موضوعات = علوم تربیتی
طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی مبتنی بر توسعه فردی(IDP) برای آموزش وبهسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.48301/kssa.2022.302379.1703

احدالله عزیزی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی؛ محمود ابوالقاسمی


تدوین چارچوب برنامه درسی ارتباط‌ساز در آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401

10.48301/kssa.2023.368582.2335

ام البنین کشاورز رودکی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ مریم حسینی لرگانی؛ غلامرضا یادگارزاده


اعتبار یابی ابزار سنجش عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی: تکنیک دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.363853.2301

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ احسان جمالی؛ سیدمحمد میرکمالی


بررسی سرفصل‌های جدید مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته الکترونیک دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.48301/kssa.2023.362823.2297

مرتضی عبدالحسینی؛ روح اله عبداللهی


طراحی مدل راهبردهای بهبود برنامه درسی رسمی ریاضیات پایه ششم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.349573.2185

علی غلامی پل بصره؛ مژگان محمدی نائینی؛ فائزه ناطقی


تدوین الگویی برای بالندگی مدیران نظام آموزش عالی از راه دور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.48301/kssa.2024.421683.2751

انور شاهمحمدی؛ مرضیه شهبازی


عوامل مؤثر بر مطالعه‌زدگی دانش‌آموزان – رویکرد فراترکیب

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 273-306

10.48301/kssa.2023.402993.2610

سیدجعفر هاشمی اصل؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ محبوبه فولادچنگ


استاد زهرآگین در آموزش عالی- رویکرد فراترکیب

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 289-320

10.48301/kssa.2023.401191.2591

مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ بهرام جوکار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی


ارائه الگوی انسان کارآفرین از دیدگاه قرآن کریم با استفاده از تحلیل مضمون

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-35

10.48301/kssa.2022.301809.1698

رضا مهدی؛ معصومه صمدی؛ مهدی زیدی؛ احمد کیخا


سواد انتقادی دانشجویان در آموزش عالی: یک مطالعه فراترکیب نظریه ساز

دوره 19، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 333-358

10.48301/kssa.2021.284302.1506

علی جوانمرد؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ بابک شمشیری


مطالعه عوامل اثرگذار بر فرایند تشکیل و توسعه هویت حرفه‌ای اعضای هیئت علمی

دوره 17، ویژه نامه، اسفند 1399، صفحه 13-26

10.48301/kssa.2021.128452

شبنم بهرامی؛ محمد امجد زبردست؛ جمال سلیمی


بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی به شیوه‌ قصه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 17، ویژه نامه، اسفند 1399، صفحه 263-277

10.48301/kssa.2021.128440

مهدیه دوروباف؛ آسیه السادات مدرسی سریزدی