ارزیابی کمی اثرگذاری استراتژیهای منابع انسانی بر استراتژی کلی سازمان (مطالعه موردی: کارخانه سایپا)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین مدیریت صنعتی

2 دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین مدیریت و حسابداری

چکیده

در سازمان های پیشرو، همواره همسویی استراتژ یهای منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان مورد توجه قرار میگیرد پژوهش حاضر با هدف بررسی زمینه های ساختاری و مدیریتی، همسوسازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی کلی سازمان انجام گرفته است پنج متغیر مربوط به استراتژیهای منابع انسانی شامل: مشارکت مدیر منابع انسانی در تدوین استراتژی، سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، تعهد، الگوی رهبری و دیدگاه سیستمی انتخاب و مجموعه منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا به عنوان مورد مطالعاتی برگزیده شده است روش تحقیق مبتنی بر پرسشنامه، متشکل از نظرات 96 نفر از کارکنان خبره سازمان و با کمک روش نمونهگیری و فرمول کوکران ارزیابی کمی صورت گرفته است همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل یافتهها از آزمونهای کولموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون تیتک نمونهای و فریدمن استفاده شده است با توجه با نتایج آزمون تی تک، اثرگذاری هر پنج متغیر منتخب بر استراتژی کلی سازمان تائید شد همچنین نتایج بهدستآمده از رتبهبندی حاصل از آزمون فریدمن و مقدار کمی مربوط به آن، نشانگر رتبه برتر نقش مشارکت مدیریت منابع انسانی در تدوین استراتژیهای سازمان با مقدار کمی 111/4 است نقش مشارکت مدیر منابع انسانی در تدوین استراتژیها، یکپارچهسازی الگوهای رهبری در یکپارچهسازی استراتژیها، وجود دیدگاه سیستمی، نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی و تعهد تیم مدیریتی در یکپارچهسازی استراتژیها نیز به ترتیب با مقادیر کمی 976/3، 462/3، 087/3، 455/2 و 686/1 مربوط به آزمون فریدمن، رتبههای بعدی را بهخود اختصاص داده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A quantitative assessment of the effect of human resources strategies on the overall organizational strategy (Case study: Saipa factory)

نویسندگان [English]

  • Tavakkol Moharrami 1
  • hamid yazdanian 2
  • alireza irajpour 3
چکیده [English]

In leading organizations the alignment of human resource strategies with the overall strategy of the organization is always considered The present study aims to study the structure and management of human resource strategy with the overall strategy of organization; five variables related to human resource strategies including: human resource manager involvement in strategy development human resources information system Commitment leadership pattern and systematic approach to selection and human resource portfolio of Saipa automobile company were selected as a case study; a questionnairebased research methodology was chosen consisting of comments from 96 experts of the organization and using the sampling method and the Cochran formula A quantitative evaluation has been made In order to analyze the findings KolmogrovSmirnov test Ttest and Friedman tests were used According to the results of the ttest the effectiveness of all five selected variables was confirmed by the overall strategy of the organization Also the results obtained from Friedmans ranking and its small amount indicate the highest rank of the role of human resource management participation in organizing the strategies of the organization and with a small amount of 1114 The role of human resource managerial involvement in strategy formulation the integration of leadership patterns in strategy integration the existence of systemic viewpoints the role of the human resources information system and the commitment of the management team to integrate strategies with a small amount of 976 / 3 462/3 087/3 455/2 and 686/1 related to the Friedman test were assigned the next rank