شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تبریز)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی بناب مهندسی صنایع

2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مدیریت

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب مهندسی صنایع

چکیده

هدف از انجام این پژوهش رتبه‌بندی عوامل ریسک در شرکت‌های دانش‌بنیان است از این رو با استفاده از پرسشنامه و ابزارهای تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره با ترکیب تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره درجه‌ی اهمیت عوامل مشخص شده است ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است که روایی آن به‌وسیله‌ی متخصصان و پایایی ابزار تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ احراز گردید (86/0) جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری تبریز است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی بیشتر از 10 پروژه‌ی فعال در سال 1394 انتخاب شده است در نهایت ریسک‌های خارج از سازمان و ریسک مالی بالاترین عامل تاثیرگذار در کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and sort the risk factors for knowledge-based companies by combining multiple criteria decision making techniques (Case study: knowledge-based companies in the Science and Technology Park Tabriz)

نویسندگان [English]

  • mahdi yousefi 1
  • sammin sattari 2
  • zohreh khalilpour 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this study is a ranking of risk factors in knowledgebased companies Risk factors in knowledgebased companies have been extracted from the different and authentic papers and after verification by experts related questionnaire is designed Then using questionnaire and multicriteria decisionmaking techniques by combining methods DEMATEL Network Analysis Process and VIKOR in a fuzzy environment marked degrees of importance of these factors is ranked The main research tool is a questionnaire which its validity and reliability of research by experts with Cronbachs alpha coefficient was proved (086) The population of these research managers knowledgebased companies in the Science and Technology Park Tabriz by using a random sampling of more than 10 active projects selected in 1394 The highest risk of external factors and financial risks affecting knowledgebased companies were in business Indeed knowledgebased companies of the Science and Technology Parks should be how to deal with the risk of their working agenda