بررسی تغییرات جهانی‌شدن آموزش عالی بر آموزش معماری و داوری طرح‌های معماری در دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار مدعو، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار مدعو، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 استاد مدعو، گروه علوم تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

آموزش عالی تحت تأثیر جهانی ‌شدن است و جهانی‌شدن در تمامی سطوح و ابعاد آن تأثیر ژرفی بر جای گذاشته است. داوری طرح‌های معماری از مسائل روز آموزش عالی معماری است. معیارهایی که بتوان با آن‌ها طرح‌ها را ارزیابی کرد از دغدغه‌های قدیمی رشته معماری است. بـا شناخت نحوه داوری طرح­های معماری در دانشگاه‌های مطرح جهان، امکـان رشـد کمـی و کیفـی آموزش عالی معماری فراهم می‌شود. از­این­رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت تأثیرات جهانی‌شدن آموزش عالی بر آموزش و داوری طرح­های معماری انجام شد. روش­ این پژوهش از نوع آمیخته (کمی- کیفی) است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش طبقه‌بندی و تنظیم اسناد صورت گرفت، سپس به بررسی و تحلیل محتوای آن‌ها مبادرت گردید و گزاره‌هایی استخراج شدند که معرف ویژگی‌های آموزشی و داوری دانشگاه جهانی هستند. به‌منظور آشنایی با روش‌های داوری طرح‌های معماری در دانشگاه­های ایران از روش دلفی استفاده شد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق ابزار پرسش‌نامه و مصاحبه­ باز با استادان معماری به‌عنوان اعضای خبرگان گروه معماری در دانشگاه‌های مطرح ایران انجام شد. یافته­ها نشان داد تأثیرات جهانی‌شدن بر آموزش و داوری طرح­های معماری را می­توان به دو دسته شاخص­های مربوط به فرایند طراحی که مؤلفه‌های برنامه درسی، دانشجو، اعضای هیئت‌علمی، همکاری بین‌المللی، بودجه و نظام نوین ارتباط الکترونیکی را شامل می­شود و معیارهای مربوط به ارزشیابی نهایی تقسیم کرد که هیئت‌داوران، دفاع دانشجو، نحوه ارائه و پرزانته، نحوه تجزیه‌وتحلیل اطلاعات را دربرمی‌گیرد. نتایج نشان داد جهانی‌شدن داوری پروژه‌های معماری منجر به تشدید رقابت­های دانشگاه‌ها، ارتقای استانداردهای آموزشی، افزایش سطح کیفی آموزش و داوری طرح­های معماری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Changes in the Globalization of Higher Education in the Architecture Education and Judging Architectural Designs in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Maedeh Mayahi 1
  • Saiid Mirriahi 2
  • Mohammad Ibrahim Mazhari 3
  • Yadollah Mehralizadeh 4
1 PhD Student, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Visiting Associate Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Visiting Assistant Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 Visiting Professor, Department of Educational Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Higher education is influenced by globalization having a profound effect on all levels and dimensions of higher education. Judging architectural designs is one of the current issues in higher education. Criteria that can be used to measure designs are old concerns in the field of architecture. By knowing how to judge architectural projects in the world's leading universities, it is possible to quantitatively and qualitatively develop higher education in architecture. Therefore, this study was conducted to identify the effects of globalization of higher education on education and judging architectural projects. The research method was mixed (quantitative-qualitative). Data was collected using the method of classification and arrangement of documents, after which their content was analyzed and propositions that represent the educational and judgmental characteristics of the world university were extracted. In order to get acquainted with the methods of judging architectural designs in Iranian universities, the Delphi technique was used. Data was collected through questionnaires and open interviews with professors of architecture at the departments of Architecture at prominent Iranian universities. The findings showed that the effects of globalization on the teaching and judging of architectural designs can be divided into two categories of indicators related to the design process, which included curriculum, students, faculty members, international cooperation, budget, and new electronic communication systems. Criteria for final evaluation included jury, student defense, presentation, and analysis of information. The results showed that the globalization of architectural project judging will lead to intensification of university competitions, upgrading of educational standards, improvement in the quality of education and judging of architectural projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural design Judging
  • Globalization Architectural Education Higher Education Iranian Universities
[1] Farhoudi, J., & Abedini, M. (2020). The Phenomenon of Curriculum Globalization. Quarterly Journal of Social Science Studies, 6(1), 40-47. http://uctjournals.com/ farsi/archive/socials/1399/spring/5.pdf
[2] Shahramnia, A. M. (2007). Globalization and Democracy in Iran. Contemporary Look https://www.adinehbook.com/gp/product/9647763565
[3] Abbaspour, O. (2014). Evaluating the Effects of Globalization on Teaching-Learning Process in Higher Education from Faculty Members’ Point of View in Shiraz and Shahid Beheshti Universitie. Journal of Higher Education Curriculum Studies, 4(8), 7-40. http://www.icsajournal.ir/article_10420.html?lang=en
[4] Islami, S. G., & Ghodsi, M. An Islamic Approach to Designing a Structured Model in Education of Architecture. Quarterly Journal of Kimiya-ye-Honar, 2(7), 79-92. http://kimiahonar.ir/article-1-84-en.html
[5] Sameh, R., & Izadi, A. A. (2014). Mechanism of Judging and Evaluating Design in Architecture Education Proposing a Model for Process Evaluation and Design Evaluation in Teacher-Student Interaction. Journal of Iranian Architecture & Urbanism(JIAU), 5(2), 1-13. https://doi.org/10.30475/isau.2015.61988
[6] Nadimi, H. (2011). An Analysis of the Evaluation of Architectural Designs. Soffeh, 20(2-1), 9-20. https://soffeh.sbu.ac.ir/article_100387.html?lang=en
[7] Pourezat, A. A., Khastar, H., Taheri, G., Farahi, M. M., & Nargesian, A. (2009). Optimal design model of Iranian universities and institutions of higher education in the era of globalization. Epistemological Studies of Islamic University, 12(4). https://www. sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=187357
[8] Khorasani, A. (2019). Internationalization of higher education. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. https://www.adinehbook.com/gp/product/964457382X
[9] Hosseini, S. I., Mehrali, A., Soleiman, S., & Ebrahimi, S. A. (2019). The Impact of Globalization on Educational System of Islamic Republic of Iran. Journal of Management and Planning In Educational System, 12(1), 285-310. https://doi.org/ 10.29252/mpes.12.1.285
[10] Yoder, B. (2006). Globalization of higher education in eight Chinese universities: Incorporation of and of and strategic responses to world culture [PhD Dissertation, Faculty of the School of Education, University of Pittsburgh]. Pittsburg, USA. https://www.semanticscholar.org/paper/GLOBALIZATION-OF-HIGHER- EDUCA TION-IN-EIGHT-CHINESE-Yoder/3a5de512c5e47aedda231b2929df6d2cfc4b4016
[11] Akani, C. (2012). The Effect of Globalization on Nigeria Education. Global Advanced Research Journal of Social Science, 1(5), 92-100.
[12] Souto-Otero, M. (2019). Globalization of higher education, Critical views. Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. New York, Springer, 1-6. https://www.researchgate.net/publication/322315523_Globalization_of_Higher_Education_critical_views
[13] Atashak, M., Nowrooz Zadeh, R., Ghahremani, M., Abolghassemi, M., & Faraasat Khah, M. (2013). The Study of the Consequences and Mechanisms of Globalization on Higher Education Curriculum. Research in Curriculum Planning 10(38), 37-45. http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534290.html?lang=en
[14] Ahadi, P. (2018). Using DEMATEL to Evaluation model of Students' Architectural Design Projects. Hoviatshahr, 12(1), 75-88. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_ 12500.html?lang=en
[15] Ameri Siyahooei, R., & Zarei, S. (2020). The Effect of Knowledge of English on the Academic Achievement Motivation and Self-esteem among Students of Different Majors at Fatemiyeh Technical faculty. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 289-302. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105731.html?lang=en
[16] Waller, R. E., Lemoine, P. A., Mense, E. G., & Richardson, M. D. (2019). Higher education in search of competitive advantage: Globalization, technology and e-learning. International Journal of Advanced Research and Publications, 3(8), 184-190. https://1library.net/document/zl98oxoz-higher-education-search-competitive-advantage-globalization-technology-learning.html
[17] Ead, H. A. (2019). Globalization in higher education in Egypt in a historical context. Research in Globalization, 1, 100003. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2019.100003
[18] Baksh, Z., Potphode, S., & Shrivas, N. (2016). The Globalization of Higher Education through the lens of Technology. International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), 5(11), 3129-3132. http://staloysiuscollege.ac.in/ Publications/JOURNALS/jDepartmentFiles/Education/seema/Globalization.pdf
[19] Popescu, F. (2015). South African Globalization Strategies and Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 209, 411-418. https://doi.org/10.1016/j. sbspro.2015.11.212
[20] Teferra, D. (2005). Brain Circulation: Unparalleled Opportunities, Underlying Challenges, and Outmoded Presumptions. Journal of Studies in International Education, 9(3), 229-250. https://doi.org/10.1177/1028315305277619
[21] Bostrom, C. A. (2010). Diffusion of Internationalization in Turkish Higher Education. Journal of Studies in International Education, 14(2), 143-160. https://doi.org/10.11 77/1028315309332028
[22] Bazargan, A., & Eshaghi, F. (2008). Analysis of the goal setting process in the internal evaluation of the quality of academic departments: a case study, studies To Globalization and Global Trends in Higher Education Developments and the Status of Higher Education in Iran. Studies in Education and Psychology, 9(1), 57-72. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=125299
[23] Hojjat, I. (2011). Architectural exercises. University of Tehran Press.
[24] Kianersi, M., Mozafar, F., & Khosravi, V. (2019). The comparative study of three generations of academic architecture education: procedure, knowledge, and design thinking approach. Hoviatshahr, 13(1), 59-72. https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/ article_14275.html?lang=en
[25] Goodarzi, Y. (2017, May 2). Challenges of Iranian architecture education in facing the phenomenon of globalization. The first national conference on knowledge-based urban planning and architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/641123
[26] Van der Wende, M. C. (2001). Internationalisation policies: about new trends and contrasting paradigms. Higher Education Policy, 14(3), 249-259. https://doi.org/10. 1016/S0952-8733(01)00018-6
[27] Ghasempoor Dehaghani, A., Liaghatdar, M. J., & Jafari, E. (2011). An Analysis on localization and Internationalization of Universities Curriculum in the Globalization Era. Journal of Iranian Cultural Research, 4(4), 1-24. https://doi.org/10.7508/ ijcr.2011.16.001
[28] Behjati Ardakani, F., Yarmohamadian, M. H., Foroughi Abari, A., & Fathi Vajargah, K. (2012). Comparative study of internationalization of higher education curricula in a number of countries. Research in Curriculum Planning, 9(33), 80-92. http://jsr-e.khuisf.ac.ir/article_534234.html
[29] Slaughter, S. A., & Leslie, L. L. (1997). Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, United States. https://books.google.com/books?id=VXPuAAAAMAAJ
[30] Abdipour, Z. (2012). Architectural ethics in the era of globalization. [Master Thesis, Tarbiat Modares University].
[31] Rezaei Ashtiani, S., & Mahdi Nejad, J. (2019). Proposing a criteria-based assessment pattern for architectural design studios. Technology of Education Journal (TEJ), 13(2), 299-314. https://doi.org/10.22061/jte.2018.4066.1993
[32] Mohammadi Bolban Abad, S., Iranmanesh, M., & Bemanian, M. r. (2009). The Evaluation Role in Architecture Educational System. Iranian Journal of Engineering Education, 11(41), 113-134. https://doi.org/10.22047/ijee.2009.624
[33] Seif, A. A. (2021). Educational measurement, measurement and evaluation. Doran Publishing, Tehran, Iran. https://www.adinehbook.com/gp/product/6006208113
[34] Mehdizadeh Siraj, F., & Mardami, K. (2008, November 22). Judging criteria for architectural design projects. The third conference on architecture education, Faculty of Architecture, Fine Arts Campus, University of Tehran, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/81382
[35] Mirriahi, S. (2009). Assessing design skills in architecture education. Soffeh 19(49), 61-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122438
[36] Sadram, V. (2017, October 5). Why teaching creativity requires more than just producing creativity. Fourth International Conference on New Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning,  Salehan Institute of Higher Education, Salehan University, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/702652
[37] Soliman, A. M. (2017). Appropriate teaching and learning strategies for the architectural design process in pedagogic design studios. Frontiers of architectural research, 6(2), 204-217. https://doi.org/10.1016/j.foar.2017.03.002
[38] Pourjafar, R. (2008). Architecture and Education in the Indian Subcontinent. Quarterly Journal of Architecture and Culture(Consecutive 34), 44-45. https://www.magiran. com/volume/45836
[39] Namavar, Z. (2019). Comparison  of education in Iran, USA, Malaysia [Interview]. Shahid Chamran University of Ahvaz.
[40] Mirriahi, S. (2009). Evaluation of arbitration mechanisms in architecture education. Journal of Architecture and Culture, 10(34), 17-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ ViewPaper.aspx?id=122438
[41] Karimi, M. (2009). Educational and Architecture System in Switzerland. Journal of Architecture and Culture, 10(34), 60 -64. https://www.magiran.com/volume/45836
[42] Zhaleh, E. (2009). Architecture Education at Yale University. Journal of Architecture and Culture, 10(34), 89-92. https://www.magiran.com/volume/45836
[43] Taravati, G. (2009). Education and Skills at the University of Waterloo. Journal of Architecture and Culture, 10(34), 60 -64. https://www.magiran.com/volume/45836