تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد

2 دانشگاه اصفهان علوم تربیتی و روانشناسی

3 دانشگاه پیام نور علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

امروزه دانشجویان برای داشتن زندگی موفق در جامعه، باید قادر به تفکر انتقادی باشند تا بتوانند در مورد خود و جامعهشان تصمیمات صحیحی بگیرند هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد بود این مطالعه با بهرهگیری از روش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون، پسآزمون با گروه آزمایش، کنترل و انتساب تصادفی بود جامعه آماری را کلیه 150 نفر دانشجوی رشته مربی کودک دانشکده فنی و حرفهای دختران بروجرد تشکیل میدادند نمونه پژوهش 24 دانشجوی دختر مشغول به تحصیل در رشته مربی کودکِ ترم اول سال تحصیلی 9594 بود و نمونهها به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند دادههای پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از پرسشنامه مقیاس کنترل عواطف (Asc) جمعآوری شدند مداخله آموزش تفکر انتقادی بهوسیله کتاب آموزش تفکر بر گروه آزمایش به مدت 8 هفته و 12 ساعت اجرا شد برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس و نرمافزار Spss22 استفاده شد یافتهها نشان دادند آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده مؤثر بوده است (p0 05) با توجه به تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل افسردگی، میتوان نتیجه گرفت که بهبود فرایند تفکر انتقادی به کاهش و کنترل افسردگی منجر میگردد و لازم است دانشگاهها برای استفاده از شیوههای آموزش تفکر انتقادی در طول تحصیل دانشجویان بستر مناسبی ایجاد نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect critical thinking instruction on the depression control and anxiety control of child training students of female Technical and Vocational College in the city of Borujerd.

نویسندگان [English]

  • mahdi bagheri 1
  • rezaali noroozi 2
  • mohammadreza sarmaadi 3
چکیده [English]

In order to have a successful life in society students must be able to think critically so that they can make the right decisions about themselves and their community The purpose of this study was to investigate the effect of critical thinking instruction on the control of depressed mood and anxiety among students of child training students of female Technical and Vocational College in the city of Borujerd
This study was carried out using a quasiexperimental pretest and posttest with the experimental and control group and random assignment The statistical population consisted of all 150 female students in female Technical and Vocational College of Borujerd The sample consisted of 12 subjects in the experimental group and 12 in the control group The samples were selected randomly Pretest and posttest data were collected by using the Asc scale Critical thinking instruction was implemented by the “Thinking Learning” book on the experimental group for 8 weeks and 12 hours For analysis of data covariance analysis and Spss22 software were used
Findings showed that critical thinking instruction was effective on depressed mood control (p 005)
Considering the effect of critical thinking instruction on controlling depression it can be concluded that improving the process of critical thinking leads to decreasing and controlling depression and it is necessary to use appropriate methods of critical thinking instruction during the study