موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان کشاورزی

چکیده

گسترش بنگاهها و کسب و کارهای اقتصادی خرد روستایی ضمن ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی، به منزلهی یک راهبرد اساسی میتواند فرایند توسعهی روستایی را تسریع بخشد از طرفی دیگر با گسترش این نوع کسب و کارها و تقویت روحیه کارآفرینی در بین روستاییان میتوان زمینه و بستر لازم را جهت ترکیب منابع، هم در درون و هم خارج از روستا، فراهم کرده و منجر به بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی روستاییان و تثبیت اقتصاد و محیط سالم روستاییان شود هدف از این پژوهش مطالعه موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان میباشد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان روستایی استان همدان است که در رده سنی بین 15 تا 34 سال قرار دارند از آن تعداد 384 نفر از طریق جدول مورگان به صورت نمونه کاملاً تصادفی انتخاب شدند نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاصل از راهکارهای ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی نشان داد که سه عامل زیربنایی و اجرایی، سیاستگذاری و قانونی و عامل فنی و فردی مجموعاً 67/60 درصد واریانس مربوط به راهکارهای موثر در ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی در استان همدان را تبیین مینمایند به عبارت سادهتر، توجه به این عوامل سهگانه میتواند 67/60 درصد از عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال از طریق راهاندازی کسب و کارهای کوچک روستایی را تحقق بخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employment obstacles and strategies in rural small businesses of Hamedan province

نویسندگان [English]

  • Masoud Samian
  • Reza Movahedi
چکیده [English]

Promoting rural economic enterprises and small businesses in addition to create and strengthen entrepreneurship can accelerate rural development process as a pivotal strategy Through extending these businesses and strengthening entrepreneurship among rural people a proper situation can be prepared to combine resources both inside and outside the village It can also assist to improve the quality of rural life in different personal family and social aspects as well as provide necessary tools for sustainable economy and a safe environment for rural people The purpose of this study was to identify employment obstacles and strategies in rural small businesses of Hamedan province The population of this study consisted of all rural youth ranged between 15 and 34 years a number of 384 samples were randomly selected by Morgan table of sampling Factor analysis results showed that three factors executiveinfrastructure legal policy making and technical personal can determine 6760 percent of employment strategies in rural small businesses of Hamedan province In other words more easily according to these three factors 67 60 percent of factors affecting on employment into small rural businesses could be achieved