مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر سنندج

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، سنندج علوم انسانی و علوم اجتماعی

2 دانشگاه کردستان، سنندج علوم تربیتی

3 دانشگاه کردستان، سنندج برنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه وضعیت آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای شهر سنندج میباشد این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد جزو پژوهشهای کمی و پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی (زمینهیابی) محسوب میشود جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان (هنرآموزان، استادکاران و سرپرستان کارگاه) و هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای سنندج بود که از میان هنرجویان، 323 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای ـ تصادفی و از میان مدیران و مربیان هنرستانها 74 نفر بهطور سرشماری بهعنوان نمونه انتخاب شدند جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد شده با 32 گویه در مقیاس پنج درجهای لیکرت بهره گرفته شد برای تحلیل یافتهها نیز علاوه بر آمارههای توصیفی از آزمون تی تک نمونهای، تی برای دو گروه همبسته و تحلیل عامل تأییدی استفاده شد نتایج پژوهش نشان میدهد که علیرغم با اهمیت دانستن آموزش مهارتهای اساسی، میزان اهتمام هنرستانهای فنی و حرفهای به آموزش این مهارتها، در سطح پایینی ارزیابی میشود بر این اساس، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و مطلوب در آموزش این مهارتها، شکاف معنیداری را میان وضعیت موجود و مطلوب در آموزش مهارتهای اساسی در هنرستانهای فنی و حرفهای نشان میدهد همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که در هنرستانهای فنی و حرفهای به آموزش مسوولیتپذیری، کارگروهی و توانایی سازگاری و انعطافپذیری بیش از سایر ابعاد اولویت داده میشود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A quality analysis of key qualifications training in Sanandaj Technical and Vocational Schools

نویسندگان [English]

  • nematollah azizi 1
  • naser shirbagi 2
  • samira karimi 3
چکیده [English]

This paper aims to examine the training quality of basic skills in Sanandajs vocational schools As an appllied and quantitative research all 74 managers and trainers and 323 trainees were selected via classified sampling as the research samples A standardized questionnaire with 32 items in a 5point Likert scale was used to collect data To analyze the findings in addition to descriptive statistics one sample Ttest paired Ttest and confirmatory factor analysis were applied The findings show that despite the importance of training basic skills and competencies the extent to which these skills are emphasized by technical and vocational schools vocational training is not sufficient Accordingly the results of comparing the existing and desirable situation in training these skills show a significant gap between the current and the desired status in teaching basic skills in vocational and technical vocational schools Also the findings show that in vocational and technical vocational schools responsibility training teamwork and ability to adapt and flexibility are given priority over other dimensions