دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1397 
نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه آموزشهای مهارتی و اشتغالزایی

صفحه 11-32

حامد فاضلی کبریا؛ مهناز نورمحمدی؛ گلناز نورمحمدی