بررسی نشانه‌شناسانه مؤلفه‌های تصویری پوسترهای آموزشی سازمان بهداشت جهانی (بررسی موردی: بیماری کرونا 1400-1399)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه هنر - دانشکده هنر و معماری - دانشگاه تربیت مدرس- شهر تهران - کشور ایران

2 گروه هنر- دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

10.48301/kssa.2023.386413.2459

چکیده

تحلیل نشانه‌شناسی پوستر، مجموعه‌ای از نشانه‌های تصویری-نوشتاری است که برمبنای آنها رابطه‌های میان‌نشانه‌ای تعیّن پیدا می‌کند. باتوجه به اهمیتی که پوسترهای آموزشی در ارتقاء سطح سلامت مردم ایفا می‌کند، شیوه‌ی مناسب و ارائه‌ی تأثیرگذار آنها می‌تواند در جهت بهبود زندگی سالم‌تر مردم نقش داشته باشد. میان‌رشته‌ای بودن موضوع این تحقیق (زبان‌شناسی، روان‌شناسی و گرافیک با نشانه‌شناسی) تجزیه‌و‌تحلیل نسبت پوسترهای آموزشی و نشانه‌شناسی را امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در طراحی پوستر‌ تمامی رمزگذاری‌های هنرمند توسط مخاطب رمزگشایی می‌شود و هنرمند می‌باید از نحوه‌ی رمزگشایی مخاطبان آگاه باشد. مقاله حاضر با‌ هدف شناخت رویکرد نشانه‌شناسی و نحوه بهره‌گیری سازمان‌بهداشت‌جهانی از نشانه‌های تصویری برای تعامل با مخاطب در پوسترهای آموزشی بیماری کرونا انجام شد؛ روی‌‌سخن با مخاطبان خاص در حوزه گرافیک است. سؤالات بدین شرح است: ویژگی جهان‌شمولی چه تأثیری در گزینش نشانه‌های تصویری پوسترهای مورد‌نظر دارد؟ سازمان‌‌بهداشت‌جهانی چگونه از نشانه‌شناسی در پوسترهای آموزشی کرونا بهره‌جسته است؟ روش‌‌تحقیق توصیفی-‌تحلیلی و به‌‌شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد که مطابق با سه گروه بیان‌شده از پوسترهای آموزشی سازمان، سه نمونه از پوسترهای کرونا بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد، در طراحی پوسترهای آموزشی سازمان ملل، استفاده مناسب طراحان از ابزارهای نشانه‌شناسی برگرفته از نظرات ‌‌‌سوسور‌ و ‌پیرس، مخاطب را در درک عمیق متغیرهای پیچیده‌ نشانه‌ها یاری و موجب تسهیل خوانش او از پیام آموزشی می‌شود. جهان‌‌گیر بودن کرونا در طراحی پوستر‌های آموزشی به‌درستی نمایش داده شده است. استفاده از تصاویر قابل‌فهم برای افراد با سطح تحصیلات متفاوت، نمایش نژاد‌های مختلف با پوشش متفاوت، نمایش جنسیت‌ها در سنین گوناگون از دیگر مواردی است که سازمان بدان توجه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Semiotic investigation of visual components of World Health Organization educational posters (Case study: Corona disease 1399-1400)

نویسندگان [English]

  • Bahareh Moayeri 1
  • Seyed Aboutorab Ahmadpanah 2
1 Department of Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, IRAN.
2 Department of Art, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, IRAN.
چکیده [English]

The semiotic analysis of the poster is a set of visual-textual signs based on the inter-signal relationships. The interdisciplinary nature of the subject of this research (linguistics, psychology and graphics with semiotics) makes the analysis of educational posters and semiotics inevitable. In designing a poster, all the codes of the artist are decoded by the audience, and the artist must be aware of how to decode the audience. This article was done with the aim of knowing the goals of semiotics and how the World Health Organization uses visual signs for the audience in educational posters of medical diseases. The questions are as follows: What effect does universality have on the selection of visual signs of the desired posters? How has the World Health Organization benefited from semiotics in educational posters? The research method is descriptive-analytical and in the way of libraries and documents, according to the three groups of educational posters of the organization, three samples of the posters have been examined. It shows that, in UN educational designs, the use of appropriate designers using semiotic results tools derived from the opinions of "Ferdinand de Saussure" and "Charles Sanders-Pierce" helps the audience to understand more complex signs and makes them read educational messages. Universality is properly displayed in the design of educational posters. Using images for people with different education levels, showing different races with different clothing and beliefs, showing genders at different ages are other things that the organization should know.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Educational poster
  • World Health Organization
  • Corona
  • Image structure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1402