ملاحظات معماری ادارات پلان باز با رویکرد وضوح گفتار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

2 استاد، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه هنرتهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

4 استادیار، گروه معماری، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

10.48301/kssa.2023.375809.2374

چکیده

امروزه مشکلاتی چون آلودگی­های صوتی در محیط زیست، از طریق صداهای کوبه­ای، هوابرد، نوفه زمینه در ساختمان­ها مطرح است که موجب مشکلاتی  چون تأمین آسایش صوتی و توزیع مناسب صدا در فضاهای معماری می­شود. با توجه به کاربری فضاها درجۀ اهمیت این مسأله متفاوت است. در ادارات با  پلان باز وجود صدای نامطلوب برای کاربران مشکل ایجاد می­کند. به همین دلیل حریم خصوصی گفتار و وضوح گفتار، از اهمیت و توجه بالایی در این فضاها برخوردار است. هدف از این مطالعه کاهش انعکاس­های مضر و توزیع مناسب صدا در ادرات پلان باز می­باشد. در این پژوهش، شاخص‌های آکوستیکی مصالح و فرم کالبدی یک فضای اداری طرح باز مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش به روش همبستگی و بررسی متغیرهای مستقل معماری و متغیرهای وابسته آکوستیکی می­باشد. نمونۀ انتخابی به روش AHP و با شبیه­سازی در نرم­افزار اودئون، در چند ایستگاه دفتر اداری محاسبه شده است. دو گونۀ هندسی متفاوت (سقف پرگوشه و سقف کم­گوشه) با دوگونه مصالح متفاوت (مصالح صیقلی و مصالح بافت­دار) مورد بررسی قرار گرفت. زمان واخنش (RT) و شاخص انتقال گفتار (STI) در نرم‌افزار اودئون جهت ایجاد حریم خصوصی گفتار ترسیم و محاسبه شده است. نتایج نشان داده که نزدیک­ترین اعداد و ارقام به دست آمده به استانداردهای جهانی با استفاده از فرم­های با تعداد سطوح بالاتر و مصالح ترکیبی مانند (گچ و الیاف معدنی) بوده است و باعث جذب بالاتر صدا و دستیابی به وضوح گفتار و افزایش بهینۀ حریم خصوصی گفتار خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Architectural Considerations of Open-Plan Offices with a Speech Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Mirzababaloo 1
  • Behshid Hosseini 2
  • Abbas Ghaffari 3
  • Houtan Iravani 4
1 PhD student, Department of Architecture, Islamic Azad University, Ardestan Branch, Ardestan, Iran.
2 Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Tehran Arts University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Technology, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Arts University, Tabriz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University, Ardestan Branch, Ardestan, Iran.
چکیده [English]

Today, noise pollution is a major problem in the environment through percussion sounds, and airborne and background noise in buildings, resulting in lack of sound comfort and proper distribution of sound in architectural spaces. According to the use of spaces, the degree of importance of this issue is different. In open-plan offices, the presence of unpleasant noise creates problems for users. For this reason, speech privacy and speech clarity are of great importance and attention in these spaces. The purpose of this study was to reduce harmful reflections and proper distribution of sound in open-plan offices. In this research, the acoustic indicators of materials and the physical form of an open-plan office space were investigated. The research was based on the correlation method and investigation of architectural independent variables and acoustic dependent variables. The selected sample was calculated by AHP method and simulated in Edeon software in several administrative office stations. Two different types of geometry (high-corner roof and low-corner roof) with two different materials (polished materials and textured materials) were investigated. Reading time (RT) and speech transmission index (STI) were drawn and calculated in Edeon software to create speech privacy. The results showed that the closest figures to the international standards were obtained by using forms with a higher number of levels and composite materials such as (plaster and mineral fibres) which caused higher sound absorption and speech clarity and an optimal increase in conversation privacy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Acoustic
  • Sense of Place
  • Speech Clarity
  • Speech Privacy
[1] Mirzababaloo, R., & Iravani, H. (2022). Architectural Design Principles in the Acoustic Performance of Studios. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(4), 363-374. https ://doi.org/10.48301/kssa.2021.270094.1364
[2] Hosseinpour, M., Karimi, H., Bakhsham, M., & Khodaei, A. (2020). Investigating the effect of multiple intelligence on individual performance of top entrepreneurs. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 113-126. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.12 4670
[3] Newport, K. (2020). Deep work : rules for focused success in a distracted world (M. J. Shiribazneche, Trans.; S. K. H. Attar & S. Hosseini-Attar, Eds. 4 ed.). Shamshad. h ttps://www.gisoom.com/book/11675667
[4] Egan, M. D. (2012). Acoustics in Architecure. Yazda. https://www.gisoom.com/book/174 7028/
[5] Bozorg, H., & Pakzad, J. (2015). Alphabet of environmental psychology for designers. Arman Shahr. https://www.gisoom.com/book/11142590/
[6] Buildingacoustics-ISO/TC43/SC2. (2008). Acoustics—Measurement of room acoustic parameters—Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008). ISO. https://www.iso.org/standard/36201.html
[7] Hemond, K. g. (2001). Engineering acoustics (F. Fasihi, Trans.). Soroush. https://www.gi soom.com/book/1218631
[8] Thorne, P. D., Hardcastle, P. J., & Soulsby, R. L. (1993). Analysis of acoustic measurements of suspended sediments. Journal of Geophysical Research: Oceans, 98(C1), 899-910. https://doi.org/10.1029/92JC01855
[9] Bureau of National Building Regulations. (2017). The eighteenth topic of insulation and sound regulation. Road, Housing and Urban Development Research Center. https:// dejaran.com/download/21/mabhas-18
[10] Everest, F. A., & Pohlmann, K. C. (2009). Master handbook of acoustics (5 ed.). McGraw Hill Professiona. https://books.google.com/books/about/Master_Handbook_of_Ac oustics.html?id=6tiJ1cwnwxoC
[11] Groat, L. N., & Wang, D. (2013). Architectural research methods (2 ed.). John Wiley & Sons. https://www.amazon.com/Architectural-Research-Methods-Linda-Groat/dp/ 0470908556
[12] Building acoustics - ISO/TC43/SC2. (1995). Acoustics—Measurement of sound insulation in buildings and of building elements—Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995). ISO. https://www.iso.org/s tandard/3958.html
[13] International Electrotechnical Commissio. (2020). Sound system equipment - Part 16: Objectiverating of speech intelligibility by speech transmission index (IEC 60268-16:2020 ). IEC. https://webstore.iec.ch/publication/26771
[14] Everest, F. A., & Pohlmann, K. C. (2021). Master handbook of acoustics (7 ed.). McGraw Hill Professiona. https://www.amazon.com/Master-Handbook-Acoustics-Seventh-Everest/dp/1260473597
[15] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation (2 ed.). McGraw-Hill International Book Company. https://books.google .com/books?id=Xxi7AAAAIAAJ