دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، بهمن 1402 (هنر و معماری / کشاورزی)