پیشینه دمایی: روشی ساده و ارزان برای تعیین خواص حرارتی موادتغییر فاز دهنده

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان فنی و مهندسی

2 دانشگاه صنعتی سهند تبریز فنی و مهندسی

چکیده

گرمای نهان مقدار قابل توجهی انرژی است که هنگام تغییر فاز در جسم ذخیره و یا آزاد می‌شود برای طراحی فرایندهای مبتنی بر تغییر فاز لازم است خواص حرارتی مواد تغییر فاز دهنده در دو حالت مایع و جامد تعیین شود در این پژوهش از روش کم هزینه پیشینه دمایی برای تعیین خواص حرارتی استفاده شده است گرماهای نهان و دمای ذوب / انجماد و ظرفیت گرمایی ویژه ماده تغییر فاز دهنده پلی اتیلن گلیکول 6000 با استفاده از روش پیشینه دمایی اندازه گیری و داده های بدست آمده با نتایج حاصل از دستگاه DSC مقایسه شده‌است با تعیین دقیق نقاط شکست نمودار، داده‌های بدست آمده از روش پیشینه دمایی باخطای ناچیز و قابل قبولی به داده‌های حاصل از DSC نزدیک بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

T-history: A simple and cost effective method for determining thermal properties of phase change materials (PCMs)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Afsahi 1
  • Taiebeh Cheraghi Sepahvand 2
1
2
چکیده [English]

Latent heat is an enormous amount of energy which can be stored or released in materials during phase change For designing of processes upon on phase change it is necessary to determine thermal properties of phase change materials (PCMs) in both solid and liquid phases In this research thermal properties of polyethylene glycol have been investigated Thistory a low cost method has been offered for measuring thermal properties Latent heats and temperature range of solidification and melting and specific heat of poly ethylene glycol 6000 have been measured by Thistory method and the results were compared with DSC results Trough precise determination of the breaking points of thistory graph Thistory results for thermal Properties were close enough to the DSC data with an acceptable errorLatent heat is an enormous amount of energy which can be stored or released in materials during phase change For designing of processes upon on phase change it is necessary to determine thermal properties of phase change materials (PCMs) in both solid and liquid phases In this research thermal properties of polyethylene glycol have been investigated Thistory a low cost method has been offered for measuring thermal properties Latent heats and temperature range of solidification and melting and specific heat of poly ethylene glycol 6000 have been measured by Thistory method and the results were compared with DSC results Trough precise determination of the breaking points of thistory graph Thistory results for thermal Properties were close enough to the DSC data with an acceptable error