بررسی تأثیر روش تدریس ریاضی به شیوه‌ قصه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم انسانی، آموزشکده فنی دختران یزد-حضرت رقیه (س)، دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد، ایران.

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم انسانی، آموزشکده فنی‌وحرفه‌ای دختران یزد-حضرت رقیه (س)، دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد، ایران.

چکیده

ریاضیات می‌تواند شیرین‌ترین درس برای فراگیران تلقی شود، به شرطی که در عینی کردن مفاهیم انتزاعی و قاعده و قوانین خاصی که در ریاضیات موجود است، از فنون مختلف تکنولوژی‌آموزشی استفاده شود. با توجه به اینکه ایران درصدد یک جهش علمی است؛ بنابراین استفاده از روش‌های نوین تدریس برای دست‌یابی به پیشرفت و یادگیری و ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان امری ضروری است. هدف اصلی این تحقیق، تعیین اثربخشی تدریس ریاضی به شیوه‌ قصه و داستان بر بهبود انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بود. نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته که ابزار مورداستفاده در روش میدانی، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر بوده است. جامعه موردنظر کلیه دانش‌آموزان پسر پایه‌ اول شهرستان یزد در سال تحصیلی 98-1397 بودند که از بین نمونه‌های انتخابی به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای 32 نفر که انگیزش تحصیلی پایین‌تری داشتند برای تحقیق انتخاب شدند و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که روش تدریس طراحی‌شده به شیوه‌ قصه باعث بهبود انگیزش درونی دانش‌آموزان می‌شود ولی بر انگیزش بیرونی دانش‌آموزان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of mathematics lesson in the manner of storytelling on students' academic achievement motivation

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Dorobaf 1
  • Asiyeh. S Modaressi Saryazdi 2
1 M. Sc., Department of Humanities, Faculty of Yazd (Hazrat Roghayeh). Yazd Branch, Technical and Vocational University (TVU), Yazd, Iran.
2 PhD, Department of Humanities, Faculty of Yazd (Hazrat Roghayeh), Yazd Branch, Technical and Vocational University (TVU), Yazd, Iran.
چکیده [English]

Mathematics can be considered as the sweetest lesson for learners, provided that various techniques of educational technology are used to objectify the abstract concepts and special rules and regulations that exist in mathematics. Considering that Iran is seeking a scientific jump, Therefore, it is necessary to use new teaching methods to achieve progress and learning and motivate students. The main purpose of this study was to determine the effectiveness of mathematics teaching in the manner of on improving student's academic motivation. Type of research, applied and research method is quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The data collection method was library and field method which in the field method the Harter academic achievement motivation questionnaire was used. The population of the study was all boy students of first-grade on primary school in Yazd city in the academic year of 2018-2019. Among the selected sample, a multistage cluster sampling method, 32 subjects with lower educational motivation were selected for research. And randomly assigned to two experimental and control groups. The results of data analysis using covariance analysis showed that teaching methods designed in the manner of story, improve the internal motivation of students but has no effect on the external motivation of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • motivation
  • achievement
  • stories
  • math

References

 

Abdkhodai, M. S., Seif, A. A. Karimi, Y., & Biabangard, I. (2008). Making and Normalization of the Academic Motivation Scale in the Male High School Students in Mashhad and the Effect of Instruction of the Study Skills on the Motivation. Educational Studies and Psychology, 9(1), 5-20. https://doi.org/10.22067/fe.v9i1.2048

Aliabadi, S., Ebrahimi Ghavam, S., & Mohammadi, F. (2012). Comparison of the effectiveness of two methods of student-centered education and teacher-centered education on academic achievement of the components of comprehension and grammar of the third grade English language course. Educational and Scholastic studies, 1(1), 59-70. https://ecc.isc.ac/showJo urnal/25632/60245/784254

Amini Far, E., Saleh Sedghpour, B., & Zadeh Dabagh, H. (2012). The Effect of a Computer Game on Students’ Mathematics Motivation and Achievement. Technology of Education Journal, 6(2), 81-88. https://doi.org/10.22061/tej.2012.205

Badri Gargari, R., Rezaei, A., & Jedi Gargari, J. (2011). Comparison of the effect of active thinking method based on active thinking (participatory method) and traditional teaching method of learning social studies male students. Quarterly Journal of Education and Evaluation, 4(16), 107-120. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPap er.aspx?id=188048

Bahrami, F., & Rezvan, Sh (2006). Investigating the relationship between academic achievement motivation of male and female high school students in Isfahan with their school characteristics. Educational and Psychological Research, 2(2), 61-72. http://ensani. ir/fa/article/39020/Fatemeh

Balakrishnan, C. M. (2008). Teaching secondary school mathematics through storytelling [Master, Simon Fraser University]. Burnaby, Canada. http://summit.sfu.ca/item/8749

Bethlehem, B. (2014). Children need stories (uses of magic) (3 ed.). Afkar. https://www.giso om.com/book/11113030

Brunstein, J. C., & Maier, G. W. (2005). Implicit and self-attributed motives to achieve: two separate but interacting needs. Journal of personality and social psychology, 89(2), 205-222. https://psycnet.apa.org/buy/2005-10635-007

Dortaj, F. (2013). Comparison of the effect of two methods of teaching in a playful and traditional way on motivation and academic achievement of students in mathematics. Journal of School Psychology, 2(4), 62-80. http://jsp.uma.ac.ir/article_4.html

Egan, K. (1989). Teaching as story telling: An alternative approach to teaching and curriculum in the elementary school. University of Chicago Press. https://books.google.com/books?hl=e n&lr=&id=5R2Ubo_guUcC&oi=fnd&pg=PP9&dq=Teaching+as+story+telling:+An+alternative+approach+to+teaching+and+curriculum+in+the+elementary+school&ots=VYjsE7AUSV&sig=SQgZmUJe0GUE3wUxzKWPQpJRvwU#v=onepage&q=Teaching%20as%20story%20telling%3A%20An%20alternative%20approach%20to%20teaching%20and%20curriculum%20in%20the%20elementary%20school&f=false

English, L. D. (2012). Data modelling with first-grade students. Educational Studies in Mathematics, 81(1), 15-30. https://doi.org/10.1007/s10649-011-9377-3

Erickson, M. (2017). Story therapy (the role of story in life and personality change) (5 ed.). Dayereh. https://chapakhsh.com/22275/

Fanidpour, H., Mahdavi Nasab, Y., & Fardanesh, H. (2014). Comparison of the effect of university curriculum content with the strategy of the common story format in improving the motivation of students' academic achievement. Learning Education Technology, 1(1), 39-60. http://ensani.ir/fa/article/353818/

Ganji, H., & Amirian, K. (2012). The effectiveness of training the optimism pattern through the storytelling method on increasing school children’s achievement. Journal of Instruction and Evaluation, 5(18), 27-40. http://jinev.iaut.ac.ir/article_521441_c9d e42e89d25e10fb0317f013462b84a.pdf

Garshasbi, A., Khorsand, E., & Taghizadeh, A. (2018). The effect of self-regulatory skills training on nursing students' achievement and academic achievement in English language course. Research in Medical Education, 10(1), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx ?ID=320772

Georgopoulou, A. A., & Griva, E. (2012). Story-based learning: implementation of a pilot project for early foreign language learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 110-115. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.025

Gohari, N. (2014, April 17). The role of storytelling in education. Tebyan. https://article.teby an.net/277930

Hassanzadeh, R., & Mahdinejad Gorji, G. (2014). The relationships between motivational orientations (intrinsic motivation,extrinsic motivation & amotivation) and students' academic achievement in the english language. Journal of School Psychology, 3(3), 38-60. http://jsp.u ma.ac.ir/article_230_629dfd516dfe3f3328622b6feb8a2166.pdf

Horn, H., & Brown, S. (2012). 500 tips on how to improve the quality of education, translated by Farrokh Leqa Rais Dana (5 ed.). Ghadyani. https://www.bahook.com/product/14 0020/500

Jan Nesar, F. (2018, November 21). The Role of Story and Play in the Development, Creativity and Identity of Preschool Children. National Conference on the Identity of Islamic Iranian Children in Preschool, Yazd, Iran. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=94460

Karamizadeh, H., Nouri, M., & Kurdi, F. (2017, September 14). Study of the effectiveness of storytelling in the learning process based on mathematics. The 5th National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education in Iran, Tehran Iran. https://civilica.com/doc/68 6969/

Karamzadeh, M. (2015). Educational Animation Design and Its Impact on High School Students [Masrer, Islamic Azad University, Yazd Branch]. Iran.

Liaqatdar, M. J., Soleymani, N., & SadrArhami, S. (2012). Study of the effect of geometry teaching method based on Haley's theory on academic achievement. New Educational Thoughts, 8(3), 107-126. https://jontoe.alzahra.ac.ir/article_264.html

Lipman, M. (2011). Philosophy for children: Some assumptions and implications. Ethics in Progress, 2(1), 3-16. https://doi.org/10.14746/eip.2011.1.2

LoghmanpourZarini, R., Nabipour Afrouzi, H., & Hayati, A. (2020). Investigating the Interaction of Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, and Educational Achievement Motivation in Students in Technical and Vocational University (A Comparative Study between Male and Female Students). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 275-288. https://karafa n.tvu.ac.ir/article_105730_409437c8980317cdc3747348cb532186.pdf

Musa Ramezani, S. (2011). The effect of using multimedia education and lecture method on academic achievement motivation (internal and external motivation) Arabic course (3) Students of distance learning centers in Tehran. Educational Psychology, 7(21), 119-140. http://ensani.ir/fa/article/319766/

Papandreou, M. (2009, July 19-24). Preschoolers’ semiotic activity: additive problem-solving and the representation of quantity. Proceedings of the 33th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Thessaloniki, Greece. https://www.r esearchgate.net/profile/Maria_Papandreou/publication/260713545_PRESCHOOLERS'_SEMIOTIC_ACTIVITY_ADDITIVE_PROBLEM-SOLVING_AND_THE_REPRES ENTATION_OF_QUANTITY/links/0deec5320cffa24317000000/PRESCHOOLERS-SEMIOTIC-ACTIVITY-ADDITIVE-PROBLEM-SOLVING-AND-THE-REPRESEN TATION-OF-QUANTITY.pdf

Pope, J., & McCombs, B. (2005). Fostering Motivation in Students: Approaches and Practical Strategies for Teachers (2 ed.). Roshd. https://www.gisoom.com/book/1343956/

Rastegarpour, H., Piranvand, F., & Kavousian, J. (2009). The effect of educational model of analysis, design, production, implementation and evaluation on academic achievement in mathematics. Journal of Applied Psychology, 3(3), 74-84. https://www.sid.ir/fa/Journal/Vi ewPaper.aspx?ID=113602

Rostami Nejade, M. A., Ajam, A. A., & Zabet, H. (2019). The effect of humor-based electronic content teaching on math motivation and anxiety in fifth grade students. Teaching research, 7(2), 70-88. https://doi.org/10.34785/J012.2019.167

Sahraei, E. (2007, September 8-10). Improving the state of mathematics education and the challenges ahea. 9th Iranian Mathematics Education Conference, Zahedan, Iran. http://elhamsahraei.blo gfa.com/post/2

Saleh Sadeghpour, B., & Gholamrezaei, F. (2013). The Role of Dimension Computer Game on Motivation for Academic Achievement and Achievement in Mathematics According to Students' Language and Mathematics Prerequisites. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(3), 89-112. https://www.sid .ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=219751

Seif, A. A. (2021). Modern Educational Psychology (7 ed.). Doran. https://www.tahsilatetak mili.com/product/23799/

Shaari Nejad, A. A. (1999). Notes on theories of motivation in education. Ney. https://www.g isoom.com/book/1154411/

Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology: Theory and Application. Ravan. https://www. gisoom.com/book/1377394

TamanaeiFar, M. R., & Ghandomi, Z. (2011). The relationship between achievement motivation and academic achievement of students. Bimonthly Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 4(1), 15-19. http://edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-153-1&slc_lan g=fa&sid=1

Valipour, J., & Gorji Poshti, M. (2016). Meta-analysis of storytelling on th e learning of elementary students. Quarterly Journal of Educational and Curriculum Planning Research, 6(1), 15-26. http://jcdepr.iauc.ac.ir/article_671372_0f8bf2fcb77579267b de6c244ee92443.pdf

Yarmohamadi Vasel, M., Rashid, K., & Bahrami, F. (2014). The effectiveness of instruction through the play in improving mathematics attitude of primary girl students. Journal of School Psychology, 3(3), 122-135. http://jsp.uma.ac.ir/article_235_db5253ad2af4500641af0b2eb 9d94e8d.pdf

Yenilmez, K., Girginer, N., & Uzun, O. (2007). Mathematics anxiety and attitude level of students of the faculty of economics and business administrator: The Turkey model. International Mathematical Forum, 2(41), 1997-2021. https://doi.org/10.12988/imf .2007.07181

Zips, J. D. (2010). The art of creative storytelling (3 ed.). Roshd. https://www.gisoom.com/bo ok/1670201