بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای در بخش زرآباد شهرستان کنارک

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچساان مدیریت

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان مدیریت

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران مدیریت و فناوری اطلاعات

چکیده

بهمنظور بررسی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی در بخش زرآباد شهرستان کنارک مطالعهای صورت گرفت جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد دارای کسب و کار گلخانهای بخش زرآباد شهرستان کنارک، در سال 1396 به تعداد 130 نفر بود در این تحقیق براساس جدول مورگان 95 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند پرسشنامه پرسشنامه بهعنوان ابزار پژوهش، جهت جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت و روایی آن توسط کارشناسان کشاورزی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیشآزمون (853/) تأیید شد برای تحلیل دادهها از آزمون فریدمن استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داد از بین عوامل مالی مؤثر بر شکست کسب و کارهای گلخانهای، کمبود سرمایه با میانگین رتبهای 33/4 و از میان عوامل زیرساختی و فنی، عدم وجود صنا یع تبدیلی محصولات گلخانهای با میانگین رتبهای 74/4 بیشترین تأثیر را بر شکست کسب و کارهای گلخانهای دارند و همچنین از بین عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و آموزشی، عدم برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی برا ی کارگران برا ی افزا یش مهارت آنها توسط جهاد کشاورزی با میانگین رتبهای 75/3 و از میان عوامل فردی، نداشتن تجربه و تخصص مرتبط کافی با میانگین رتبهای 97/3 بیشترین تأثیر را بر شکست کسب و کارهای گلخانهای دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and prioritizing the factors affecting the defeat of greenhouse business in Zarabad branch of Konarak region

نویسندگان [English]

  • aboobakr raisi 1
  • mohim sheihakitash 2
  • hamed kored 3
  • abdulaziz valinafs 2
چکیده [English]

In order to investigate and prioritize the factors affecting the failure of greenhouse business in the study using a descriptiveanalytic research method in the Zarabad district of the county of Konarak The statistical population of this study was 130 people with greenhouse business in the Zarabad branch of Konarak county in 1396 In this research based on the Morgan table 95 people were selected by simple random sampling method The questionnaire was used as a research tool for collecting data Its validity was confirmed by agricultural experts and its reliability was confirmed by calculating the Cronbachs alpha coefficient in the pretest (0/853) For data analysis as Friedman test were used The results of the study showed that the financial factors affecting the failure of greenhouse businesses the lack of capital with an average rating of 433 Among the infrastructural and technical factors the absence of conversion industries of greenhouse businesses products with an average of 474 ranking has the greatest impact on the failure of greenhouse businesses As well as among sociocultural and educational factors lack of classes and training courses for workers to increase their skills by agriculture Jihad with an average of 375 And among the individual factors lack of relevant experience and expertise with an average of 397 points have the most impact on the failure of greenhouse businesses