دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 44، مهر 1397 
تبدیل روغن پسماند سلف به سوخت زیستی

صفحه 67-78

سارا فرهمند؛ آزاده حبیبی؛ معصومه محمدی