سنتز نانو ذرات اکسید آهن و بررسی اثر غلظت نانو ذرات در هایپرترمیای مغناطیسی

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای اصفهان دانشکده شهید رجایی کاشان

چکیده

اثر غلظت فروفلوئید حاصل از حل شدن نانو ذرات اکسید آهن در اتیلن گلیکول بر روی اندازه گیری های هایپرترمیای مغناطیسی بررسی شد نانو ذرات اکسید آهن (Fe3o4) با روش شیمیایی هم رسوبی در دمای 80 درجه سلسیوس سنتز شدند این سنتز در اتمسفر هوا و بدون حضور سورفکتانت با پیش ماده های نمک 2 و 3 ظرفیتی آهن کلراید انجام شد اندازه، ساختار و خواص مغناطیسی این نانو ذرات توسط آنالیزهای FESEM XRD و VSM مورد مطالعه قرار گرفتند بررسی ها نشان داد که نانو ذرات سنتز شده در دمای اتاق دارای ویژگی های سوپر پارا مغناطیس هستند اندازه گیری هایپرترمیای مغناطیسی نمونه ها، پس از تهیه فروفلوئید های مربوطه با غلظت های در محیط اتیلن گلیکول در یک میدان مغناطیسی متناوب با فرکانس 400 کیلو هرتز و شدت میدان 400 اورستد انجام شدند افزایش دمای نمونه ها در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری شده و توان اتلاف ویژه حرارتی(SLP) آن ها محاسبه شدند نتایج اندازه گیری ها نشان داد که با کاهش غلظت، میزان گرمای تولید شده افزایش می یابد به طوری که با کاهش غلظت از mg/ml5 به mg/ml 1 مقدار SLP از W/g 151 به W/g 242 رسیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles and Evaluation of the Effect of Concentration on Magnetic Hyperthermia

نویسنده [English]

  • Ahmad Reza Yasemian
چکیده [English]

The effect of ferrofluid concentration on dissolution of iron oxide nanoparticles in ethylene glycol on magnetic hyperthermia measurements was investigated Iron oxide (Magnetite) nanoparticles were synthesized by Coprecipitation method at 80°C This synthesis was carried out in air atmosphere without the presence of surfactant with 2 and 3 valent iron chloride precursors The size morphology structure and magnetic properties of the nanoparticles were studied by various analyzes Investigations showed that the nanoparticles synthesized at room temperature had a superparamagnetic characteristic Magnetic hyperthermia measurements of the samples were carried out after preparation of the corresponding ferrofluid with different concentrations in ethylene glycol medium in an alternating magnetic field with a frequency of 400 kHz and a magnetic field intensity of 400 Oe The temperature of the samples was measured over a specific time interval and their Special loss power (SLP) was calculated The results showed that SLP increased with decreasing concentration