اعتبار یابی ابزار سنجش عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی: تکنیک دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشگاه یاهنر

2 استاد، گروه مدیریت دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

3 سازمان سنجش

4 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران. ایران

10.48301/kssa.2023.363853.2301

چکیده

هدف پژوهش حاضر اعتباریابی ابزار سنجش عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی بود. در این پژوهش که توصیفی از نوع پیمایشی است نظر 30 نفر از متخصصان حوزه توسعه حرفه‌ای در سه مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده جهت اجرای پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تکنیک دلفی سه مرحله‌ای است. یافته‌های حاصل از اجرای سه مرحله اجرای تکنیک دلفی نشان دهنده آن بوده است که ابزار سنجش عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی مشتمل بر پنج عامل 1) عامل سازمانی، 2) عامل فرایندی، 3) عامل مدیریتی – حمایتی، 4) عامل فردی و 5) عامل اجتماعی (در قالب 60 گویه) مورد اعتباریابی و تایید قرار گرفته است. بنظر می‌رسد با استفاده از ابزار سنجش عوامل موثر بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی مشتمل بر 5 عامل که در این پژوهش مورد اعتباریابی قرار گرفته است می‌توان جهت ارزیابی میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل و شناسایی و ارتقا عواملی که بیشترین تاثیر را بر توسعه حرفه‌ای اعضا هیئت‌علمی دارا می باشند در راستای توسعه حرفه‌ای هر چه بیشتر اعضا هیئت‌علمی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of tools for measuring the factors affecting the professional development of faculty

نویسندگان [English]

 • haniye esmailimahani 1
 • javad pourkarimi 2
 • ehsan jamali 3
 • seyyed mohammad mirkamali 4
1 university bahonar
2 Professor, Department of Management, Faculty of Educational Management, University of Tehran
3 sanjesh
4 Department of Management and Educational Planning. Faculty of Psychology and Education. University of Tehran. tehran. iran
چکیده [English]

The aim of this study was to validate the tools for measuring the factors affecting the professional development of faculty members. In this research, which is a descriptive survey, the opinions of 30 professionals in the field of professional development have been examined in three stages. The tool used to conduct the research was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were reviewed and confirmed. The data analysis method is a three-step Delphi technique. The findings of the implementation of the three stages of Delphi technique show that the tool for measuring the factors affecting the professional development of faculty members consists of five factors: 1) organizational factor, 2) process factor, 3) managerial-supportive factor, 4) factor Individual and 5) social factor (in the form of 60 items) has been validated and approved. It seems that by using the tools to assess the factors affecting the professional development of faculty members, including 5 factors that have been validated in this study, it is possible to evaluate the impact of each factor and identify and promote the factors that have the greatest impact on professional development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Development
 • Faculty Members
 • Higher education
 • Delphy Technic
 • Validation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 23 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 دی 1401