استاد زهرآگین در آموزش عالی- رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.48301/kssa.2023.401191.2591

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه­های استاد زهرآگین در آموزش عالی بود که با رویکرد سنتزپژوهی و روش فراترکیب کیفی با استفاده از روش هفت مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. با جستجوی در پایگاه­های لاتین اسکوپوس، امرالد، پروکوئست، ساینس دایرکت، اشپرینگر، اریک و پایگاه‌های فارسی شامل پایگاه نشریات کشور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، 141 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 2000 تا 2022 میلادی استخراج شد. پس از غربال‌گری مطالعات و با بهره‌گیری از متدولوژی «کسپ»، 62 مطالعه باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق شدند. نتیجه اجرای این فرایند استخراج 32 عامل مؤثر در تعریف زهرآگینی استاد و دسته‌بندی این مؤلفه­ها در 4 مقوله اصلی: ویژگی­ها و رفتارهای منفی، علل و عوامل زهرآگینی، راهبردهای استاد زهراگین و پیامدهای زهرآگینی استاد بود. بنابراین پژوهش حاضر با شناسایی مؤلفه­های زهرآگینی استاد در آموزش عالی، مبنایی را برای اخذ تصمیمات آتی توسط دست‌اندرکاران نظام آموزش عالی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Toxic Professor in Higher Education: A Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Sahar Nouroozi 2
  • Bahram Jowkar 3
  • Maryam Shafiee sarvestani 4
  • Ghasem Salimi 1
1 Associate Professor, Department of Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 PhD Student, Department of Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
4 Assistance Professor, Department of Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research was to identify the components of the Professor Toxic in higher education, which was carried out with the approach of research synthesis and qualitative meta-synthesis method using the seven-step method of Sandelowski and Barroso. By searching the English databases of Scopus, Emerald, ProQuest, Science Direct, Springer, and Eric, and Persian databases including the National Publications Database and Jihad Universities Scientific Information Database, 141 related studies were extracted between 2000 and 2022. After screening the studies and using the "CASP" methodology, 62 studies remained, and their results combined. This resulted in the extraction of 32 effective factors in defining teacher toxicity and classification of these components into 4 main categories: negative characteristics and behaviors, causes and factors of toxicity, strategies of toxic teachers, and consequences of toxicity. Therefore, by identifying the toxic components of the professor in higher education, the current research provides a basis for making future decisions by those involved in the higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxic professor Higher education Meta
  • Synthesis
Ahmad, S., Kalim, R., & Kaleem, A. (2017). Academics’ perceptions of bullying at work: insights from Pakistan. International Journal of Educational Management, 31(2), 204-220. https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2015-0141
Alberts, H. C., Hazen, H. D., & Theobald, R. B. (2010). Classroom Incivilities: The Challenge of Interactions between College Students and Instructors in the US. Journal of Geography in Higher Education, 34(3), 439-462. https://doi.org/10.1080/03098260903502679
Alt, D., & Itzkovich, Y. (2015). Assessing the Connection Between Students’ Justice Experience and Perceptions of Faculty Incivility in Higher Education. Journal of Academic Ethics, 13(2), 121-134. https://doi.org/10.1007/s10805-015-9232-8
Alt, D., & Itzkovich, Y. (2016). Adjustment to College and Perceptions of Faculty Incivility. Current Psychology, 35(4), 657-666. https://doi.org/10.1007/s12144-015-9334-x
Anjum, A., & Ming, X. (2018). Combating toxic workplace environment. Journal of Modelling in Management, 13(3), 675-697. https://doi.org/10.1108/JM2-02-2017-0023
Appelbaum, S. H., & Roy‐Girard, D. (2007). Toxins in the workplace: affect on organizations and employees. Corporate Governance: The international journal of business in society, 7(1), 17-28. https://doi.org/10.1108/14720700710727087
Armstrong, J. (2012). Faculty animosity: A contextual view. Journal of Thought, 47(2), 85-103. https://doi.org/10.2307/jthought.47.2.85
Azhir, L., Bolandhematan, K., & Shirbagi, N. (2022). Academic Alienation in the Absence of Educational Leadership: Exploring the Expectations and Criticisms of Humanities Professors at Kurdistan University. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(5), 137-155. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.273875.1399
Balducci, C., Fraccaroli, F., & Schaufeli, W. B. (2011). Workplace bullying and its relation with work characteristics, personality, and post-traumatic stress symptoms: an integrated model. Anxiety, Stress, & Coping, 24(5), 499-513. https://doi.org/10.1080/1061580 6.2011.555533
Balwant, P. T. (2017). The dark side of teaching: destructive instructor leadership and its association with students’ affect, behaviour, and cognition. International Journal of Leadership in Education, 20(5), 577-604. https://doi.org/10.1080/13603124.2015.1112432
Barsky, A. E. (2002). Structural sources of conflict in a university context. Conflict Resolution Quarterly, 20(2), 161-176. https://doi.org/10.1002/crq.18
Berger, B. A. (2000). Incivility. American Journal of Pharmaceutical Education, 64(4), 445-450. https://www.proquest.com/openview/e85f21ae7e17d7ed1a96ca060c4901b6/1 ?pq-origsite=gscholar&cbl=41120
Bond, M. A., & Haynes, M. C. (2014). Workplace Diversity: A Social–Ecological Framework and Policy Implications. Social Issues and Policy Review, 8(1), 167-201. https://doi.or g/10.1111/sipr.12005
Braxton, J. M., & Bray, N. J. (2012). Introduction: The importance of codes of conduct for academia. New Directions for Higher Education, 2012(160), 1-4. https://doi.org/10. 1002/he.20031
Caza, B. B., & Cortina, L. M. (2007). From Insult to Injury: Explaining the Impact of Incivility. Basic and Applied Social Psychology, 29(4), 335-350. https://doi.org/10.1080/0197 3530701665108
Chamberlain, L. J., & Hodson, R. (2010). Toxic Work Environments: What Helps and What Hurts. Sociological Perspectives, 53(4), 455-477. https://doi.org/10.1525/sop.2010. 53.4.455
Cheung, T., & Yip, P. S. F. (2015). Depression, Anxiety and Symptoms of Stress among Hong Kong Nurses: A Cross-sectional Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(9), 11072-11100. https://doi.org/10.3390/ijerph120911072
Christy, S. (2010). Working effectively with faculty: Guidebook for Higher Education Staff and Managers. University Resources Press. https://books.google.com/books/about/ Working_Effectively_with_Faculty.html?id=SmnLcQAACAAJ
Clark, C. (2008). The Dance of Incivility in Nursing Education as Described by Nursing Faculty and Students. Advances in Nursing Science, 31(4), E37-E54. https://doi.org/10.1097 /01.ANS.0000341419.96338.a3
Condon, B. B. (2015). Incivility as Bullying in Nursing Education. Nursing Science Quarterly, 28(1), 21-26. https://doi.org/10.1177/0894318414558617
Connelly, R. J. (2009). Introducing a Culture of Civility in First-Year College Classes. The Journal of General Education, 58(1), 47-64. https://doi.org/10.2307/27798121
Crossbourne, T-A. A. (2018). Do Faculty In-Class Incivility Behaviors Predict Type of Out-of-Class Interactions Between Faculty and Students? [Doctoral, Western Kentucky University]. Bowling Green, Kentucky. https://www.proquest.com/openview/df485 a47dace175cc42a668548f78eae/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
Davies, B., & Bansel, P. (2010). Governmentality and academic work: Shaping the hearts and minds of academic workers. Journal of curriculum theorizing, 26(3), 5-20. https://w ww.proquest.com/openview/dfc38079b391639122372d44282b0cb7/1?pq-origsite =gscholar&cbl=616295
Dobbs, J. M., & Do, J. J. (2019). The Impact of Perceived Toxic Leadership on Cynicism in Officer Candidates. Armed Forces & Society, 45(1), 3-26. https://doi.org/10.1177/0 095327x17747204
Duffy, M., & Sperry, L. (2012). Mobbing: Causes, Consequences, and Solutions. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195380019.001.0001
Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. (2020). The concept of bullying and harassment at work: The European tradition. In Bullying and harassment in the workplace: theory, research, and practice (3 ed.). CRC Press. https://www.taylorfrancis.com/chapters/ edit/10.1201/9780429462528-2/concept-bullying-harassment-work-st%C3%A5le-valvatne-einarsen-helge-hoel-dieter-zapf-cary-cooper
Ellis, K. (2000). Perceived teacher confirmation. Human Communication Research, 26(2), 264-291. https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2000.tb00758.x
Enders, J. (2001). A chair system in transition: Appointments, promotions, and gate-keeping in German higher education. Higher Education, 41(1), 3-25. https://doi.org/10.1023 /A:1026790026117
Fahie, D. (2020). The lived experience of toxic leadership in Irish higher education. International Journal of Workplace Health Management, 13(3), 341-355. https://doi.org/10.1108/ IJWHM-07-2019-0096
Fogg, P. (2008). Academic bullies. Chronicle of higher Education, 55(3). https://www.resear chgate.net/publication/234725713_Academic_Bullies
Fox, S., & Stallworth, L. E. (2010). The battered apple: An application of stressor-emotion-control/support theory to teachers’ experience of violence and bullying. Human Relations, 63(7), 927-954. https://doi.org/10.1177/0018726709349518
Fratzl, J., & McKay, R. (2012). Professional staff in academia: Academic Culture and the Role of Aggression. In J. Lester (Ed.), Workplace bullying in higher education. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203122938-4/profession al-staff-academia-jae-fratzl-ruth-mckay
Gabbert, M. A. (2014). The right to think otherwise. In J. L. Turk (Ed.), Academic freedom in conflict: The struggle over free speech rights in the university. James Lorimer Limited. https://www.google.com/books/edition/Academic_Freedom_in_Conflict/c-NIAw AAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=The+right+to+think+otherwise+Gabbert,+Mark+A&pg=PA89&printsec=frontcover
Gardner, S. K. (2012). “I Couldn’t Wait to Leave the Toxic Environment”: A Mixed Methods Study of Women Faculty Satisfaction and Departure From One Research Institution. NASPA Journal About Women in Higher Education, 5(1), 71-95. https://doi.org/10. 1515/njawhe-2012-1079
Garvois, J. (2006, April 14). Mob rule: in departmental disputes, professors can act just like animals. The Chronicle of Higher Education. https://www.chronicle.com/article/mo b-rule/
Glasø, L., & Notelaers, G. (2012). Workplace Bullying, Emotions, and Outcomes. Violence and Victims, 27(3), 360-377. https://doi.org/10.1891/0886-6708.27.3.360
Gloor, J. L. (2014). Taking the liberty of incivility: Workplace bullying in higher education. Human Resource Development Quarterly, 25(1), 121-126. https://doi.org/10.1002/h rdq.21181
Glynn, L. (2006). A critical appraisal tool for library and information research. Library Hi Tech, 24(3), 387-399. https://doi.org/10.1108/07378830610692154
Goldman, A. (2009). Transforming toxic leaders. Stanford business books. https://www.ama zon.com/Transforming-Toxic-Leaders-Alan-Goldman/dp/080475828X
Green, C. (2018). New Nursing Faculty and Incivility: Applying Mindfulness-Based Strategies. Holistic Nursing Practice, 32(1), 4-7. https://doi.org/10.1097/hnp.0000000000000246
Green, J. E. (2014). Toxic Leadership in Educational Organizations. Education Leadership Review, 15(1), 18-33. https://eric.ed.gov/?id=EJ1105504
Henning, M. A., Zhou, C., Adams, P., Moir, F., Hobson, J., Hallett, C., & Webster, C. S. (2017). Workplace harassment among staff in higher education: a systematic review. Asia Pacific Education Review, 18(4), 521-539. https://doi.org/10.1007/s12564-017-9499-0
Hodgins, M. (2014). Workplace mistreatment: Health, working environment and social and economic factors. Health, 6(5), 392-403. https://doi.org/10.4236/health.2014.65057
Hodgins, M., & McNamara, P. M. (2019). An Enlightened Environment? Workplace Bullying and Incivility in Irish Higher Education. SAGE Open, 9(4), 2158244019894278. htt ps://doi.org/10.1177/2158244019894278
Hyde, A. (2011). Academia and constraints on faculty intimate relationships. Teachers College Record. https://www.academia.edu/30590026/Academia_and_constraints_on_facu lty_intimate_relationships
Ilhanmumtazoglu, E., & OZNACAR, B. (2020). Destructive leadership in higher education. International Journal of Early Childhood Special Education 29(5), 2030-2041. http s://doi.org/10.24205/03276716.2020.1198
Janke, S., Daumiller, M., & Rudert, S. C. (2019). Dark Pathways to Achievement in Science: Researchers’ Achievement Goals Predict Engagement in Questionable Research Practices. Social Psychological and Personality Science, 10(6), 783-791. https://doi.org/10.11 77/1948550618790227
Jauk, E., & Sordia, N. (2018). On Risks and Side Effects: Does Creative Accomplishment Make us Narcissistic? Creativity. Theories – Research - Applications, 5(2), 182-187. https://doi.org/10.1515/ctra-2018-0017
Kasalak, G. (2019). Toxic Behaviors in Workplace: Examining the Effects of the Demographic Factors on Faculty Members' Perceptions of Organizational Toxicity. International Journal of Research in Education and Science, 5(1), 272-282. https://ijres.net/index. php/ijres/article/view/512
Keashly, L. (2021). Workplace Bullying, Mobbing and Harassment in Academe: Faculty Experience. In P. D'Cruz, E. Noronha, L. Keashly, & S. Tye-Williams (Eds.), Special Topics and Particular Occupations, Professions and Sectors. Springer Singapore. https://doi.or g/10.1007/978-981-10-5308-5_13
Keashly, L., & Harvey, S. (2006). Workplace Emotional Abuse. In E. K. Kelloway, J. Barling, & J. Joseph J. Hurrell (Eds.), Handbook of Workplace Violence. Sage. https://doi.org /10.4135/9781412976947
Keashly, L., & Neuman, J. H. (2010). Faculty Experiences with Bullying in Higher Education. Administrative Theory & Praxis, 32(1), 48-70. https://doi.org/10.2753/ATP1084-18 06320103
Kelloway, E. K., Sivanathan, N., Francis, L., & Barling, J. (2005). Poor leadership. In J. Barling, E. K. Kelloway, & M. R. Frone (Eds.), Handbook of work stress. Sage. http s://doi.org/10.4135/9781412975995
Klein, C., & Lester, J. (2012). Moving beyond awareness and tolerance. In J. Lester (Ed.), Workplace bullying in higher education. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/ed it/10.4324/9780203122938-9/moving-beyond-awareness-tolerance-carrie-klein-jai me-lester?context=ubx&refId=f8f4650f-295e-46ac-b5bf-a8d2ab7f5eea
Knepp, K. A. F. (2012). Understanding student and faculty incivility in higher education. Journal of Effective Teaching, 12(1), 33-46. https://eric.ed.gov/?id=EJ1092106
Knepp, M. M. (2016). Academic entitlement and right-wing authoritarianism are associated with decreased student engagement and increased perceptions of faculty incivility. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 2(4), 261-272. https://doi.org/ 10.1037/stl0000072
Kolonko, K. M., Clark, C. M., Heinrich, K. T., Olive, D., Seremus, J., & Sefferd, K. S. (2006). Academic dishonesty, bullying, insensitivity, and violence. Nursing Education Perspectives, 27(1), 34-43. https://www.researchgate.net/publication/7167331_Aca demic_dishonesty_bullying_incivility_and_violence_Difficult_challenges_facing_nurse_educators
Krasikova, D. V., Green, S. G., & LeBreton, J. M. (2013). Destructive Leadership:A Theoretical Review, Integration, and Future Research Agenda. Journal of Management, 39(5), 1308-1338. https://doi.org/10.1177/0149206312471388
Laschinger, H. K., Wong, C. A., Cummings, G. G., & Grau, A. L. (2014). Resonant leadership and workplace empowerment: the value of positive organizational cultures in reducing workplace incivility. Nurs Econ, 32(1), 5-15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24689153/
Lasiter, S., Marchiondo, L., & Marchiondo, K. (2012). Student narratives of faculty incivility. Nursing Outlook, 60(3), 121-126. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2011.06.001
Lee, R. T., & Brotheridge, C. M. (2006). When prey turns predatory: Workplace bullying as a predictor of counteraggression/bullying, coping, and well-being. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15(3), 352-377. https://doi.org/10.1080/13 594320600636531
Lemaitre, B. (2017). Science, narcissism and the quest for visibility. The Federation of European Biochemical Societies  Journal, 284(6), 875-882. https://doi.org/10.1111/febs.14032
Leng, C., & Yazdanifard, R. (2014). The relationship between cultural diversity and workplace bullying in multinational enterprises. Global Journal of Management and Business Research, 14(A6), 13-18. https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/v iew/1316
Lester, J. (2009). Not Your Child's Playground: Workplace Bullying Among Community College Faculty. Community College Journal of Research and Practice, 33(5), 444-462. http s://doi.org/10.1080/10668920902728394
Lewis, D. (2004). Bullying at work: the impact of shame among university and college lecturers. British Journal of Guidance & Counselling, 32(3), 281-299. https://doi.org/10.1080 /03069880410001723521
Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126. https://doi.org/10.1891/0886-6708.5.2.119
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage. https://us.sagepub.com/en-us/nam/naturalistic-inquiry/book842
Lipman-Blumen, J. (2005). Toxic leadership: When grand illusions masquerade as noble visions. Leader to Leader, 2005(36), 29-36. https://doi.org/10.1002/ltl.125
Lopez, Y. P., Dohrn, S., & Posig, M. (2020). The effect of abusive leadership by coaches on Division I student-athletes’ performance: The moderating role of core self-evaluations. Sport Management Review, 23(1), 130-141. https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.07.001
Lubit, R. H. (2003). Coping with toxic managers, subordinates... and other difficult people: Using emotional intelligence to survive and prosper. Financial Times Press. https:// www.amazon.com/Coping-Managers-Subordinates-Difficult-People/dp/0131409956
Lutgen-Sandvik, P., Tracy, S. J., & Alberts, J. K. (2007). Burned by Bullying in the American Workplace: Prevalence, Perception, Degree and Impact*. Journal of Management Studies, 44(6), 837-862. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00715.x
Maitlis, S., & Ozcelik, H. (2004). Toxic Decision Processes: A Study of Emotion and Organizational Decision Making. Organization Science, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1287/or sc.1040.0070
Martin, M. M., Goodboy, A. K., & Johnson, Z. D. (2015). When Professors Bully Graduate Students: Effects on Student Interest, Instructional Dissent, and Intentions to Leave Graduate Education. Communication Education, 64(4), 438-454. https://doi.org/10. 1080/03634523.2015.1041995
McKay, R., Arnold, D. H., Fratzl, J., & Thomas, R. (2008). Workplace Bullying In Academia: A Canadian Study. Employee Responsibilities and Rights Journal, 20(2), 77-100. ht tps://doi.org/10.1007/s10672-008-9073-3
McKinne, M., & Martin, B. N. (2010). Higher education faculty and student perceptions of classroom incivility. Journal of College and Character, 11(2), 1-18. https://doi.org/10.2202/19 40-1639.1249
 Mental Health America. (2021). Eliminating Toxic Influences. MHA. https://mhanational.or g/sites/default/files/Handout%20-%20Eliminating%20Toxic%20Influences.pdf
Meriläinen, M., Käyhkö, K., Kõiv, K., & Sinkkonen, H.-M. (2019). Academic bullying among faculty personnel in Estonia and Finland. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(3), 241-261. https://doi.org/10.1080/1360080X.2019.1591678
Meriläinen, M., Sinkkonen, H.-M., Puhakka, H., & Käyhkö, K. (2016). Bullying and inappropriate behaviour among faculty personnel. Policy Futures in Education, 14(6), 617-634. h ttps://doi.org/10.1177/1478210316639417
Mirzadeh Maragheh, K., Oladian, M., & Imani, M. N. (2022). Providing a Model for Improving the Performance of Technical and Vocational Universities Based on Educational Needs Until 2030 in Iran. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(5), 13-42. https://doi.or g/10.48301/kssa.2022.299390.1669
Mitchell, M. S., & Ambrose, M. L. (2007). Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1159-1168. https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.4.1159
Nelson, E. D., & Lambert, R. D. (2001). Sticks, Stones and Semantics: The Ivory Tower Bully's Vocabulary of Motives. Qualitative Sociology, 24(1), 83-106. https://doi.org/10.102 3/A:1026695430820
Nielsen, M. B., & Einarsen, S. (2012). Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review. Work & Stress, 26(4), 309-332. https://doi.org/10.1080/02678373.2 012.734709
Nilson, L. B. (2016). Teaching at its best: A research-based resource for college instructors (4 ed.). John Wiley & Sons. https://www.amazon.com/Teaching-Its-Best-Research-Based-Instructors/dp/1119096324
O'Meara, K. A. (2004). Beliefs about Post-Tenure Review. The Journal of Higher Education, 75(2), 178-202. https://doi.org/10.1080/00221546.2004.11778902
Oflu, C., Baluku, M. M., & Otto, K. (2022). Career success in the University setting: Examining the role of narcissism facets. Current Psychology, 41(2), 877-887. https://doi.org/10 .1007/s12144-020-00614-6
Omar, A. T., Robinson, S., & Dudau, A. (2017). Leaders behaving badly: constructing a toxic leadership for public university leaders. International Journal of Management and Applied Science, 3(6), 75-80. http://ijmas.iraj.in/paper_detail.php?paper_id=8434& name=Leaders_Behaving_Badly:_Constructing_a_Toxic_Leadership_for_Public_University_Leaders
Owen, P. R., & Zwahr-Castro, J. (2007). Boundary Issues in Academia: Student Perceptions of Faculty—Student Boundary Crossings. Ethics & Behavior, 17(2), 117-129. https: //doi.org/10.1080/10508420701378065
Pelletier, K. L. (2010). Leader toxicity: An empirical investigation of toxic behavior and rhetoric. Leadership, 6(4), 373-389. https://doi.org/10.1177/1742715010379308
Pelletier, K. L., Kottke, J. L., & Sirotnik, B. W. (2019). The toxic triangle in academia: A case analysis of the emergence and manifestation of toxicity in a public university. Leadership, 15(4), 405-432. https://doi.org/10.1177/1742715018773828
Pheko, M. M., Monteiro, N. M., & Segopolo, M. T. (2017). When work hurts: A conceptual framework explaining how organizational culture may perpetuate workplace bullying. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 27(6), 571-588. https://doi.o rg/10.1080/10911359.2017.1300973
Reed, G. E. (2004). Toxic leadership. Military review, 84(4), 67-71. https://www.academia.e du/8873860/Toxic_Leadership
Roscigno, V. J., Lopez, S. H., & Hodson, R. (2009). Supervisory Bullying, Status Inequalities and Organizational Context. Social Forces, 87(3), 1561-1589. https://doi.org/10.13 53/s of.0.0178
Royce, A. (2000). A survey on academic incivility at Indiana University. Center for Survey Research. https://docplayer.net/41146807-Academic-incivility-a-survey-on-at-indi ana-university-preliminary-report-center-for-survey-research-june-14-2000.html
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer publishing company. https://www.amazon.com/Handbook-Synthesizing-Qualitativ e-Margarete-Sandelowski/dp/0826156940
Schafferer, C., & Szanajda, A. (2013). Bullying in Higher Education in Taiwan: The Taiwan Higher Education Faculty Survey (THEFS). Journal of Contemporary Eastern Asia, 12(1), 81-93. https://doi.org/10.17477/jcea.2013.12.1.081
Scholars at risk. (2018). Free to think: Report of the Scholars at Risk academic freedom monitoring project. SAR. https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2018/
Scott, J. W. (2014). The limits of academic freedom. In J. L. Turk (Ed.), Academic freedom in conflict: The struggle over free speech rights in the university. Lorimer https://canad iancoursereadings.ca/product/the-limits-of-academic-freedom/
Scott, J. W. (2018). Targeted Harassment of Faculty: What Higher Education Administrators Can Do. Liberal Education, 104(2), n2. https://eric.ed.gov/?id=EJ1183018
Seibel, M. (2014). For us or against us? Perceptions of faculty bullying of students during undergraduate nursing education clinical experiences. Nurse Education in Practice, 14(3), 271-274. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.08.013
Simons, S. R., Stark, R. B., & DeMarco, R. F. (2011). A new, four-item instrument to measure workplace bullying. Research in Nursing & Health, 34(2), 132-140. https://doi.org/ 10.1002/nur.20422
Simpson, R., & Cohen, C. (2004). Dangerous Work: The Gendered Nature of Bullying in the Context of Higher Education. Gender, Work & Organization, 11(2), 163-186. https:/ /doi.org/10.1111/j.1468-0432.2004.00227.x
Sinkkonen, H-M., Puhakka, H., & Meriläinen, M. (2014). Bullying at a university: students' experiences of bullying. Studies in Higher Education, 39(1), 153-165. https://doi.or g/10.1080/03075079.2011.649726
Smith, J. G., Morin, K. H., & Lake, E. T. (2018). Association of the nurse work environment with nurse incivility in hospitals. Journal of Nursing Management, 26(2), 219-226. https://doi.org/10.1111/jonm.12537
Smith, N., & Fredricks-Lowman, I. (2020). Conflict in the workplace: a 10-year review of toxic leadership in higher education. International Journal of Leadership in Education, 23(5), 538-551. https://doi.org/10.1080/13603124.2019.1591512
Smyth, J. (2017). The Toxic University: Zombie Leadership, Academic Rock Stars and Neoliberal Ideology (Palgrave Critical University Studies). Palgrave Macmillan. https://doi.or g/10.1057/978-1-137-54968-6
Smyth, J. (2020). The neoliberal toxic university: Beyond no is not enough and daring to dream a socially just alternative into existence. Educational Philosophy and Theory, 52(7), 716-725. https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1654370
Sternberg, R. (2015, June 29). Coping with verbal abuse: Academic politics are vicious, but that doesn’t mean you have to be. Chronicle of Higher Education. https://www.chro nicle.com/article/coping-with-verbal-abuse/
Tannen, D. (2002). Agonism in academic discourse. Journal of Pragmatics, 34(10), 1651-1669. https://doi.org/10.1016/S0378-2166(02)00079-6
Taylor, S. (2012). Workplace bullying: Does tenure change anything. In J. Lester (Ed.), Workplace bullying in higher education. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/ed it/10.4324/9780203122938-2/workplace-bullying-tenure-change-anything-susan-ta ylor?context=ubx&refId=b5ee7b76-6c48-41a5-a1bc-15cc7ab510dc
Tepper, R. J., & White, C. G. (2011). Workplace harassment in the academic environment.  Louis University Law Journal, 56(1), 81-110. https://scholarship.law.slu.edu/lj/vol5 6/iss1/5/
Tietjen-Smith, T. (2020). ‘Waiting on the World to Change’: Advocacy versus Apathy and Focusing on What Really Matters. Quest, 72(2), 137-149. https://doi.org/10.1080/00336297.2 020.1739542
Too, L., & Harvey, M. (2012). “TOXIC” workplaces: the negative interface between the physical and social environments. Journal of Corporate Real Estate, 14(3), 171-181. https:// doi.org/10.1108/14630011211285834
Tracy, K. (2011). “Reasonable hostility”: Its usefulness and limitation as a norm for public hearings. Informal Logic, 31(3), 171-190. https://doi.org/10.22329/il.v31i3.3399
Tracy, S. J., Lutgen-Sandvik, P., & Alberts, J. K. (2006). Nightmares, Demons, and Slaves:Exploring the Painful Metaphors of Workplace Bullying. Management Communication Quarterly, 20(2), 148-185. https://doi.org/10.1177/0893318906291980
Twale, D. J. (2017). Understanding and preventing faculty-on-faculty bullying: A psycho-social-organizational approach. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315181288
Twale, D. J., & De Luca, B. M. (2008). Faculty incivility: The rise of the academic bully culture and what to do about it. Jossey-Bass. https://www.amazon.com/Faculty-Incivility-Academic-Bully-Culture/dp/0470197668
University of California Berkeley. (2014). Campus climate project final report. Rankin & Associates Consulting. https://campusclimate.ucop.edu/_common/files/pdf-climate/ucb-full-re port.pdf
Waddington, R., & Wood, L. (2019). Improving the work climate in a TVET college through changing conversations. Journal of Further and Higher Education, 43(8), 1038-1050. https://doi.org/10.1080/0309877X.2018.1445829
Whicker, M. L. (1996). Toxic leaders: When organizations go bad. Bloomsbury Academic. https://books.google.com/books/about/Toxic_Leaders.html?id=WvLsAAAAMAAJ&source=kp_book_description
Wilson, K. G. (2015). Impact of work environment on academic staff job performance: Case of a Uganda University. International Journal of Advances in management and Economics, 4(4), 95-103. https://www.managementjournal.info/index.php/IJAME/article/view/395
Women in Science & Engineering Leadership Institute. (2016). Results from the 2016 Study of Faculty Worklife at UW-Madison Tenured and Tenure-Track Faculty. Wiseli. htt ps://wiseli.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/662/2018/12/Report_Wave5_2016T T.pdf
Xu, Y. (2008). Methodological Issues and Challenges in Data Collection and Analysis of Qualitative Meta-Synthesis. Asian Nursing Research, 2(3), 173-183. https://doi.org/10.1016/S1 976-1317(08)60041-9
Yang, J., & Treadway, D. C. (2018). A Social Influence Interpretation of Workplace Ostracism and Counterproductive Work Behavior. Journal of Business Ethics, 148(4), 879-891. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2912-x
Yang, R. (2016). Toxic Academic Culture in East Asia. International Higher Education. https: //doi.org/10.6017/ihe.2016.84.9112
Yassour-Borochowitz, D., & Desivillia, H. (2016). Incivility between Students and Faculty in an Israeli College: A Description of the Phenomenon. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 28(3), 414-426. https://www.semantic scholar.org/paper/Incivility-between-Students-and-Faculty-in-an-A-of-Yassour-Bo rochowitz-Desivillia/427c8b9560aa21cf9d84d858ef54af6a9ac2f2fc
Yousef, H. R., El-Houfey, A. A., & Elserogy, Y. M. (2013). Mobbing behaviors against demonstrators and assistant lecturers working at Assiut University. Life Science Journal, 10(3), 901-912. https://www.researchgate.net/publication/276248768_Mobbing_Behaviors_A gainst_Demonstrators_and_Assistant_Lecturers_Working_at_Assiut_University
Zabrodska, K., Linnell, S., Laws, C., & Davies, B. (2011). Bullying as Intra-active Process in Neoliberal Universities. Qualitative Inquiry, 17(8), 709-719. https://doi.org/10.11 77/1077800411420668