وابستگی ثابت دی الکتریک نانوکامپوزیت LaNiOCO با دمای بازپخت

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران دانشکده امام محمد باقر ساری

2 دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه

چکیده

در مقالۀ حاضر، مواد دی الکتریک LNCO (متشکل از لانتانیوم، اکسید نیکل، کبالت و اکسیژن) به روش سل ژل سنتز و در دماهای متفاوت (700300 درجه سانتی‌گراد) بازپخت شد ویژگی‌های الکتریکی و نانو ساختاری نمونه‌ها با استفاده از تکنیک‌های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ نیروی اتمی و GPS132A مطالعه شدند نتایج به‌دست‌آمده نشان داد ثابت دی الکتریک مطلوب، فاکتور کیفیت، مورفولوژی سطح و توپوگرافی سطح LNCO با La: Ni: CO در نسبت وزنی 20 درصد از نانو ذرات لانتانیوم بازپخت‌شده در دمای 500 درجه سانتی‌گراد بیشتر از سایر دماهای بازپخت است تصاویر میکروسکوپی، نانو ذراتی با توزیع خوب یا نانو بلورک‌هایی را در سطح و در کپه نشان می‌دهد ساختاری بی‌شکل در دمای 500 درجه سانتی‌گراد وجود دارد که می‌تواند جریان‌های نشتی و تونلی را در نمونه‌ها کاهش دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dependence of LaNiOCO Nanocomposite Dielectric Constant with Annealing Temperature

نویسندگان [English]

  • amir hayati 1
  • sahar khodadad 2
چکیده [English]

In the present work LNCO (L: La N: NiO C: Co and O: Oxygen) dielectric materials were synthesized with solgel method and annealed at different temperatures (300700oC) The electrical and nanostructural properties of the samples were studied by using XRD (Xray Diffraction) SEM (Scanning Electron Microscopy) AFM (Atomic Force Microscopy) and GPS132A techniques The obtained results show that the relative dielectric constant quality factor surface morphology and surface topography of LNCO with the La: Ni: CO; 20% La nanoparticles in weight annealed at 500oC is higher than those other annealed temperatures The microscopic images show a welldispersed nanoparticles or nano crystallites on surface and into the bulk There is an amorphous structure at 500oC which can reduce leakage and tunneling currents through the sample