تدوین چارچوب برنامه درسی ارتباط‌ساز در آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مدیر گروه نوآوری های آموزشی و درسی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.368582.2335

چکیده

پیوند آموزش و پژوهش رویکردی مؤثر برای افزایش کیفیت یادگیری دانشجویان و در نتیجه رشد و تحول آموزش عالی است. پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوب مناسب برنامه درسی ارتباط‌ساز در آموزش عالی ایران انجام شد. طرح پژوهش از نوع کیفی و با روش داده ‌بنیاد بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و صاحب‌نظران کلیدی برنامه‌ریزی درسی آموزش عالیِ دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امیرکبیر و الزهرا بوده‌ که 13 نفر از آنها بر اساس اصل اشباع نظری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. سپس داده‌های جمع‌آوری ‌شده با استفاده از رویکرد گلیزری و مقایسۀ مستمر در فرایند کدگذاری باز، انتخابی و نظری مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفت و نتایج آن به ظهور چارچوب نهایی پژوهش با 13 مقوله اصلی، 29 مقوله فرعی و 96 مفهوم، پیرامون مقولۀ محوری با عنوان "پیوند آموزش و پژوهش" منجر شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که چارچوب برنامه درسی ارتباط‌ساز مشتمل بر عناصر، عوامل مؤثر و پیامدها هست که هر یک از این مؤلفه‌ها در برگیرنده چندین مقوله می‌باشد. نتیجه پژوهش نشان داد که ارتباط بین آموزش و پژوهش در برنامه درسی ارتباط‌ساز بر اساس چارچوب پیشنهادی به رشد و بالندگی کنشگران آموزشی و پژوهشی، توسعه و پویایی دانشگاه‌ها، کاربردی شدن برنامه درسی، توسعه یافتگی کشور در ابعاد مختلف و گسترش افق‌های دانش منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of Connected curriculum framework in Iran's higher education

نویسندگان [English]

 • Keshavarz Ruodaki, Ambollbanin 1
 • Kourosh Fathi Vajargah 2
 • maryam hosseyni 3
 • Gholamreza Yadegarzadeh 4
1 Ph.D. Candidate of Higher Education Curriculum, Shahid Beheshti University
2 Professor of the Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University
3 The academic staff of the Higher Education Research and Planning Institute and the director of the Educational and Curriculum Innovations Department
4 Assistant Professor of Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

A strong link between education and research can result in better student learning and, consequently, higher education growth and development. In this paper, we aim to develop a communication-building curriculum for Iran's higher education. A qualitative and data-driven research design is used for this study. An extensive sample of experts and specialists in curriculum planning was selected based on the principles of theoretical saturation for Shahid Beheshti, Allameh Tabatabai, Amir Kabir, and Al Zahra Universities, using the purposeful sampling method to choose 13 of them as a sample. To collect data, a semi-structured interview was conducted. In order to analyze the collected data, Glazer's approach and continuous comparison were employed, followed by open, selective, and theoretical coding, and based on the results of the research, the final framework of the research emerged, comprising 13 main categories, 29 subcategories, and 96 concepts, based around the central category "Education and research link." Findings indicate that the communicative curriculum framework includes elements, effective factors, and consequences, each including several categories. We have determined as a result of our research that a relationship between education and research is dependent on the growth and development of educational and research actors in the communication curriculum. In order for the country to develop in various dimensions and expand its horizons, knowledge will lead, as it develops and dynamises universities, as well as the applicability of its curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • higher education
 • curriculum
 • Connected curriculum
 • higher education curriculum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 28 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 13 دی 1401