, A., Magnusson, M., & Bjork, J. (2019). Opportunities and challenges in the new innovation landscape: Implications for innovation auditing and innovation management. European Management Journal, 37(2), 151-164. https://doi.org/ 10.1016/j.emj.2018.05.002
Garosi Mokhtarzadeh, N., & Zamani, M. (2015). Examining the effects of market orientation and management innovation on firm performance: The mediating role of technological innovation. Journal Of Business Management, 7(2), 463-484. https://doi.org/10.22059/jib m.2015.52862
Gaur, S. S., Vasudevan, H., & Gaur, A. S. (2011). Market orientation and manufacturing performance of Indian SMEs. European Journal of Marketing, 45(7/8), 1172-1193. https://doi.org/10.110 8/03090561111137660
Ghasemi, V. (2013). Structural Equation Modeling in Social Research Using AMOS Graphics (2 ed.). Sociologists. https://www.adinehbook.com/gp/product/6005546378
Haji Hosseini, H., & Noorzad Moghaddam, E. (2014). The effect of innovation and market orientation on business performance and sustainable competitive advantage in industrial firms. Quarterly Journal of Industrial Technology Development, 12(23), 21-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241488
Ince, H., Imamoglu, S. Z., & Turkcan, H. (2016). The Effect of Technological Innovation Capabilities and Absorptive Capacity on Firm Innovativeness: A Conceptual Framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 764-770. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.078
Jogaratnam, G. (2017). The effect of market orientation, entrepreneurial orientation and human capital on positional advantage: Evidence from the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 60(1), 104-113. https://fardapaper.ir/mohavaha/uploa ds/2018/05/Fardapaper-The-effect-of-market-orientation-entrepreneurial-orientation-and-human-capital-on-positional-advantage-Evidence-from-the-restaurant-industry.pdf
Le Bas, C., Mothe, C., & Nguyen-Thi, T. U. (2015). The differentiated impacts of organizational innovation practices on technological innovation persistence. European Journal of Innovation Management, 18(1), 110-127. https://doi.org/10.1108/EJIM-09-2012-0085
Liu, W.-W., Sun, R., & Li, Q. (2017). Measurement of coupling degree between regional knowledge innovation and technological innovation: An empirical analysis based on provincial panel data in China during 2010-2014. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 20(1), 125-139. https://doi.org/10.1080/09720502.2016.1259767
Madhushi, M., Taybi, M. R., & Delavari, H. (2012). The Impact of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Small and Medium Business Innovation. Business Research Journal, 17(65), 115-136. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx ?ID=194222
Mahmoud, M. A., Blankson, C., Owusu-Frimpong, N., Nwankwo, S., & Trang, T. P. (2016). Market orientation, learning orientation and business performance. International Journal of Bank Marketing, 34(5), 623-648. https://doi.org/10.1108/IJBM-04-2015-0057
Mazzanti, M., Pini, P., & Tortia, E. (2006). Organizational innovations, human resources and firm performance: The Emilia-Romagna food sector. The Journal of Socio-Economics, 35(1), 123-141. https://doi.org/10.1016/j.socec.2005.12.007
MohammadPoormir, M. M., Shojaei, S., Samiei, R., & Ashrafi, M. (2020). Investigating the underlying factors affecting the commercialization of technological research achievements A Mixed Approach (Case Study: Technical and Vocational University of Iran). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 33-50. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105312_496e 3b7e60807fcbf5ef61298ed6ae46.pdf
Mol, M. J., & Birkinshaw, J. (2009). The sources of management innovation: When firms introduce new management practices. Journal of Business Research, 62(12), 1269-1280. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.01.001
Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2016). Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies. Revista Latinoamericana de Psicología, 48(1), 30-41. https://doi.org/10.1016/j.rlp. 2015.09.009
Nieves, J., & Segarra-Cipres, M. (2015). Management innovation in the hotel industry. Tourism Management, 46, 51-58. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.002
Nikraftar, T., Talebi, K., & Saidi Arani, F. (2015). The relationship between organizational innovation and performance considering the role of marketing innovation as intermediary variable (Case study: small and medium-sized businesses in the textile industry. Journal Of Business Management, 7(2), 485-500. https://doi.org/10.22059/jibm.2015.55556
Rahimi, H., & Aghababaei, R. (2020). The effect of authenic leadership on human resource creativity: Mediating role of internal motivation (Case study: staff in University of Kashan). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 121-140. https://karafan.tvu .ac.ir/article_105317_4c84120f79bedeb0883fa6e76b18cda1.pdf
Rezaie Dolat Abady, H., & Khaef Alahi, A. A. (2006). A Model to Measure the Impact of Market Orientation on Business Performance Regarding to the Marketing Capabilities in Chemical Industries. Management Research in Iran, 10(1), 131-161. https://mri.modares.a c.ir/article_230_f9612692bd6f7a37fd43784cef7687e6.pdf?lang=en
Samian, M., & Movahedi, R. (2018). Employment obstacles and strategies in rural small businesses of Hamedan province. Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(43), 47-66. https://karafan .tvu.ac.ir/article_100513_a39f553bc3aa3416cae011166b556e77.pdf
Shoham, A., Rose, G. M., & Kropp, F. (2005). Market orientation and performance: a meta‐analysis. Marketing Intelligence & Planning, 23(5), 435-454. https://doi.org/10.110 8/02634500510612627
Sin, L. Y. M., Tse, A. C. B., Heung, V. C. S., & Yim, F. H. K. (2005). An analysis of the relationship between market orientation and business performance in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 24(4), 555-577. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2004.1 1.002
Taghavifard, M. T., Ghafurian Shagerdi, A., & Behboodi, O. (2015). The Effect of Market Orientation on Business Performance. Journal of Business Administration Researches, 7(13), 205-227. http://bar.yazd.ac.ir/article_744_af1c60e83d5ff38005acaa8bb7351db2.pdf
Taylor, A., & Greve, H. R. (2006). Superman or the Fantastic Four? knowledge combination And experience in Innovative Teams. Academy of Management Journal, 49(4), 723-740. https://doi.org/10.5465/amj.2006.22083029
Teymouri-Asal, Y., & Jokar, A. A. (2015). Presenting a market orientation model in the Iranian banking industry using the Delphi method. Management Research in Iran, 19(1), 45-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=272393
Vaccaro, I. G., Jansen, J. J. P., Van Den Bosch, F. A. J., & Volberda, H. W. (2012). Management Innovation and Leadership: The Moderating Role of Organizational Size. Journal of Management Studies, 49(1), 28-51. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00976.x
Wang, Z., He, Q., & Zhou, P. (2016, May 25). Top Management Team Heterogeneity Influence on Technological Innovation-The Empirical Analysis on the IT Enterprises from Six. The Fifteenth Wuhan International Conference on E-Business-Knowledge Management and Business Intelligence, Wuhan, China. https://aisel.aisnet.org/whiceb2016/30/?utm_source =aisel.aisnet.org%2Fwhiceb2016%2F30&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
Yao, Q., Wenfang, J., & Xu, M. (2016). Technological innovation and performance of agribusinesses in China. International Journal of Technology, Policy and Management, 16(2), 128-148. https://doi.org/10.1504/ijtpm.2016.076314
Zhang, J., & Duan, Y. (2010). Empirical study on the impact of market orientation and innovation orientation on new product performance of Chinese manufacturers. Nankai Business Review International, 1(2), 214-231. https://doi.org/10.1108/20408741011052609
دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 49
مدیریت و کارآفرینی
آذر 1399
صفحه 195-210
 • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 17 آذر 1399