طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی مبتنی بر توسعه فردی(IDP) برای آموزش وبهسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان گیلان

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.48301/kssa.2022.302379.1703

چکیده

هدف این پژوهش طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی مبتنی بر توسعه فردی(IDP) برای آموزش و بهسازی پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی بود. مهمترین سوال این پژوهش این بود که الگوی مناسب برنامه درسی مبتنی بر توسعه فردی(IDP) برای آموزش وبهسازی پرستاران چیست؟ این پژوهش از نظر هدف از نوع توسعه ای و از نظر روش‌شناختی، پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات آمیخته بود . جامعه آماری این پژوهش تمامی پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی شهر رشت بود. به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب شدند که 28 نفر در مطالعه شرکت داشتند. جهت بررسی سئوال های تحقیق از فرم های (IDP) پرستاران و همچنین پرسشنامه ارزشیابی صلاحیت های بالینی استفاده شد. تحلیل داده های نشان داد که از 117 گویه استخراج شده، ابتدا 70 گویه و سپس 39 گویه که میانگین آنها توسط گروه دوم خبره بالاتر از خط برش (5/3≤ ) ارزشیابی شده بودند ؛ به عنوان گویه های نهایی انتخاب شدند. برای طراحی الگو از پرستاران خواسته شد که هر فرد 3 انتخاب پس از توافق با مسئول مستقیم انجام دهند. اعتبار الگوی توسط سوپروایزرها مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار t محاسبه شده برای بررسی اثر برنامه توسعه فردی(IDP) برای آموزش و بهسازی از نظر آماری معنی دار بود (01/0 >P ). باتوجه به نتایج مدل طراحی شده مبتنی بر توسعه فردی(IDP) برای آموزش وبهسازی پرستاران مناسب بوده و موجب بهبود صلاحیت بالینی پرستاران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Curriculum design and validation based on individual development Plan (IDP) for training and improvement

نویسندگان [English]

 • Ahadallah Azizi 1
 • kourosh fathi vajargah 2
 • Manobeh Arefi 2
 • Mahmoud Abulghasemi 3
1 Farhangian
2 PhD Student in Curriculum Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, College of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and validate an Individual Development Based Curriculum (IDP) for training and improving nurses in medical hospitals. The most important question of this research was what is the appropriate model of curriculum based on personal development (IDP) for training and improvement of nurses? This research was developmental in terms of purpose and methodological, survey in terms of method and research type in terms of data collection method. The statistical population of this study was all nurses in medical hospitals in Rasht. By purposive sampling method, 30 people were selected and 28 people participated in the study. Nurses' IDPs and clinical competency assessment questionnaire were used to assess the research questions. Data analysis showed that out of 117 items extracted, first 70 items and then 39 items, the average of which was evaluated by the second group of experts above the cut line (≤ 3.5); Were selected as the final items. To design the model, the nurses were asked to make 3 choices for each person after agreeing with the direct supervisor. Pattern validity was assessed by supervisors. The value of t calculated to evaluate the effect of IDP for training and improvement was statistically significant (P <0.01). According to the results, the designed model based on personal development (IDP) is suitable for training and improvement of nurses and has improved the clinical competence of nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Personal Development (IDP)
 • Improvement
 • Education and Learning
 • Human Resources

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 17 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1401