ارزیابی شغلی فارغ التحصیلان دانشکده های فنی و حرفه ای خوزستان

نویسنده

دانشگاه فنی وحرفه‌ای خوزستان شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی خروجی رشتههای منتخب دانشجویان دانشکدههای فنی و حرفهای خوزستان است جامعه آماری این پژوهش شامل ۳۸۰ نفر از فارغالتحصیلان رشتههای دانشکده فنی و حرفهای خوزستان میباشد از این تعداد و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تعداد ۱۰۰ نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید به منظور جمعآوری اطلاعات و دادهها از پرسشنامه استفاده شده است پس از انتخاب نمونه، پرسشنامهها توزیع و پس از جمعآوری دادهها، از طریق نرمافزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند روشهای آماری توصیفی و استنباطی میباشند در بخش توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و برای آزمون از آزمونهای ناپارامتریک خی دو استفاده شده است به طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان میدهد که وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان مرد رشتههای منتخب دانشکده فنی و حرفهای خوزستان در مقایسه با سایر دانشگاهها و رشتهها در حد مناسبی قرار دارد همچنین ارتباط رشته تحصیلی و شغلی فارغالتحصیلان مرد رشتههای منتخب نیز بالا بوده و از شیوههای مختلفی جهت کاریابی فارغالتحصیلان در رشته های مورد بررسی استفاده شده است با این توصیف آموزشهای عملی دوره تحصیل در موفقیت شغلی فارغالتحصیلان نیز بسیار موثر بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job assessment of the graduated persons of technical and the profession university faculties of Khuzestan in the 2016-2017 educational years

نویسنده [English]

  • mohsen moradi
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the output of selected students of Khuzestan technical and vocational colleges
The statistical population of this study consists of 380 graduates of Khuzestan Technical and Vocational colleges that from these people and using a stratified sampling method that its classes are fields 100 students are as statistical samples
A questionnaire was used to collect data and information After selecting the sample the questionnaires distributed and after collecting data through the software Spss have been analyzed Statistical methods are descriptive and inferential In the descriptive section frequency and percentage were calculated and Chisquare nonparametric tests were used to test the questions In summary the results of this research show that the employment status of men graduates of selected fields of the Khouzestan Technical and Vocational Schools is wellsuited to comparison with other universities and fields Also the relationship between the field of study of the men graduates of selected fields is high and various methods have been used to finding job for graduates in the studied fields which describes the practical training of education course was very effective in the job success for the graduates